Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Tekstas

Tekst

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
ajñaś cāśraddadhānaś ca
saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro
na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ

Synonyms

Synoniemen

ajñaḥ — kvailys, neišmanantis šventraščių; ca — ir; aśraddadhānaḥ — netikintis apreikštais šventraščiais; ca — taip pat; saṁśaya — abejonių; ātmā — žmogus; vinaśyati — patiria nuopolį; na — niekada; ayam — šiame; lokaḥ — pasaulyje; asti — yra; na — nei; paraḥ — kitame gyvenime; na — ne; sukham — laimė; saṁśaya — abejojančio; ātmanaḥ — žmogaus.

ajñaḥ — een dwaas die geen kennis heeft van standaardgeschriften; ca — en; aśraddadhānaḥ — zonder geloof of vertrouwen in de geopenbaarde teksten; ca — ook; saṁśaya — met twijfels; ātmā — een persoon; vinaśyati — valt terug; na — nooit; ayam — in deze; lokaḥ — wereld; asti — er is; na — evenmin; paraḥ — in het volgend leven; na — niet; sukham — geluk; saṁśaya — vol twijfels; ātmanaḥ — van de persoon.

Translation

Vertaling

Tačiau tamsūs ir netikintys žmonės, abejojantys apreikštais šventraščiais, neįgauna Dievo sąmonės – jie patiria nuopuolį. Abejojanti siela neatras laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje.

Onwetende en ongelovige personen daarentegen, die twijfelen aan de geopenbaarde geschriften, bereiken geen godsbewustzijn, maar komen ten val. Voor de twijfelende ziel bestaat er geen geluk, niet in deze wereld en niet in de volgende.

Purport

Betekenisverklaring

KOMENTARAS: Iš daugelio visuotinai pripažintų, autoritetingų apreikštųjų šventraščių geriausias yra „Bhagavad-gītā“. Žmonės, gyvenantys it gyvūnai, jų nesupranta ir jais netiki. Nors kai kurie ir susipažino su apreikštais šventraščiais, ir net cituoja jų fragmentus, tačiau iš tikrųjų jų žodžiais netiki. Net jei kas ir tiki šventraščiais, tokiais, kaip „Bhagavad-gītā“, tačiau jie netiki Dievo Asmenį, Śrī Kṛṣṇą, ir Jo negarbina. Tokie žmonės nesugeba ilgai palaikyti Kṛṣṇos sąmonės. Galų gale jie patiria nuopuolį. Iš aukščiau minėtųjų jokios pažangos nepadaro tie, kurie netiki ir nuolatos abejoja. Žmonės, netikintys Dievą ir Jo apreikštą žodį, nepatiria laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje. Jie iš viso nežino, kas yra laimė. Todėl reikia su tikėjimu laikytis apreikštųjų šventraščių principų ir pakilti iki žinojimo lygmens. Tiktai tokios žinios gali padėti pasiekti transcendentinį dvasinio supratimo lygmenį. Kitaip sakant, abejojantys žmonės negali pasiekti dvasinio išsivadavimo. Todėl reikia sekti didžiųjų acāryų, priklausančių mokinių sekai, pėdomis ir taip sulaukti sėkmės.

Uit de vele gevestigde en gezaghebbende heilige teksten is de Bhagavad-gītā de beste. Personen die nagenoeg als dieren zijn, hebben geen geloof in of kennis van de erkende geopenbaarde teksten. Sommigen hebben wel kennis, maar hechten geen geloof aan deze teksten zelfs al kunnen ze er passages uit citeren. En zelfs al geloven anderen wel in heilige teksten zoals de Bhagavad-gītā, toch geloven ze niet in de Persoonlijkheid Gods, Śrī Kṛṣṇa, of aanbidden Hem niet. Zulke personen komen niet tot Kṛṣṇa-bewustzijn, maar ze komen ten val.

Van alle hierboven genoemde personen, maken zij die geen geloof hebben en die altijd twijfelen, geen enkele vooruitgang. Personen die niet in God en Zijn geopenbaarde woorden geloven, zullen in deze wereld niets goeds tegenkomen en evenmin in de volgende. Voor hen bestaat er geen enkel geluk. Men moet de principes van de geopenbaarde teksten daarom met vertrouwen volgen om zo verheven te worden tot het niveau van kennis. Alleen deze kennis zal iemand helpen om bevorderd te worden naar het transcendentale niveau van spiritueel begrip. Met andere woorden, twijfelende personen hebben geen enkele positie op het pad van spirituele emancipatie. Men moet daarom in de voetstappen van de grote ācārya’s volgen, die deel uitmaken van de opeenvolging van discipelen, en zo succesvol worden.