Skip to main content

TEXT 22

TEXT 22

Tekstas

Text

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyms

Synonyms

ananyāḥ — neturintys jokio kito objekto; cintayantaḥ — susitelkę; mām — į Mane; ye — tie, kurie; janāḥ — žmonės; paryupāsate — tinkamai garbina; teṣām — jų; nitya — visada; abhiyuktānām — tvirtai pasiaukojusių; yoga — poreikius; kṣemam — apsaugą; vahāmi — atnešu; aham — Aš.

ananyāḥ — having no other object; cintayantaḥ — concentrating; mām — on Me; ye — those who; janāḥ — persons; paryupāsate — properly worship; teṣām — of them; nitya — always; abhiyuktānām — fixed in devotion; yoga — requirements; kṣemam — protection; vahāmi — carry; aham — I.

Translation

Translation

Tačiau tiems, kurie visad su ypatingu pasiaukojimu garbina Mane, medituoja Mano transcendentinį pavidalą, Aš atnešu viską, ko jiems trūksta, ir išsaugau tai, ką jie turi.

But those who always worship Me with exclusive devotion, meditating on My transcendental form – to them I carry what they lack, and I preserve what they have.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Kas neišgyvena nė minutės be Kṛṣṇos sąmonės, tas galvoja apie Kṛṣṇą dvidešimt keturias valandas per parą – pasiaukojamai Jam tarnauja: klausosi, šlovina, atmena, meldžiasi, garbina, tarnauja Viešpaties lotosinėms pėdoms, atlieka kitokią tarnystę, draugauja su Viešpačiu, visiškai Jam atsiduoda. Tokia visapusiškai palanki ir dvasinių galių kupina veikla padeda bhaktui pasiekti tobulumą savęs pažinimo srityje, ir tada jis tenori vieno – užmegzti ryšį su Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Nėra abejonės, kad toks bhaktas lengvai priartėja prie Viešpaties. Tai vadinasi yoga. Viešpaties malone toks bhaktas negrįžta į materialaus gyvenimo būvį. Kṣema nurodo maloningą Viešpaties globą. Viešpats padeda bhaktui pasiekti Kṛṣṇos sąmonę per yogą, ir kai bhaktas visiškai įsisąmonina Kṛṣṇą, Viešpats jį saugo, kad jis nenupultų į perpildytą kančių sąlygotą gyvenimą.

One who is unable to live for a moment without Kṛṣṇa consciousness cannot but think of Kṛṣṇa twenty-four hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshiping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Kṣema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Kṛṣṇa consciousness by yoga, and when he becomes fully Kṛṣṇa conscious the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life.