Skip to main content

TEXT 22

TEXT 22

Tekstas

Verš

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyms

Synonyma

ananyāḥ — neturintys jokio kito objekto; cintayantaḥ — susitelkę; mām — į Mane; ye — tie, kurie; janāḥ — žmonės; paryupāsate — tinkamai garbina; teṣām — jų; nitya — visada; abhiyuktānām — tvirtai pasiaukojusių; yoga — poreikius; kṣemam — apsaugą; vahāmi — atnešu; aham — Aš.

ananyāḥ — nemající žádný jiný cíl; cintayantaḥ — soustřeďující se; mām — na Mě; ye — ti, kdo; janāḥ — osoby; paryupāsate — náležitě uctívají; teṣām — jejich; nitya — vždy; abhiyuktānām — neochvějných v oddanosti; yoga — potřebné; kṣemam — ochranu; vahāmi — přináším; aham — Já.

Translation

Překlad

Tačiau tiems, kurie visad su ypatingu pasiaukojimu garbina Mane, medituoja Mano transcendentinį pavidalą, Aš atnešu viską, ko jiems trūksta, ir išsaugau tai, ką jie turi.

Ale těm, kteří Mě vždy uctívají s výlučnou oddaností a rozjímají o Mé transcendentální podobě, přináším to, co potřebují, a chráním to, co mají.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Kas neišgyvena nė minutės be Kṛṣṇos sąmonės, tas galvoja apie Kṛṣṇą dvidešimt keturias valandas per parą – pasiaukojamai Jam tarnauja: klausosi, šlovina, atmena, meldžiasi, garbina, tarnauja Viešpaties lotosinėms pėdoms, atlieka kitokią tarnystę, draugauja su Viešpačiu, visiškai Jam atsiduoda. Tokia visapusiškai palanki ir dvasinių galių kupina veikla padeda bhaktui pasiekti tobulumą savęs pažinimo srityje, ir tada jis tenori vieno – užmegzti ryšį su Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Nėra abejonės, kad toks bhaktas lengvai priartėja prie Viešpaties. Tai vadinasi yoga. Viešpaties malone toks bhaktas negrįžta į materialaus gyvenimo būvį. Kṣema nurodo maloningą Viešpaties globą. Viešpats padeda bhaktui pasiekti Kṛṣṇos sąmonę per yogą, ir kai bhaktas visiškai įsisąmonina Kṛṣṇą, Viešpats jį saugo, kad jis nenupultų į perpildytą kančių sąlygotą gyvenimą.

Ten, kdo nedokáže žít ani na okamžik bez vědomí Kṛṣṇy, nemůže jinak než myslet na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Je při tom zaměstnaný oddanou službou formou naslouchání, opěvování, vzpomínání, věnování modliteb, uctívání, sloužení lotosovým nohám Pána, poskytování jiných služeb, pěstování přátelství a úplného odevzdání se Pánu. Všechny tyto činnosti jsou příznivé a plné duchovních sil, jež oddaného přivádějí k dokonalosti v seberealizaci, kdy jeho jedinou touhou je mít společnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Není pochyb o tom, že takový oddaný bez potíží Pána dosahuje. To se nazývá yoga. Díky Pánově milosti se nikdy nevrátí k hmotnému životu. Kṣema vyjadřuje milostivou ochranu poskytovanou Pánem. Pán pomáhá oddanému nabýt prostřednictvím yogy vědomí Kṛṣṇy, a když si je oddaný vědom Kṛṣṇy plně, Pán ho chrání před poklesnutím na úroveň strastiplného podmíněného života.