Skip to main content

Pratarmė

Передмова

Iš pradžių mano parašytoji „Bhagavad-gītā, kokia ji yra“ turėjo dabartinę formą. Deja, leidžiant knygą pirmąjį kartą, originalo rankraštis buvo sutrumpintas beveik iki 400 puslapių, neliko iliustracijų, daugelis sanskrito tekstų neturėjo paaiškinimų. Visose kitose savo knygose – „Śrīmad- Bhāgavatam“, „Śrī Iśopaniṣadoje“ etc. – laikiausi tokios sistemos: pirmiausiai pateikiu sanskrito tekstą, paskui – anglišką jo transliteraciją, pažodinį bei literatūrinį vertimą ir pagaliau – komentarą. Tai suteikia knygai autentiškumo ir moksliškumo, o tekstų prasmė tampa aiški. Todėl manęs toli gražu nedžiugino būtinybė sutrumpinti pradinį rankraštį. Bet vėliau, kai „Bhagavad-gītos, kokia ji yra“ poreikis smarkiai išaugo, nemažas būrys mokslininkų ir bhaktų paprašė pateikti visą knygą. Taigi dabar skaitytojui siūlomas šios didžios pažinimo knygos originalas su išsamiais paramparos paaiškinimais. Tai daroma tam, kad Kṛṣṇos sąmonės judėjimas įgautų platesnį užmojį ir tvirtą pagrindą.

Спочатку я написав Бгаґавад-ґı̄ту як вона є в тому вигляді, в якому ви бачите її зараз. Коли книгу було вперше надруковано, ориґінал, на жаль, було скорочено на чотириста сторінок, і видання не включало в себе ілюстрацій і пояснень до більшості санскритських текстів Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти. У всіх інших моїх книгах — Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам, Ш́рı̄ Īш́опанішаді тощо — я спочатку наводжу санскритський вірш, потім англійську транслітерацію цього віршу, послівний переклад, літературний переклад і, нарешті, коментарі. Такий спосіб дозволяє зберегти автентичність і науковість твору і робить його смисл очевидним, тому мене не дуже радувала необхідність скорочувати рукопис. Але згодом, коли попит на Бгаґавад-ґı̄ту як вона є значно зріс, різні фахівці, а також багато хто з моїх учнів попросили мене подати книгу в її первісному вигляді. Отже, тут ми пропонуємо читачеві ориґінал цієї великої книги знання з повними коментарями, що подають ведичну мудрість такою, якою вона передавалась ланками ланцюга учнівської послідовності. Це робиться з метою надати рухові свідомості Кр̣шн̣и ще більшого розмаху й глибини.

Mūsų Kṛṣṇos sąmonės judėjimas – autentiškas, istoriškai autorizuotas, atitinkantis žmogaus prigimtį ir transcendentinis, nes pagrįstas „Bhagavad- gīṭā, kokia ji yra“. Tolydžio jis tampa pačiu populiariausiu judėjimu pasaulyje, ypač tarp jaunimo. Tačiau ir vyresniosios kartos žmonės vis labiau ir labiau juo domisi, ir tas susidomėjimas išaugo tiek, kad mano mokinių tėvai ir seneliai įkvepia mus tolesnei veiklai, tapdami nuolatiniais mūsų didžios Tarptautinės Kṛṣṇos sąmonės bendrijos nariais. Los Andžele daugelis tėvų apsilankydavo pas mane, norėdami padėkoti, kad propaguoju Kṛṣṇos sąmonės judėjimą visame pasaulyje. Kai kurie jų teigė, jog amerikiečiams labai pasisekė, kad pradėjau Kṛṣṇos sąmonės judėjimą būtent Amerikoje. Tačiau tikrasis jo pradininkas – Patsai Viešpats Kṛṣṇa, nes judėjimas iš tikrųjų prasidėjo labai seniai ir pasiekė žmonių visuomenę mokinių seka. Jeigu man ir priskiriami kai kurie jo organizavimo nuopelnai, tai iš tikrųjų jie priklauso mano amžinam dvasiniam mokytojui Jo Dieviškajai Kilnybei Oṁ Viṣṇupādai Paramahaṁsai Parivrājakācāryai Aṣṭottara-śatai Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntai Sarasvačiui Gosvāmiui Mahārājai Prabhupādai.

Наш рух свідомості Кр̣шн̣и має природний і духовний характер завдяки тому, що його засновано на вченні Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є. Поступово наш рух стає найпопулярнішим рухом у всьому сві ті — надто серед молоді, проте й у людей старшого віку цікавість до нього зростає дедалі більше, настільки, що батьки моїх учнів заохочують нас тим, що стають довічними членами нашого чудового Товариства, Міжнародного товариства свідомості Крішни. У Лос-Анжелесі багато з них приходили побачитися зі мною й висловити свою вдячність за те, що я поширюю цей рух по всьому світі, і деякі казали, що американцям дуже поталанило через те, що я розпочав рух свідомості Кр̣шн̣и саме в Америці. Але справжній засновник цього руху — Сам Господь Кр̣шн̣а, тому що рух цей було розпочато дуже й дуже давно, і передавався він людям ланками учнівської послідовності. Якщо мені й приписують деякі заслуги в його заснуванні, то насправді вони належать моєму вічному духовному вчителеві, Його Божественній Милості Ом̇ Вішн̣упа̄ду Парамахам̇сі Парівра̄джака̄ча̄рйі 108 Ш́рı̄ Ш́рı̄мад Бгактісіддга̄нта Сарасватı̄ Ґосва̄мı̄ Маха̄ра̄джі Прабгупа̄ді.

Aš pats padariau tik tiek, kad pasistengiau pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, neiškreipdamas tikrosios jos prasmės. Iki mano išleistosios „Bhagavad-gītos, kokia ji yra“ beveik visi angliški „Bhagavad-gītos“ leidimai pataikavo kažkieno asmeninėms ambicijoms, tuo tarpu mes stengėmės parodyti, kokia yra Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos, misija. Mūsų užduotis – persakyti Paties Kṛṣṇos, o ne kokio nors pasaulietiškai samprotaujančio politiko, filosofo ar mokslininko valią, nes jie, nors ir gerai išmano kitus dalykus, menkai tepažįsta Kṛṣṇą. Kai Kṛṣṇa sako: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru ir t.t., mes, priešingai nei vadinamieji mokslininkai, neatsiejame Kṛṣṇos nuo Jo vidinės dvasios. Nėra jokio skirtumo tarp Kṛṣṇos vardo, Kṛṣṇos pavidalo, Kṛṣṇos savybių, Jo pramogų etc., nes Kṛṣṇa – Absoliutas. Šią Kṛṣṇos, kaip Absoliuto, padėtį sunkiai suvokia tas, kuris nėra Kṛṣṇos bhaktas ir nepriklauso paramparai (mokinių sekai). Paprastai tariami mokslininkai, politikai, filosofai ir svāmiai gerai nesupranta Kṛṣṇos, todėl rašydami komentarus „Bhagavad-gītai“ stengiasi išstumti Jį iš knygos, palaidoti. Tokie neautorizuoti „Bhagavad-gītos“ komentarai vadinami Māyāvāda-bhāṣya, ir Viešpats Caitanya įspėjo mus saugotis jų autorių. Jis aiškiai sakė, kad kiekvienas, bandantis suvokti „Bhagavad-gītą“, kaip ją traktuoja māyāvādžiai, skaudžiai apsiriks. Dėl to suklaidintasis greičiausiai neteisingai pasirinks dvasinį vadovą ir nebegalės grįžti namo, atgal pas Dievą.

Якщо ж тут і є моя особиста заслуга, то вона полягає лише в тому, що я спробував подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, без будь-яких змін. Досі практично всі видання Бгаґавад-ґı̄ти було написано на задоволення чиїхось шанолюбних прагнень, однак ми намагаємось подати місію Верховного Бога-Особи, Кр̣шн̣и. Наша задача — відобразити волю Кр̣шн̣и, а не якогось світського політика, філософа чи вченого, який має надто мало знань про Кр̣шн̣у, незважаючи на свою обізнаність в інших речах. Коли Кр̣шн̣а каже: ман-мана̄ бгава мад-бгакто мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру..., ми, на відміну од так званих «учених», не твердимо, що Кр̣шн̣а і Його внутрішній дух відмінні. Кр̣шн̣а абсолютний і нема різниці між ім’ям Кр̣шн̣и, формою Кр̣шн̣и, Його іграми тощо. Абсолютне становище Кр̣шн̣и важко усвідомити тому, хто не є Його відданим, і хто не належить до системи парампари (учнівської послідовності). Здебільшого так звані «вчені», політики, філософи та сва̄мı̄, не маючи досконалого знання про Кр̣шн̣у і роблячи спроби писати коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти, намагаються вилучити Кр̣шн̣у, вбити Його. Такі неавторитетні коментарі відомі як ма̄йа̄ва̄дабга̄шйа і Господь Чаітанйа радив нам остерігатись їх несумлінних укладачів. Він ясно сказав, що кожен, хто намагається зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту з погляду ма̄йа̄ва̄дı̄, припускається серйозної помилки. Внаслідок такої грубої помилки введений в оману дослідник Бгаґавад-ґı̄ти неодмінно загубить стежку духовного провідництва і не зможе повернутися додому, назад до Бога.

Mes siekiame vieno – pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, kad nukreiptume materijos sąlygotą mokinį į tą tikslą, dėl kurio kartą per Brahmos dieną, kartą per 8600000000 metų, Kṛṣṇa nužengia į mūsų planetą. Tą tikslą nurodo ir pati „Bhagavad-gītā“, o mes turime priimti ją tokią, kokia ji yra; kitaip stengtis suvokti „Bhagavad-gītą“ ir jos autorių,Viešpatį Kṛṣṇą, nėra jokios prasmės. Pirmiausia Viešpats Kṛṣṇa perteikė „Bhagavad-gītą“ Saulės dievui prieš keletą šimtų milijonų metų. Mes turime pripažinti šį faktą pasikliaudami Kṛṣṇos autoritetu ir, atmetę klaidingas interpretacijas, suprasti istorinę „Bhagavad-gītos“ reikšmę. Aiškinti „Bhagavad-gītą“ neatsižvelgiant į Kṛṣṇos valią – didžiausias įžeidimas, todėl norint jo išvengti reikia suvokti Viešpatį kaip Aukščiausiąjį Dievo Asmenį – taip, kaip tiesiogiai Jį suvokė Arjuna, pirmasis Viešpaties Kṛṣṇos mokinys. Toks „Bhagavad-gītos“ suvokimas yra iš tiesų naudingas ir autorizuotas; jis atneš žmonijai gėrį, padės įvykdyti gyvenimo misiją.

Наше єдине бажання — подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, і направити обумовлені душі до мети, заради якої Кр̣шн̣а спускається на цю планету раз у день Брахми, тобто кожні 8 600 000 000 років. Цю мету сформульовано у Бгаґавад-ґı̄ті, і нам треба прийняти її такою, як вона є, в іншому випадку нема рації намагатися зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту та її оповідача, Господа Кр̣шн̣у. Спочатку Господь Кр̣шн̣а сповістив Бгаґавад-ґı̄ту богові Сонця сотні мільйонів років тому. Нам треба прийняти цей факт і таким чином усвідомити історичне значення Бгаґавад-ґı̄ти без оманного тлумачення її, цілковито покладаючись на авторитет Кр̣шн̣и. Тлумачити Бгаґавад-ґı̄ту, не посилаючись при цьому на волю Кр̣шн̣и — велика образа, і, щоб уникнути такої помилки, треба визнати Господа за Верховного Бога-Особу, саме так, як Його безпосередньо усвідомив Арджуна, перший учень Кр̣шн̣и. Таке розуміння Бгаґавад-ґı̄ти визнають авторитети, і воно принесе благо всім людям і по-справжньому сприятиме здійсненню призначення людського життя.

Kṛṣṇos sąmonės judėjimas žmonijai yra būtinas, nes nurodo, kaip pasiekti gyvenimo tobulumo viršūnę. „Bhagavad-gītā“ nuodugniai tai paaiškina. Deja, kai kurie pasauliečiai, mėgėjai pasiginčyti, naudojasi šia knyga kaip priedanga įskiepyti žmonėms savo demoniškus polinkius ir trukdo teisingai suvokti elementariausius gyvenimo principus. Kiekvienas žmogus turi žinoti apie Dievo, t.y. Kṛṣṇos, didybę, suvokti tikrąją gyvųjų esybių padėtį; kiekvienas turi žinoti, kad gyvoji esybė – amžinas tarnas. Netarnaujantis Kṛṣṇai tarnauja iliuzijai, jį valdo įvairios trijų materialios gamtos guṇų atmainos, ir jis amžinai klaidžioja gimimo ir mirties rate. Netgi tariamai išsivadavusiam mąstytojui māyāvādžiui tenka praeiti šį procesą. „Bhagavad-gītos“ išmintis – didis mokslas, ir visos be išimties gyvosios būtybės privalo išklausyti ją savo pačių labui.

Рух свідомості Кр̣шн̣и необхідний для людського суспільства, бо він пропонує вищу досконалість життя. Яким чином — це вичерпно пояснено в Бгаґавад-ґı̄ті. На жаль, світські сперечальники використовують Бгаґавад-ґı̄ту з метою реалізувати свої демонічні нахили і збити людей з вірного розуміння простих життєвих засад. Кожен повинен знати про велич Господа Кр̣шн̣и та про істинне становище живих істот. Кожен повинен знати, що жива істота вічно залишається слугою, і, якщо вона не служить Кр̣шн̣і, — вона служитиме ілюзії, підпорядкована різним поєднанням трьох ґун̣ матеріальної природи, вічно блукаючи колом народження й смерті. Навіть нібито «звільнені» споглядальники-ма̄йа̄ва̄дı̄ змушені підлягати цим законам. Знання, що його містить Бгаґавад-ґı̄та̄, є великою наукою і кожна жива істота повинна для власної ж користі оволодіти ним.

Paprastus žmones, ypač Kali amžiuje, žavi išorinė Kṛṣṇos energija, ir jie klaidingai mano, kad atras laimę didindami materialią gerovę. Jie nenutuokia, kokia galinga ta materiali, arba išorinė, gamta, nes yra stipriai supančioti materialios gamtos dėsnių. Gyvoji esybė yra palaiminga Viešpaties neatskiriama dalelė, todėl tikroji jos paskirtis – tiesiogiai Jam tarnauti. Pakerėti iliuzijos mes visaip bandome jusliškai pasitenkinti, tačiau taip niekada nerasime laimės. Užuot tenkinę savo materialias jusles, privalome tenkinti Viešpaties jausmus. Tokia yra gyvenimo tobulumo viršūnė. Viešpats to nori ir reikalauja. Būtina suvokti šią pagrindinę „Bhagavad-gītos“ tiesą. Mūsų Kṛṣṇos sąmonės judėjimas neša ją viso pasaulio žmonėms. Kadangi mes neiškreipiame pagrindinės „Bhagavad- gītos, kokia ji yra“ minties, kiekvienas, kuris tikrai nori gauti naudos studijuodamas „Bhagavad-gītą“, pagalbos turi kreiptis į Kṛṣṇos sąmonės judėjimą. Tik šitaip, tiesiogiai Viešpaties vadovaujamas, jis praktiškai suvoks jos tiesas. Tikimės, kad jūsų dėmesiui pateikta „Bhagavad-gīta, kokia ji yra“ atneš žmonėms didžiausią naudą, ir jeigu nors vienas iš jų taps tyru Viešpaties bhaktu – vadinasi, mūsų pastangos nenuėjo veltui.

Люди, особливо в Калі-йуґу, здебільшого захоплені зовнішньою енерґією Кр̣шн̣и і помилково вважають, що вдосконалення матеріальних вигод зробить їх щасливими. Вони не відають, якою сильною є матеріальна, або зовнішня, енерґія, яка обплутує їх невблаганними законами матеріальної природи. Жива істота є щаслива невід’ємна частка Господня, і її природна функція — безпосередньо служити Йому. Людина, зачарована ілюзією, намагається стати щасливою шляхом різноманітного служіння своїм почуттям, але така діяльність ніколи не принесе щастя. Замість служити своїм власним чуттям, їй слід задовольняти почуття Господа. Це — вища досконалість життя. Цього бажає Господь і цього вимагає. Треба усвідомити цю провідну думку Бгаґавад-ґı̄ти. Наш рух свідомості Кр̣шн̣и намагається донести її основне положення до людей усього світу й через те, що ми не забруднюємо змісту Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є, кожному, хто серйозно бажає отримати користь від вивчення Бгаґавад-ґı̄ти, слід вдатись по допомогу до руху свідомості Кр̣шн̣и для дійового усвідомлення Бгаґавад-ґı̄ти під безпосереднім керівництвом Господа. Отже, ми сподіваємось, що вивчення Бгаґавад-ґı̄ти як вона є принесе людям найбільше благо, і якщо навіть одна людина стане істинно відданим слугою Господа, ми вважатимем нашу спробу успішною.

A. C. Bhaktivedanta Svamis
1971 m. gegužės 12
Sidnėjus, Australija

А.Ч. Бгактіведанта Свамі
12 травня 1971 р.,
Сідней, Австралія