Skip to main content

Vienuolikta mantra

Mantra Eleven

Tekstas

Text

vidyāṁ cāvidyāṁ ca yas
tad vedobhayaḿ saha
avidyayā mṛtyuṁ tīrtvā
vidyayāmṛtam aśnute
vidyāṁ cāvidyāṁ ca yas
tad vedobhayaḿ saha
avidyayā mṛtyuṁ tīrtvā
vidyayāmṛtam aśnute

Synonyms

Synonyms

vidyām — tikras žinias; ca — ir; avidyām — nežinojimą; ca — ir; yaḥ — žmogus, kuris; tat — tuos; veda — žino; ubhayam — abu; saha — kartu; avidyayā — puoselėdamas neišmanymą; mṛtyum — besikartojančią mirtį; tīrtvā — peržengdamas; vidyayā — plėtodamas žinias; amṛtam — nemirtingumu; aśnute — mėgaujasi.

vidyām — knowledge in fact; ca — and; avidyām — nescience; ca — and; yaḥ — a person who; tat — that; veda — knows; ubhayam — both; saha — simultaneously; avidyayā — by culture of nescience; mṛtyum — repeated death; tīrtvā — transcending; vidyayā — by culture of knowledge; amṛtam — deathlessness; aśnute — enjoys.

Translation

Translation

Tik tas, kuris suvokia, kaip grimztama į nežinojimą, ir sykiu išeina transcendentinio pažinimo kelią, įveikia nuolat besikartojančius gimimą ir mirtį ir mėgaujasi aukščiausiąja nemirtingumo dovana.

Only one who can learn the process of nescience and that of transcendental knowledge side by side can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality.

Purport

Purport

Nuo pat materialaus pasaulio sukūrimo akimirkos kiekvienas iš mūsų siekia gyventi amžinai, tačiau gamtos dėsniai tokie negailestingi, kad dar niekam nepavyko pabėgti iš mirties nagų. Niekas nenori mirti. Niekas nenori pasenti ar susirgti. Tačiau gamtos dėsniai nė vienam nesuteikia imuniteto mirčiai, senatvei ar ligoms. Materialaus mokslo pažanga šių problemų neišsprendė. Materialus mokslas pajėgus sukurti atominę bombą ir tuo pačiu priartinti mirtį, tačiau jis negali sukurti nieko, kas apgintų žmogų nuo negailestingų senatvės, ligų ir mirties nagų.

Since the creation of the material world, everyone has been trying to attain a permanent life, but the laws of nature are so cruel that no one has been able to avoid the hand of death. No one wants to die, nor does anyone want to become old or diseased. The law of nature, however, does not allow anyone immunity from old age, disease or death. Nor has the advancement of material knowledge solved these problems. Material science can discover the nuclear bomb to accelerate the process of death, but it cannot discover anything that can protect man from the cruel hands of old age, disease and death.

Purāṇose pasakojama istorija apie karalių Hiraṇyakaśipu, kuris buvo labai daug pasiekęs materialia prasme. Norėdamas nugalėti negailestingą mirtį savo fiziniais sugebėjimais ir tamsiomis jėgomis, jis praktikavo tokią griežtą meditacijos formą, kad jo mistinė galybė išgąsdino visų planetų sistemų gyventojus. Jis privertė nusileisti iš savo buveinės visatos kūrėją pusdievį Brahmą ir paprašė jo palaiminimo tapti nemirtingu (amara). Brahmā atsakė negalįs jam dovanoti tokio palaiminimo, nes netgi jis pats – materialaus pasaulio kūrėjas ir visų planetų valdovas – nėra amara. „Bhagavad-gītos“ (8.17) tvirtinimu, Brahmā gyvena ilgai, tačiau tai nereiškia, kad jis nemirtingas.

From the Purāṇas we learn of the activities of Hiraṇyakaśipu, a king who was very much advanced materially. Wanting to conquer cruel death by his material acquisitions and the strength of his nescience, he underwent a type of meditation so severe that the inhabitants of all the planetary systems became disturbed by his mystic powers. He forced the creator of the universe, the demigod Brahmā, to come down to him. He then asked Brahmā for the benediction of becoming amara, by which one does not die. Brahmā said that he could not award the benediction because even he, the material creator who rules all planets, is not amara. As confirmed in the Bhagavad-gītā (8.17), Brahmā lives a long time, but that does not mean he is immortal.

Žodis hiraṇya reiškia „auksas“, o kaśipu – „minkštas guolis“. Šiam gudriam karaliui rūpėjo tik du dalykai – moterys ir pinigai. Nemirtingumo jis siekė, kad amžinai galėtų jais tenkintis. Jis paprašė Brahmos įvairių palaiminimų, vildamasis netiesiogiai įgyvendinti savo troškimą – tapti nemirtingu. Kadangi Brahmā atsakė negalįs suteikti jam nemirtingumo dovanos, Hiraṇyakaśipu paprašė Brahmos palaiminimo, kad jo negalėtų nužudyti nei žmogus, nei žvėris, nei Dievas – jokia gyva būtybė iš 8 400 000 gyvybės rūšių. Ir dar – kad jis negalėtų mirti nei ant žemės, nei ore, nei vandenyje ir jo nesužeistų joks ginklas. Hiraṇyakaśipu puoselėjo kvailas viltis, kad šios garantijos išgelbės jį nuo mirties. Ir nors Brahmā dovanojo jam šiuos palaiminimus, karalių Hiraṇyakaśipu galų gale nužudė Pats Dievo Asmuo, nužengęs Viešpaties Nṛsiṁhos – pusiau liūto, pusiau žmogaus inkarnacija. Demonas buvo nužudytas ne ginklu: Viešpats jį sudraskė Savo nagais. Ir žuvo Hiraṇyakaśipu ne žemėje, ne ore ir ne vandenyje, o ant nepaprastos gyvos būtybės, kuri peržengė visas jo suvokimo ribas, kelių.

Hiraṇya means “gold,” and kaśipu means “soft bed.” This cunning gentleman Hiraṇyakaśipu was interested in these two things – money and women – and he wanted to enjoy them by becoming immortal. He asked from Brahmā many benedictions in hopes of indirectly fulfilling his desire to become immortal. Since Brahmā told him that he could not grant the gift of immortality, Hiraṇyakaśipu requested that he not be killed by any man, animal, god or any other living being within the 8,400,000 species. He also asked that he not die on land, in the air or water, or by any weapon. In this way Hiraṇyakaśipu foolishly thought these guarantees would save him from death. Ultimately, however, although Brahmā granted him all these benedictions, he was killed by the Personality of Godhead in the form of Nṛsiṁha, the Lord’s half-lion, half-man incarnation, and no weapon was used to kill him, for he was killed by the Lord’s nails. Nor was he killed on the land, in the air or in the water, for he was killed on the lap of that wonderful living being, Nṛsiṁha, who was beyond his conception.

Ši istorija iš esmės kalba apie tai, kad net Hiraṇyakaśipu, galingiausiam iš materialistų, jokie planai nepadėjo tapti nemirtingu. Tad ko verti niekingi mūsų laikų „hiraṇyakaśipu“, kurių planai žlunga kas minutę?

The whole point here is that even Hiraṇyakaśipu, the most powerful of materialists, could not become deathless by his various plans. What, then, can be accomplished by the tiny Hiraṇyakaśipus of today, whose plans are thwarted from moment to moment?

„Śrī Īśopaniṣada“ moko mus, kad mūsų pačių pastangos laimėti kovą dėl būvio beprasmiškos. Kovodami dėl būvio, žmonės atiduoda visas jėgas, tačiau materialios gamtos įstatymai tokie griežti, kad niekas negali jų apeiti. Norint amžino gyvenimo, reikia būti pasirengusiam grįžti pas Dievą.

Śrī Īśopaniṣad instructs us not to make one-sided attempts to win the struggle for existence. Everyone is struggling hard for existence, but the laws of material nature are so hard and fast that they do not allow anyone to surpass them. In order to attain a permanent life, one must be prepared to go back to Godhead.

Sugrįžimas pas Dievą – tai ištisas mokslas. O mokytis reikia iš apreikštųjų Vedų raštų: Upaniṣadų, „Vedānta-sūtros“, „Bhagavad-gītos“, „Śrīmad-Bhāgavatam“ ir t. t. Norėdamas būti laimingas šį gyvenimą, o atsiskyręs nuo kūno pasiekti amžiną palaimingą gyvenimą, žmogus turi studijuoti šiuos šventus raštus ir pasisemti iš jų transcendentinių žinių. Sąlygota gyva būtybė užmiršo savo amžiną ryšį su Dievu ir klaidingai mano, kad laikina jos gimimo vieta yra jos vieninteliai namai. Norėdamas priminti užmaršiam žmogui, kad tikrieji jo namai ne čia, materialiame pasaulyje, Viešpats maloningai dovanojo Indijai čia minėtus šventraščius, o kitus šventraščius dovanojo kitų šalių žmonėms. Gyvoji būtybė yra dvasinė asmenybė, ir laiminga ji tegali būti sugrįžusi į savo dvasinius namus.

The process by which one goes back to Godhead is a different branch of knowledge, and it has to be learned from revealed Vedic scriptures such as the Upaniṣads, Vedānta-sūtra, Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam. To become happy in this life and attain a permanent blissful life after leaving this material body, one must study this sacred literature and obtain transcendental knowledge. The conditioned living being has forgotten his eternal relationship with God and has mistakenly accepted the temporary place of his birth as all in all. The Lord has kindly delivered the above-mentioned scriptures in India and other scriptures in other countries to remind the forgetful human being that his home is not here in this material world. The living being is a spiritual entity, and he can be happy only by returning to his spiritual home.

Iš Savo karalystės Dievo Asmuo siunčia ištikimus tarnus skelbti žinią, kuri padeda žmogui sugrįžti pas Dievą, ir kartais šį darbą atlikti Viešpats ateina Pats. Kadangi visos gyvosios būtybės yra mylimi Jo vaikai, neatsiejamos Jo dalelės, tai Dievui dar skaudžiau matyti mus kenčiant šiame materialiame pasaulyje negu mums patiems. Materialaus pasaulio kančios netiesiogiai primena mums, kad tarp mūsų ir negyvos materijos negali būti darnos. Protingos gyvosios būtybės atkreipia dėmesį į šias užuominas ir ima plėtoti vidyą, transcendentinį pažinimą. Žmogaus gyvenimas – tai palankiausia galimybė plėtoti dvasinį pažinimą, todėl tas, kuris nepasinaudoja šia galimybe, vadinamas narādhama, žemiausiu iš žmonių.

From His kingdom the Personality of Godhead sends His bona fide servants to propagate this message by which one can return to Godhead, and sometimes the Lord comes Himself to do this work. Since all living beings are His beloved sons, His parts and parcels, God is more sorry than we ourselves to see the sufferings we are constantly undergoing in this material condition. The miseries of this material world serve to indirectly remind us of our incompatibility with dead matter. Intelligent living entities generally take note of these reminders and engage themselves in the culture of vidyā, or transcendental knowledge. Human life is the best opportunity for the culture of spiritual knowledge, and a human being who does not take advantage of this opportunity is called a narādhama, the lowest of human beings.

Avidyos, arba materialaus mokslo pažangos, orientuotos į jausminį pasitenkinimą, kelias – tai besikartojančių gimimų ir mirčių kelias. Gyvosios esybės prigimtis dvasinė, todėl ji negimsta ir nemiršta. Gimsta ir miršta išorinis dvasinės sielos apvalkalas – kūnas. Mirties ir gimimo procesas lyginamas su drabužių persivilkimu. Kvaili žmonės, visa galva pasinėrę į avidyos (nežinojimo) puoselėjimą, nekreipia dėmesio į šį negailestingą vyksmą. Iliuzinės energijos grožybių užburti, jie be paliovos patiria tokias pačias kančias, ir nors gamtos dėsniai juos nuolat baudžia, jie nepasimoko.

The path of avidyā, or advancement of material knowledge for sense gratification, is the path of repeated birth and death. As he exists spiritually, the living entity has no birth or death. Birth and death apply to the outward covering of the spirit soul, the body. Death is compared to the taking off and birth to the putting on of outward garments. Foolish human beings who are grossly absorbed in the culture of avidyā, nescience, do not mind this cruel process. Enamored with the beauty of the illusory energy, they undergo the same miseries repeatedly and do not learn any lessons from the laws of nature.

Todėl plėtoti vidyą, ar transcendentinį pažinimą, žmogui yra būtina. Jausminiai malonumai, esant liguistos materialios būsenos, turi būti kiek įmanoma daugiau apribojami. Nežaboti kūniškieji malonumai reiškia nežinojimą ir mirtį. Gyvosios būtybės turi dvasinius jausmus. Visų gyvųjų būtybių pirminiam dvasiniam pavidalui yra būdingi tie patys jausmai, tačiau dabar per materialaus kūno ir sąmonės apvalkalus jie reiškiasi materialiai. Materialių jausmų veikimas yra iškreiptas pirminių, dvasinių jausmų veikimo atspindys. Įvilkta į materiją, dvasinė siela veikia materialiai, tačiau tokia jos būsena – liguista. Tikri jausminiai džiaugsmai įmanomi tiktai išsigydžius nuo materializmo ligos. Grynas pasitenkinimas tegalimas turint tikrą, materijos nesuterštą dvasinį pavidalą. Todėl žmogaus gyvenimo tikslas turėtų būti ne siekti iškreiptų jausminių džiaugsmų, o stengtis išsigydyti materializmo ligą. Materializmo ligos paūmėjimas – ne žinojimo, bet avidyos, nežinojimo, požymis. Sveiko žmogaus temperatūra neturi svyruoti tarp 40 ir 41 laipsnio, karštį reikia numušti iki normalios – 36,6 laipsnių temperatūros. Toksai turėtų būti žmogaus gyvenimo tikslas. Šiuolaikinėje materialistinėje visuomenėje jaučiamas polinkis kelti materialios karštligės temperatūrą, ir ji jau pasiekė 41 laipsnį (atominės energijos forma). Tuo tarpu kvaili politikai šaukia, kad kiekvieną akimirką pasaulis gali išlėkti į orą. Tai materialaus mokslo plėtojimo ir dvasinio pažinimo – svarbiausios gyvenimo sferos – ignoravimo išdava. Ši „Śrī Īśopaniṣados“ mantra įspėja mus, kad nesuktume pavojingu keliu, kuris veda į mirtį. Priešingai, mes privalome nuolat puoselėti dvasinio pažinimo kultūrą, kad galėtume ištrūkti iš žiaurios mirties glėbio.

Therefore the culture of vidyā, or transcendental knowledge, is essential for the human being. Sense enjoyment in the diseased material condition must be restricted as far as possible. Unrestricted sense enjoyment in this bodily condition is the path of ignorance and death. The living entities are not without spiritual senses; every living being in his original, spiritual form has all the senses, which are now materially manifested, being covered by the material body and mind. The activities of the material senses are perverted reflections of the activities of the original, spiritual senses. In his diseased condition, the spirit soul engages in material activities under the material covering. Real sense enjoyment is possible only when the disease of materialism is removed. In our pure spiritual form, free from all material contamination, real enjoyment of the senses is possible. A patient must regain his health before he can truly enjoy sense pleasure again. Thus the aim of human life should not be to enjoy perverted sense enjoyment but to cure the material disease. Aggravation of the material disease is no sign of knowledge, but a sign of avidyā, ignorance. For good health, a person should not increase his fever from 105 degrees to 107 degrees but should reduce his temperature to the normal 98.6. That should be the aim of human life. The modern trend of material civilization is to increase the temperature of the feverish material condition, which has reached the point of 107 degrees in the form of atomic energy. Meanwhile, the foolish politicians are crying that at any moment the world may go to hell. That is the result of the advancement of material knowledge and the neglect of the most important part of life, the culture of spiritual knowledge. Śrī Īśopaniṣad herein warns that we must not follow this dangerous path leading to death. On the contrary, we must develop the culture of spiritual knowledge so that we may become completely free from the cruel hands of death.

Tačiau tai nereiškia, kad reikia nustoti rūpintis kūnu. Negalima nieko neveikti, lygiai kaip karščiuojant negalima numušti temperatūros iki nulio. Čia tiktų posakis: „Iš blogo sandėrio reikia išpešti kuo daugiau naudos.“ Plėtoti dvasinį pažinimą reikia pasitelkus kūną ir protą, todėl, siekdami tikslo, mes privalome jais pasirūpinti. Optimali kūno temperatūra – 36,6 laipsnio, ir didieji Indijos išminčiai bei šventieji stengiasi palaikyti ją, vadovaudamiesi nuoseklia dvasinio ir materialaus mokymosi programa. Jie visada draudė piktnaudžiauti žmogaus intelektu, stengiantis patenkinti liguistą norą siekti jausminių malonumų.

This does not mean that all activities for the maintenance of the body should be stopped. There is no question of stopping activities, just as there is no question of wiping out one’s temperature altogether when trying to recover from a disease. “To make the best use of a bad bargain” is the appropriate expression. The culture of spiritual knowledge necessitates the help of the body and mind; therefore maintenance of the body and mind is required if we are to reach our goal. The normal temperature should be maintained at 98.6 degrees, and the great sages and saints of India have attempted to do this by a balanced program of spiritual and material knowledge. They never allow the misuse of human intelligence for diseased sense gratification.

Žmogaus veiklą, kuri turi nesveiką jausminio pasitenkinimo tendenciją, reguliuoja Vedų išsivadavimo principai. Šita sistema apima religiją, ekonomikos plėtrą, jausminį pasitenkinimą ir išsivadavimą, tačiau mūsų laikais žmonės nesidomi nei religija, nei išsivadavimu. Vienintelis jų gyvenimo tikslas – tenkinti jausmus, ir, norėdami įgyvendinti šį tikslą, jie kuria ekonomikos plėtojimo planus. Paklydę žmonės mano, kad religija teturi išlikti todėl, kad ji skatina ekonomikos raidą, o pastaroji būtina jausminiams malonumams tenkinti. Tam tikra religinių apeigų sistema todėl ir reikalinga, kad būtų laiduojami pomirtiniai jausminiai džiaugsmai danguje. Tačiau ne toks yra išsivadavimo tikslas. Iš tikrųjų religijos kelias turėtų vesti į savęs pažinimą, o ekonomikos plėtra reikalinga, kad palaikytų sveiką ir stiprų kūną. Tam, kad suvoktų vidyą, tikrąsias žinias, (toks yra žmogaus gyvenimo tikslas) žmogus turi sveikai gyventi ir būti blaivaus proto. Gyvenimas duotas ne tam, kad dirbtume kaip asilai arba dėl jausminių malonumų ugdytume avidyą.

Human activities diseased by a tendency toward sense gratification have been regulated in the Vedas under the principles of salvation. This system employs religion, economic development, sense gratification and salvation, but at the present moment people have no interest in religion or salvation. They have only one aim in life – sense gratification – and in order to achieve this end they make plans for economic development. Misguided men think that religion should be maintained because it contributes to economic development, which is required for sense gratification. Thus in order to guarantee further sense gratification after death, in heaven, there is some system of religious observance. But this is not the purpose of religion. The path of religion is actually meant for self-realization, and economic development is required just to maintain the body in a sound, healthy condition. A man should lead a healthy life with a sound mind just to realize vidyā, true knowledge, which is the aim of human life. This life is not meant for working like an ass or for culturing avidyā for sense gratification.

Vidyos kelią geriausiai nupasakoja „Śrīmad-Bhāgavatam“, kuri skatina žmogų skirti gyvenimą Absoliučiajai Tiesai patirti. Absoliučioji Tiesa pažįstama palaipsniui, iš pradžių kaip Brahmanas, vėliau – kaip Paramātmā ir galiausiai – kaip Bhagavānas, Dievo Asmuo. Ją tegali pažinti plataus akiračio žmogus, kuris, laikydamasis aštuoniolikos „Bhagavad-gītos“ principų, išvardintų dešimtosios mantros komentare, turi žinių ir yra atsižadėjęs. Pagrindinis šių aštuoniolikos principų tikslas – pasiekti transcendentinę atsidavimo Dievo Asmeniui tarnystę. Todėl visų visuomenės sluoksnių žmones Vedos skatina mokytis meno su atsidavimu tarnauti Viešpačiui.

The path of vidyā is most perfectly presented in Śrīmad-Bhāgavatam, which directs a human being to utilize his life to inquire into the Absolute Truth. The Absolute Truth is realized step by step as Brahman, Paramātmā and finally Bhagavān, the Personality of Godhead. The Absolute Truth is realized by the broadminded man who has attained knowledge and detachment by following the eighteen principles of the Bhagavad-gītā described in the purport to Mantra Ten. The central purpose of these eighteen principles is the attainment of transcendental devotional service to the Personality of Godhead. Therefore all classes of men are encouraged to learn the art of devotional service to the Lord.

Patį tiesiausią kelią į vidyos tikslus yra aprašęs Śrīla Rūpa Gosvāmis veikale „Bhakti-rasāmṛta-sindhu“, kurį mes išleidome anglų kalba pavadinimu „The Nectar of Devotion“ („Atsidavimo nektaras“). Vidyos puoselėjimą „Śrīmad-Bhāgavatam“ apibendrina taip:

The guaranteed path to the aim of vidyā is described by Śrīla Rūpa Gosvāmī in his Bhakti-rasāmṛta-sindhu, which we have presented in English as The Nectar of Devotion. The culture of vidyā is summarized in Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.14) in the following words:

tasmād ekena manasā
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā
tasmād ekena manasā
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā

„Todėl reikia nuolat, labai susikaupus klausytis pasakojimų apie Dievo Asmenį, bhaktų gynėją, Jį šlovinti, atminti ir garbinti.“ (SB 1.2.14)

“Therefore, with one-pointed attention one should constantly hear about, glorify, remember and worship the Personality of Godhead, who is the protector of the devotees.”

Religija, ekonomikos plėtra bei jausminis pasitenkinimas, jeigu nekeliamas tikslas su atsidavimu tarnauti Viešpačiui, tėra įvairiomis formomis besireiškiantis neišmanymas, – tai pabrėžiama kitose „Śrī Īśopaniṣados“ mantrose.

Unless religion, economic development and sense gratification aim toward the attainment of devotional service to the Lord, they are all simply different forms of nescience, as Śrī Īśopaniṣad indicates in the following mantras.