Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Tekstas

Texto

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Palabra por palabra

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oṁ — la combinación de letras oṁ (oṁkāra); iti — así pues; eka-akṣaram — la sílaba única; brahma — absoluto; vyāharan — profiriendo; mām — a Mí (Kṛṣṇa); anusmaran — recordando; yaḥ — todo el que; prayāti — deje; tyajan — abandonando; deham — este cuerpo; saḥ — él; yāti — consigue; paramām — el supremo; gatim — destino.

Translation

Traducción

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

Si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba oṁ, la suprema combinación de letras, uno piensa en la Suprema Personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales.

Purport

Significado

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

Aquí se afirma claramente que oṁ, el Brahman y el Señor Kṛṣṇa no son diferentes. El oṁ es el sonido impersonal de Kṛṣṇa, pero el sonido Hare Kṛṣṇa contiene al oṁ. El canto del mantra Hare Kṛṣṇa se recomienda claramente para esta era, por lo cual si uno abandona su cuerpo al final de la vida cantando Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, llegará sin duda a uno de los planetas espirituales, de conformidad con la modalidad de su práctica. Los devotos de Kṛṣṇa entran en el planeta de Kṛṣṇa, Goloka Vṛndāvana. Para los personalistas también hay infinidad de otros planetas en el cielo espiritual, conocidos como planetas Vaikuṇṭhas, mientras que los impersonalistas permanecen en el brahma-jyotir.