Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Tekstas

Text

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synonyms

oṁ — raidžių junginį oṁ (oṁkārą); iti — taip; eka-akṣaram — vieną skiemenį; brahma — absoliutų; vyāharan — tardamas; mām — Mane (Kṛṣṇą); anusmaran — atmindamas; yaḥ — kas tik; prayāti — išeina; tyajan — palikdamas; deham — šį kūną; saḥ — jis; yāti — pasiekia; paramām — aukščiausią; gatim — tikslą.

oṁ — the combination of letters oṁ (oṁ-kāra); iti — thus; eka-akṣaram — the one syllable; brahma — absolute; vyāharan — vibrating; mām — Me (Kṛṣṇa); anusmaran — remembering; yaḥ — anyone who; prayāti — leaves; tyajan — quitting; deham — this body; saḥ — he; yāti — achieves; paramām — the supreme; gatim — destination.

Translation

Translation

Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį oṁ – tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.

After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable oṁ, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad oṁ, Brahmanas ir Viešpats Kṛṣṇa nėra kažkas skirtinga. Oṁ – tai beasmenė garsinė Kṛṣṇos reprezentacija, tuo tarpu Hare Kṛṣṇa garsas apima ir garsą oṁ. Šventraščiai kuo aiškiausiai rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Kṛṣṇa mantrą. Tad jei žmogus gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, jis tikrai pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo pasirinktos praktikos. Kṛṣṇos bhaktai eina į Kṛṣṇos planetą, Goloką Vṛndāvaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus planetų, vadinamų Vaikuṇṭhos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka brahmajyoti.

It is clearly stated here that oṁ, Brahman and Lord Kṛṣṇa are not different. The impersonal sound of Kṛṣṇa is oṁ, but the sound Hare Kṛṣṇa contains oṁ. The chanting of the Hare Kṛṣṇa mantra is clearly recommended for this age. So if one quits his body at the end of life chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets, according to the mode of his practice. The devotees of Kṛṣṇa enter the Kṛṣṇa planet, Goloka Vṛndāvana. For the personalists there are also innumerable other planets, known as Vaikuṇṭha planets, in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the brahma-jyotir.