Skip to main content

TEXT 64

VERŠ 64

Tekstas

Verš

rāga-dveṣa-vimuktais tu
viṣayān indriyaiś caran
ātma-vaśyair vidheyātmā
prasādam adhigacchati
rāga-dveṣa-vimuktais tu
viṣayān indriyaiś caran
ātma-vaśyair vidheyātmā
prasādam adhigacchati

Synonyms

Synonyma

rāga — iš potraukio; dveṣa — iš pasibjaurėjimo; vimuktaiḥ — išsivadavusio; tu — tačiau; viṣayān — juslių objektų; indriyaiḥ — juslėmis; caran — veikdamas; ātma-vaśyaiḥ — tas, kuris kontroliuoja; vidheya-ātmā — besilaikantis laisvę reguliuojančių principų; prasādam — Viešpaties malonę; adhigacchati — pasiekia.

rāga — príťažlivosť; dveṣa — odpútanosť; vimuktaiḥ — ten, kto sa zbavil; tu — ale; viṣayān — zmyslové predmety; indriyaiḥ — prostredníctvom zmyslov; caran — konajúc; ātma-vaśyaiḥ — ten, kto ovláda; vidheya-ātmā — ten, kto sa riadi usmerňujúcimi zásadami slobody; prasādam — Pánova milosť; adhigacchati — získa.

Translation

Překlad

O kas, nesaistomas potraukio ar pasibjaurėjimo, gali valdyti jusles, laikydamasis principų, reguliuojančių laisvę, tas gali pelnyti visišką Viešpaties malonę.

No človek, ktorý je v styku so zmyslovými predmetmi bez toho, že by k nim bol pripútaný alebo ich nenávidel, a ovláda svoje zmysly dodržiavaním usmerňujúcich zásad slobody, môže dostať úplnú Pánovu milosť.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Jau buvo aiškinta, kad jusles galima išoriškai valdyti kokiu nors dirbtiniu metodu, tačiau jeigu juslės transcendentiškai netarnauja Viešpačiui, visada lieka galimybė vėl nupulti. Nors tvarią Kṛṣṇos sąmonę pasiekęs žmogus ir gali atrodyti esąs juslinio lygio, tačiau jis neturi potraukio juslinei veiklai, nes įsisąmonino Kṛṣṇą. Vienintelis tokio žmogaus rūpestis – patenkinti Kṛṣṇą, daugiau jis nieko nesiekia. Todėl jis yra transcendentinis potraukio ar pasibjaurėjimo atžvilgiu. Jei tik Kṛṣṇa pageidauja, bhaktas gali atlikti viską, kas įprastiniu požiūriu nepageidautina, o jeigu Kṛṣṇa nenori, jis nedarys ir to, kas paprastai teikia jam pasitenkinimą. Todėl jis pats sprendžia veikti ar neveikti, nes jis vykdo tik Kṛṣṇos nurodymus. Tokia sąmonė – nepriežastinės Viešpaties malonės išraiška. Bhaktas gali ją pasiekti, net jei vis dar trokštų veikti juslių lygmenyje.

Ako už bolo povedané, človek síce môže prostredníctvom nejakej umelej metódy navonok ovládať svoje zmysly, no v skutočnosti platí, že kým ich nezamestná v transcendentálnej službe Pánovi, je tu vždy hrozba poklesnutia. Môže sa zdať, že oddaný, ktorý láskyplne slúži Kṛṣṇovi, je na hmotnej úrovni, ale v skutočnosti nie je pripútaný k zmyslovým činom, lebo si je vedomý Kṛṣṇu. Ide mu len o to, aby uspokojil Kṛṣṇu. Preto je transcendentálny voči čomukoľvek, čo mu je milé i nemilé. Na Kṛṣṇovo želanie sa oddaný zdrží určitých činností, ktoré by inak vykonal pre svoje osobné uspokojenie, a takisto urobí pre Jeho potešenie to, čo by za normálnych okolností nikdy nespravil. Preto je vždy pánom svojich činov, lebo sa riadi Kṛṣṇovými pokynmi. Také vedomie môže oddaný získať vďaka bezpríčinnej milosti Pána, aj keď má sklon k zmyslovému pôžitku.