Skip to main content

TEXT 29

ТЕКСТ 29

Tekstas

Текст

prakṛter guṇa-sammūḍhāḥ
sajjante guṇa-karmasu
tān akṛtsna-vido mandān
kṛtsna-vin na vicālayet
практер гуа-саммӯх
саджджанте гуа-кармасу
тн актсна-видо мандн
ктсна-вин на вичлайет

Synonyms

Пословный перевод

prakṛteḥ — materialios gamtos; guṇa — guṇų; sammūḍhāḥ — kurie apsigavo tapatindami save su materija; sajjante — jie užsiima; guṇa-karmasu — materialia veikla; tān — tuos; akṛtsna-vidaḥ — žmones su menku žinių kraičiu; mandān — vangius savęs pažinimui; kṛtsna-vit — turintis tikras žinias; na — ne; vicālayet — turi mėginti juos trikdyti.

практе — материальной природы; гуа — с гунами; саммӯх — обманутые (отождествлением с материей); саджджанте — запутываются; гуа-кармасу — в материальной деятельности; тн — тех; актсна-вида — людей, лишенных знания; мандн — ленящихся постичь свою духовную природу; ктсна-вит — тот, кто обладает истинным знанием; на — не; вичлайет — должен беспокоить.

Translation

Перевод

Materialios gamtos guṇų suklaidinti tamsuoliai visa galva pasineria į materialią veiklą ir prisiriša prie jos. Bet išminčius neturi jų trikdyti, net jei tamsuolių atliekamos pareigos yra menkesnės dėl žinių stokos.

Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность и привязываются к ней. Однако мудрец не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия знания они занимаются деятельностью низшего порядка.

Purport

Комментарий

KOMENTARAS: Neišmanantys žmonės klaidingai tapatina save su „grubiąja“ materialia sąmone, ir jų mąstymas kupinas materialių įvardijimų. Kūnas – tai materialios gamtos dovana. Tas, kuris prisirišęs prie kūniškos sąmonės, vadinamas manda, t.y. tinginiu, nieko nenutuokiančiu apie dvasinę sielą. Neišmanėlis savo kūną laiko savuoju „aš“, o kūniškus ryšius su kitais žmonėmis vadina giminystės saitais; jis garbina žemę, kurioje gavo kūną, o formalūs religiniai ritualai jam atrodo savitiksliai. Visuomeninė veikla, nacionalizmas, altruizmas – štai kelios žmonių su materialia sąmone veiklos sritys. Užburti skambių įvardijimų jie nuolat darbuojasi materialios veiklos srityje, o dvasinis pažinimas jiems atrodo mitas, kuriuo neverta domėtis. Tačiau išmanantis dvasinį gyvenimą žmogus neturėtų drumsti tokių užkietėjusių materialistų ramybės. Geriau ramiai atlikti savo dvasines pareigas. O tie paklydėliai verčiau tesilaiko pagrindinių dorovės principų – tegu nenaudoja prievartos ir užsiima materialia labdara.

Невежественные люди, заблуждаясь, отождествляют себя с материальным сознанием и опутывают себя сетью материальных обозначений. Наше тело — порождение материальной природы, и того, чье сознание сосредоточено только на теле, называют манда, ленивым человеком, не понимающим природы вечной души. Отождествляя себя с материальным телом, невежды считают тех, кто связан с ними телесными узами, своими родственниками, землю, где они родились, — святыней, а религиозные обряды и ритуалы — самоцелью. Такие люди трудятся на благо общества, своего народа и всего человечества. Находясь во власти материальных самоотождествлений, они все свое время посвящают мирским делам, а духовная жизнь для них не более чем миф, и потому они не проявляют к ней интереса. Людям, обладающим духовным знанием, не стоит беспокоить таких закоренелых материалистов — лучше молча заниматься своей духовной практикой. Невежественным и сбитым с толку людям нужно предоставить возможность следовать простым моральным принципам, таким как ненасилие, или заниматься различными видами мирской благотворительности.

Tamsuoliai nesugeba deramai įvertinti Kṛṣṇos sąmonės veiklos, todėl Viešpats Kṛṣṇa pataria negaišti brangaus laiko ir nedrumsti jų ramybės. Tačiau Viešpaties bhaktai yra maloningesni ir už Jį Patį, nes supranta, ko Viešpats siekia. Todėl jie nebijo rizikuoti ir netgi bendrauja su neišmanėliais, stengdamiesi įtraukti juos į Kṛṣṇos sąmonės veiklą, kuri yra absoliučiai būtina žmogui.

Невежды не способны по достоинству оценить деятельность в сознании Кришны, поэтому Господь Кришна советует нам не беспокоить их и не терять зря свое драгоценное время. Но преданные Господа более милосердны, чем Сам Господь. Им известен Его замысел, поэтому они идут на любой риск и вступают в общение с невеждами, чтобы так или иначе занять их деятельностью в сознании Кришны, которая абсолютно необходима каждому человеку.