Skip to main content

TEXT 7

ТЕКСТ 7

Tekstas

Текст

sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham
сарва-бхӯта̄ни каунтея
пракр̣тим я̄нти ма̄мика̄м
калпа-кш̣айе пунас та̄ни
калпа̄дау виср̣джа̄мй ахам

Synonyms

Дума по дума

sarva-bhūtāni — visos sukurtos esybės; kaunteya — o Kuntī sūnau; prakṛtim — į gamtą; yānti — patenka; māmikām — Mano; kalpa-kṣaye — epochos pabaigoje; punaḥ — vėl; tāni — visas jas; kalpa-ādau — epochos pradžioje; visṛjāmi — kuriu; aham — Aš.

сарва-бхӯта̄ни – всички сътворени същества; каунтея – о, сине на Кунтӣ; пракр̣тим – природа; я̄нти – влизат; ма̄мика̄м – моята; калпа-кш̣айе – в края на епохата; пунах̣ – отново; та̄ни – всички тези; калпа-а̄дау – в началото на епохата; виср̣джа̄ми – създавам; ахам – Аз.

Translation

Превод

O Kunti sūnau, epochos pabaigoje visos materialios apraiškos įeina į Mano gamtą, o kitos epochos pradžioje Aš vėl jas kuriu Savo galia.

О, сине на Кунтӣ, в края на епохата всички материални проявления влизат в моята природа, а в началото на следващата епоха Аз ги създавам отново чрез моята енергия.

Purport

Коментар

KOMENTARAS: Materialaus kosminio pasaulio kūrimas, palaikymas ir naikinimas visiškai priklauso nuo Dievo Asmens aukščiausios valios. „Epochos pabaigoje“ reiškia mirus Brahmai. Brahmā gyvena šimtą metų, o viena jo diena trunka 4300000000 mūsų Žemės metų. Tiek pat trunka ir jo naktis. Jo mėnesį sudaro trisdešimt tokių dienų ir naktų, o metus – dvylika mėnesių. Praėjus šimtui Brahmos metų ir jam mirus, pradedamas naikinimas – tai reiškia, kad Aukščiausiojo Viešpaties apreikšta energija vėlei grįžta į Jį. Kai vėl iškyla poreikis apreikšti kosminį pasaulį, Jo valia šis pasaulis gauna išraišką. Bahu syām: „Nors Aš esu vienas, tapsiu daugeliu.“ Šis aforizmas iš Vedų („Chāndogya Upaniṣada“ 6.2.3). Viešpats sukuria Savo ekspansijas materialioje energijoje, ir kosminis pasaulis atsiranda iš naujo.

Сътворението, поддържането и унищожението на материалното космично проявление са изцяло зависими от върховната воля на Божествената Личност. „В края на епохата“ означава със смъртта на Брахма̄. Брахма̄ живее сто години, а един негов ден се изчислява на 4   300   000   000 наши земни години. Нощта му има същата продължителност. Месецът му има трийсет такива дни и нощи, а годината – дванайсет месеца. След сто такива години, когато Брахма̄ умира, настъпва опустошение или унищожение; това означава, че енергията, проявена от Върховния Бог, отново се прибира в него. И отново, когато е необходимо да се прояви космичният свят, това става по неговата воля. Баху ся̄м – „Въпреки че съм един, Аз ще стана много“. Това е ведически афоризъм (Чха̄ндогя Упаниш̣ад 6.2.3). Той се разширява чрез материалната енергия и цялото космично проявление възниква отново.