Skip to main content

TEXT 42

TEXT 42

Tekstas

Text

atha vā yoginām eva
kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabha-taraṁ
loke janma yad īdṛśam
atha vā yoginām eva
kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabha-taraṁ
loke janma yad īdṛśam

Synonyms

Synonyms

atha — arba; yoginām — išprususių transcendentalistų; eva — tikrai; kule — šeimoje; bhavati — gimsta; dhī-matām — apdovanotų didžia išmintimi; etat — tas; hi — tikrai; durlabha-taram — labai retas; loke — šiame pasaulyje; janma — gimimas; yat — kuris; īdṛśam — kaip tas.

atha — or; yoginām — of learned transcendentalists; eva — certainly; kule — in the family; bhavati — takes birth; dhī-matām — of those who are endowed with great wisdom; etat — this; hi — certainly; durlabha-taram — very rare; loke — in this world; janma — birth; yat — that which; īdṛśam — like this.

Translation

Translation

Arba [jei po ilgai trukusios yogos praktikos ištinka nesėkmė] jis gimsta retos išminties transcendentalistų šeimoje. Bet, žinoma, mažai kam šiame pasaulyje tenka toks gimimas.

Or [if unsuccessful after long practice of yoga] he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Posmas išaukština gimimą retos išminties yogų ar transcendentalistų šeimoje, nes kūdikis, išvydęs pasaulį tokioje šeimoje, jau pačioje gyvenimo pradžioje gauna dvasinį impulsą. Ypač tai tinka pasakyti apie ācāryų ir gosvāmių šeimas. Tokių šeimų nariai dėl deramo auklėjimo bei ištikimybės tradicijoms yra labai išsilavinę ir pamaldūs, todėl jie tampa dvasiniais mokytojais. Indijoje yra daug tokių ācāryų šeimų, bet šiais laikais jos išsigimė dėl auklėjimo ir švietimo stokos. Vis dėlto Viešpaties malone dar yra šeimų, kuriose iš kartos į kartą išauginami transcendentalistai. Gimti tokiose šeimose – tikrai didžiulė laimė. Mūsų dvasiniam mokytojui Oṁ Viṣṇupādai Śrī Śrīmad Bhaktisidhāntai Sarasvačiui Gosvāmiui Mahārājai ir nuolankiam jūsų tarnui Viešpaties malone nusišypsojo laimė gimti transcendentalistų šeimoje. Nuo pat vaikystės mus abu mokė pasiaukojimo tarnystės Viešpačiui. Vėliau transcendentinio pasaulio dėsniai lėmė mums susitikti.

Birth in a family of yogīs or transcendentalists – those with great wisdom – is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. It is especially the case in the ācārya or gosvāmī families. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India there are many such ācārya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalists generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master, Oṁ Viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, and our humble self had the opportunity to take birth in such families, by the grace of the Lord, and both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on we met by the order of the transcendental system.