Skip to main content

Šešiolikta mantra

Kuueteistkümnes Mantra

Tekstas

Tekst

pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya
vyūha raśmīn samūha tejo
yat te rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ tat te paśyāmi
yo ’sāv asau puruṣaḥ so ’ham asmi
pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya
vyūha raśmīn samūha tejo
yat te rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ tat te paśyāmi
yo ’sāv asau puruṣaḥ so ’ham asmi

Synonyms

Synonyms

pūṣan — o saugotojau; ekarṣe — pirmapradi filosofe; yama — reguliatyvusis principe; sūrya — sūryų (didžių bhaktų) tiksle; prājāpatya — prājāpačių (žmonijos protėvių) geradary; vyūha — malonėki pašalinti; raśmīn — spindulius; samūha — malonėki nutraukti; tejaḥ — švytėjimą; yat — kad; te — Tavo; rūpam — pavidalą; kalyāṇa-tamam — ypatingai palankų; tat — tą; te — Tavo; paśyāmi — matyčiau; yaḥ — tas, kuris yra; asau — kaip saulė; asau — tas; puruṣaḥ — Dievo Asmuo; saḥ — pats; aham — aš; asmi — esu.

pūṣan — O alalhoidja; ekarṣe — ürgne filosoof; yama — reguleerivad printsiibid; sūrya — sūra (suurte pühendunute) sihtkoht; prājāpatya — Prajāpatide heasoovija (inimkonna esiisade); vyūha — lahkelt korraldama; raśmin — kiired; samūha — eemalda armulikult; tejaḥ — hiilgus; yat — nii, et; te — Sinu; rūpam — kuju; kalyāṇa-tamam — veelgi enam head tõotav; tat — see; te — Sinu; paśyāmi — ma võiksin näha; yah — seda, kes on; asau — nagu päike; puruṣaḥ — Kõrgem Jumal Isik; saḥ — mina ise; aham — mina; asmi — olen.

Translation

Translation

O Viešpatie, Tu – pirmapradis filosofas, visatos globėjas, reguliatyvusis principas, galutinis tyrų bhaktų tikslas, žmonijos protėvių geradarys! Praskleiski transcendentinę Savo akinamų spindulių skraistę, kad galėčiau išvysti Tavo palaimingą pavidalą. Tu – amžinasis Aukščiausiasis Dievo Asmuo, panašus į saulę, kaip ir aš pats.

O, mu Jumal, o Algupärane filosoof, see kellel püsib kogu universum, o, Igavene seadmus, kõigi puhaste andunute siht, inimkonna esiisade Soosija; palun Sind, eemalda oma kiirte sära, et ma saaksin näha täielikult Sinu õndsat kuju. Kõrgem Jumal Isiksus, Sa oled igavene, sarnane Päikesele nagu minagi.

Purport

Purport

Saulė ir jos spinduliai kokybiškai tapatūs. Kokybės prasme gyvos esybės ir Viešpats irgi yra tapatūs. Saulė viena, o fotonų jos spinduliuose yra nesuskaičiuojama daugybė. Saulės spinduliai yra jos dalis, o visa Saulė – tai Saulės rutulys ir jo skleidžiami spinduliai. Saulėje gyvena Saulės dievas, analogiškai aukščiausioje dvasinėje planetoje Goloka Vṛndāvanoje, kuri skleidžia brahmajyoti šviesą, gyvena Viešpats ir ten vyksta amžini Jo žaidimai. Tai patvirtina „Brahma-saṁhitā“ (5.29):

Päikesel ja tema kiirtel on sarnased omadused. Samuti on sarnased omadused Jumalal ja elusolendeil. Päike on üks, kuid päikese kiirte molekule ei ole võimalik loendada. Kiired on osa Päikesest ning kõik kiired ühendatuna moodustavad Päikese. Päikeses on Päikese jumal ning samuti asub kõrgeimas planeedis, Goloka Vṛndāvanis, milles eraldub brahmajyoti hiilgus, igavene Jumal, mille kohta on "Brahma-saṁhitās" (5.29) öeldud:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Lenkiuosi Govindai, pirmapradžiam Viešpačiui, pirminiam gimdytojui. Buveinėse, kupinose dvasinių brangakmenių, tarp milijonų troškimų medžių Jis gano karves, kurios patenkina visus norus. Jam su didžiausia pagarba ir meile nuolat tarnauja šimtai ir tūkstančiai Lakṣmī, sėkmės deivių.“

"Jumal Kṛṣṇa transtsendentaalne asupaik on proovikivide maa, millest on ehitatud majad, mida varjutavad soovide puud. Jumal karjatab seal lehmi ning Teda ümbritsevad tuhanded õnnejumalannad, kes ootavad Teda austusega."

„Brahma-saṁhitoje“ rašoma, kad brahmajyoti – tai spinduliai, kuriuos skleidžia aukščiausioji dvasinė planeta Goloka Vṛndāvana, kaip kad spindulius skleidžia Saulės rutulys. Neprasiskverbus pro akinantį brahmajyoti spindesį, neįmanoma pamatyti Viešpaties karalystės. Apakintas brahmajyoti šviesos, filosofas impersonalistas nemato nei Viešpaties buveinės, nei transcendentinio Jo pavidalo. Turėdamas labai menkas ir ribotas žinias, mąstytojas impersonalistas nesuvokia visų palaimingiausiojo Viešpaties Kṛṣṇos pavidalo. Todėl šioje maldoje „Śrī Īśopaniṣada“ prašo Viešpaties praskleisti akinančių brahmajyoti spindulių skraistę, kad tyras bhaktas galėtų išvysti palaimingą transcendentinį Jo pavidalą.

Jumal Kṛṣṇa transtsendentaalset asupaika on kirjeldatud "Brahma-saṁhitās". Brahmajyotit kirjeldatakse seal nagu tollest planeedist väljuvaid kiiri, mis sarnanevad Päikesest väljuvate kiirtega. Ilma brahmajyoti helendust läbimata pole võimalik midagi teada Jumala maast. Impersonalistid, kes on brahmajyotist pimestatud, ei saa tunnetada Jumala tõelist asupaika ega ka mitte tema transtsendentaalset kuju. Omades niivõrd väikest teadmiste pagasit, ei suuda need mõtlejad mõista Jumal Kṛṣṇa õndsat transtsendentaalset kuju. Seetõttu on "Śrī Īśopaniṣadis" kirja pandud palve, et Jumal lükkaks kõrvale brahmajyoti hiilgavad kiired, et pühendunu võiks näha Tema õnnist transtsendentaalset kuju.

Pažinus beasmenį brahmajyoti, patiriamas Aukščiausiojo gėrio aspektas, o pažinus Paramātmą – visa aprėpiantį Aukščiausiojo aspektą, patiriamas dar ryškesnis prašviesėjimas. Savo akimis išvydęs Patį Dievo Asmenį, bhaktas pažįsta didžiausią gėrį spinduliuojantį Aukščiausiojo aspektą. Aukščiausioji Tiesa negali būti beasmenė, nes šioje mantroje į Ją kreipiamasi kaip į pirmapradį filosofą, visatos globėją ir geradarį. Tokia „Śrī Īśopaniṣados“ išvada. Žodis pūṣan („globėjas“) ypač reikšmingas, nes Viešpats globoja visas būtybes, o Savo bhaktams Jis ypač dėmesingas. Prasiskverbęs pro beasmenį brahmajyoti ir regėdamas Viešpaties asmenybę bei amžiną, didžiausiąjį gėrį spinduliuojantį Jo pavidalą, bhaktas visiškai suvokia Absoliučiąją Tiesą.

Jõudes umbisikulise brahmajyoti tunnetuseni võib kogeda Kõrgemat headtõotavat aspekti, kogedes Paramātmāni, ehk Kõrgema kõikeläbivat aspekti, saavutab inimene veelgi enam head tõotava valgustuse, kuid kohtudes Jumala Isiksusega näost näkku, kogeb pühendunu Kõrgema kõige enam headtoovat aspekti. Kõrgemat Tõde, mille poole pöördutakse nagu Filosoofi, Alalhoidja, Heasoovija jne. poole ja Teda ei saa kuidagi pidada isikusetuks. Sellele viitab "Śrī Īśopaniṣad". Kõige tähendusrikkam sõna on alalhoidja: Jumal hoiab Temale pühendunuid eriliselt, ehkki Ta on iga ja kõigi olendite alalhoidja. Kui pühendunu läbib isikusetu brahmajyoti ning näeb Jumala isikulist külge ning Tema headtõotavat igavest kuju, siis jõuab pühendunu täieliku Absoluutse Tõe tunnetuseni.

„Bhagavat-sandarbhoje“ Śrīla Jīva Gosvāmis rašo: „Absoliučioji Tiesa galutinai pažįstama kaip Dievo Asmuo, nes Jis yra visagalis ir valdo visas transcendentines galias. Pažinus brahmajyoti, visa Absoliučios Tiesos galybė iki galo dar neatsiskleidžia. Taigi Brahmano pažinimas tėra dalinis Dievo Asmens pažinimas. O išminčiai, pirmasis žodžio bhagavān skiemuo (bha) turi dvi reikšmes: „tas, kuris parūpina viską“ ir „tas, kuris saugo“. Antrasis skiemuo (ga) reiškia „vadovas“, „vadas“ arba „kūrėjas“. Skiemuo vān pažymi, kad kiekviena būtybė gyvena Jame ir kad Jis gyvena kiekvienoje būtybėje. Kitaip sakant, transcendentinis garsas bhagavān reiškia neribotą išmintį, galybę, energiją, turtus, jėgą bei įtaką, ir visa tai neturi nė menkiausios materialios iliuzijos žymės.“

Śrīla Jīva Gosvāmī ütleb "Bhagavat-sandarbhas" järgmist: "Absoluutse Tõe täielikku olemust on võimalik tunnetada Jumala Isiksuses, sest Ta on kõikvõimas, transtsendentaalsuses kogu võimu omav.Brahmajyotis pole võimalik tajuda Absoluutse tõe kogu võimsust ja seetõttu on Brahmani tunnetus vaid Jumala Isiksuse osaline tunnetamine. Oo, õppinud targad, sõna bhagavān on kahekordse tähtsusega: tähendades seda, kes täielikult säilitab ning teiseks tähendab valvurit. Teine täht ga tähendab juhti, giidi ehk loojat. Täht va tähendab, et iga olend elab Temas ja et Tema elab samuti igas olendis. Teiste sõnadega bhagavāni transtsendentaalne heli esindab kindlat teadmist, võimsust, energiat, küllust, jõudu ja mõju-ning seda kõike ilma materiaalse joobnud tilinata."

Viešpats labai rūpinasi Savo tyrais bhaktais ir padeda jiems palengva artėti prie tobulumo – meilės Dievui. Jis vadovauja Savo bhaktams ir galų gale įgyvendina tai, ko jie siekia per atsidavimo tarnystę, – dovanoja jiems Save. Nepriežastine Viešpaties malone bhaktai išvysta Jį savo akimis. Taigi Viešpats padeda Savo bhaktams patekti į aukščiausiąją dvasinę planetą Goloka Vṛndāvaną. Būdamas kūrėjas, Jis apdovanoja Savo bhaktą visomis reikalingomis ypatybėmis, kad šis galiausiai pasiektų Jį. Viešpats yra visų priežasčių priežastis, o kadangi Jis Pats Sau neturi priežasties, Jis yra pirminė priežastis. Vadinasi, apreikšdamas Savo vidinę galią, Jis semiasi džiaugsmo iš Savojo „Aš“. Išorinė galia nėra tiesioginė Jo išraiška, nes Jis išsiplečia puruṣų pavidalais ir būtent per šiuos pavidalus Jis palaiko materialųjį kosminį pasaulį. Šių ekspansijų pagalba Viešpats jį kuria, palaiko ir naikina.

Jumal hoiab täielikult alal temale häirimatult pühendunuid ja juhib neid pühendumise täiustumise teel edasi. Temale pühendunute juhina annab Ta neile viimaks pühendumise teenistuse soovitud sihi-Iseenese. Jumala armu läbi näevad Jumalale pühendunud Jumalat silmast silma ning sellega aitab Jumal Temale pühendunuil jõuda kõrgeima vaimse planeedini, Goloka Vṛndāvani. Loojana võib Ta temale pühendunus luua vajalikud omadused, et too võiks lõpuks temani jõuda. Jumal on kõigi põhjuste põhjus, seetõttu ei ole Temal põhjust, kuna Ta on Algpõhjus. Ning sellena naudib Ta iseennast, väljendades Iseenese sisemist võimsust. Välise võimsuse väljendajaks ei ole otseselt Tema, ta levib edasi puruṣadena ning nende kujul säilitab ta kogu materiaalse avalduse kõik jooned. Sellise levimise teel Ta loob, säilitab ja muudab olematuks kosmilise avalduse.

Gyvosios esybės irgi yra atskiros Viešpaties „Aš“ ekspansijos. Kai kurios iš jų, pačios norėdamos tapti viešpačiais, ima mėgdžioti Aukščiausiąjį Viešpatį, ir tada Jis leidžia joms persikelti į kosmoso kūriniją ir suteikia galimybę iki galo patenkinti savo norą valdyti gamtą. Viešpaties neatsiejamų dalelių, gyvų esybių, buvimas išjudina reiškinių pasaulį, kuriame galioja veiksmo ir atoveiksmio dėsnis. Taip gyvoms esybėms suteikiamos puikiausios galimybės valdyti materialią gamtą, tačiau pirminis valdovas vis tiek yra Pats Viešpats, apsireiškęs pilnaverčiu Savo aspektu kaip Paramātmā, Supersiela. Supersiela – tai viena iš puruṣų.

Elusolendid on samuti Tema Isiksuse erinevad levimisvormid ning seetõttu soovivad mõned elusolendid Kõrgemat Jumalat imiteerides olla käskijad. Ta laseb neil siseneda kosmilisse loomingusse, jättes enesele vabaduse kasutada nende kalduvusi nende üle valitsedes. Tänu Tema osakeste, elusolendite kohalolekule, on kogu maailm täidetud tegudest ja vastutegudest. Elusolenditele on antud kõik soodustused materiaalse looduse üle valitsemiseks, kuid lõplik kontrollija on Jumal Ise Paramātmāni, Ülihinge, täielikul kujul, kes on üks puruṣadest.

Taigi tarp gyvosios esybės (ātmos) ir viską valdančio Viešpaties (Paramātmos), arba tarp sielos ir Supersielos, egzistuoja milžiniškas skirtumas. Paramātmā yra valdovas, o ātmā – pavaldinys, todėl jos nėra lygiavertės. Paramātmā ir ātmā veikia išvien, todėl Paramātmą vadina nuolatine gyvos būtybės palydove.

Seetõttu on ātmānina tuntud inimolendi ja Paramātmānina tuntud Jumala vahel tohutud erinevused. Paramātmān on kontrollija ja ātmān on kontrollitav; seetõttu ei saa nad olla samal tasemel. Paramātmān tegutseb täielikult koos ātmāniga ning seetõttu teatakse Teda elusolendi alalise kaaslasena.

Visa aprėpiantis Viešpaties aspektas – tas, kuris egzistuoja visais būviais (būdravimo, miego ir potenciniu) ir iš kurio kyla jīva- śakti (gyvybės jėga) sąlygotų ir išsivadavusių sielų pavidalu, – yra žinomas Brahmano vardu. Viešpats yra ir Paramātmos, ir Brahmano šaltinis, taigi Jis – ir visų gyvų esybių, ir pačios būties pradžia. Kas tai žino, išsyk atsideda Viešpaties tarnystei. Toks tyras ir visiškai sąmoningas Viešpaties bhaktas pamilsta Jį iš visos širdies, o suėjęs draugėn su panašiais į save bhaktais, šlovina transcendentinius Viešpaties žygius, nes tam bhaktai ir tesusirenka. Tie, kurie dar nėra tokie tobuli, kaip tyri bhaktai, ir nepatyrė Viešpaties Brahmano arba Paramātmos aspektų, nesugeba deramai įvertinti tobulų bhaktų poelgių. Viešpats visada padeda tyriems bhaktams, į jų širdis įdėdamas reikiamas žinias. Taigi ypatinga Savo malone Jis išsklaido jų širdyse tvyrančius nežinojimo patamsius. Spekuliatyvieji filosofai ir yogai negali to suprasti, nes, šiaip ar taip, jie pasikliauna vien tik savo jėgomis. Kaip nurodo „Kaṭha Upaniṣada“ (1.2.23), Jį pažinti tegali tie, kuriems Viešpats jaučia prielankumą. O ypatingą prielankumą Jis dovanoja tik Savo tyriems bhaktams. Taigi „Śrī Īśopaniṣada“ kalba apie Viešpaties prielankumą, kuris peržengia brahmajyoti ribas.

Too Jumala kõikeläbiv loomus, mis eksisteerib kõigis ärkveloleku ja magamise tingimustes ning samuti algolekus ja millest saab alguse jīva-śakti (elujõud) nii tingimustest sõltuva kui ka vabanenud hinge juures-on tuntud Brahmana. Seega on Jumal nii Paramātmāni, kui ka Brahma Algallikas ja seetõttu ka kõige elusolendite ja kogu eksisteeriva Algallikas. See, kes teab seda, pühendub otsekohe Jumala teenimisele. Taoline puhas ja teadlik pühendunu on Jumalasse kiindunud kogu hinge ja südamega ning ükskõik, millal kohtub selline pühendunu omataolistega, pole neil muud teha, kui kiita Jumalat Tema transtsendentaalsete tegude eest. Need, kes pole jõudnud sellise täiuslikkuseni nagu puhastunud pühendunud, need, kes on jõudnud vaid Jumala Brahma või Paramātmāni väljendumise tunnetuseni, ei oska puhastunud pühendunute tegusid hinnata. Kuid Jumal aitab selliseid pühendunuid alati, andes nende südamesse vajaliku teadmise ja erilise kingitusena hajutab Ta kogu rumaluse pimeduse. Seda ei oska yogid või filosoofid enestele ette kujutada, sest nad sõltuvad suuremal või väiksemal määral ainult iseenese jõust. Nagu on öeldud "Kaṭha Upaniṣadis", saavad Jumalat tunda vaid need, kellele Ta sellise kingituse teeb ja mitte teised. Sellised erilised kingitused saavad osaks vaid Temale puhastunult pühendunuile. "Śrī Īśopaniṣad" viitab siin Jumala taolisele kingitusele, mis on teiselpool brahmajyoti mõjupiirkonda.