Skip to main content

TEXT 57

Bg 2.57

Tekstas

Tekst

yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā
yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

Synoniemen

yaḥ — tas, kuris; sarvatra — visur; anabhisnehaḥ — be prieraišumo; tat — tą; tat — tą; prāpya — gaudamas; śubha — gėrį; aśubham — blogį; na — niekada; abhinandati — giria; na — niekada; dveṣṭi — peikia; tasya — jo; prajñā — tobulas žinojimas; pratiṣṭhitā — tvirtas.

yaḥ — iemand die; sarvatra — overal; anabhisnehaḥ — zonder genegenheid; tat — dat; tat — dat; prāpya — bereikend; śubha — goed; aśubham — kwaad; na — nooit; abhinandati — prijst; na — nooit; dveṣṭi — veracht; tasya — zijn; prajñā — volmaakte kennis; pratiṣṭhitā — onwankelbaar.

Translation

Vertaling

Kas materialiame pasaulyje neprisiriša prie gėrio ar blogio, kas susidūręs su jais nei giria juos, nei peikia, to žinojimas yra tvirtas ir tobulas.

Wie onbewogen blijft te midden van al het goede en kwade dat hem in de materiële wereld toekomt, zonder het te verheerlijken of te verachten, staat onwankelbaar in volmaakte kennis.

Purport

Betekenisverklaring

KOMENTARAS: Materialiame pasaulyje nuolat vyksta kokie nors audringi pasikeitimai – geri ar blogi. Tas, kurio nedrumsčia audringi materialūs pasikeitimai ir kurio nepaveikia nei gėris, nei blogis, pasiekė tvarią Kṛṣṇos sąmonę. Gyvenant materialiame pasaulyje visada susiduri su gėriu ar blogiu, nes šis pasaulis sudarytas iš priešybių. Bet žmogaus su tvaria Kṛṣṇos sąmone neveikia nei gėris, nei blogis, nes jam rūpi Kṛṣṇa, absoliutus visa apimantis gėris. Įsisąmoninęs Kṛṣṇą žmogus atsiduria tobuloje transcendentinėje padėtyje, kuri vadinama specialiu terminu – samādhi.

In de materiële wereld is er altijd wel iets wat voor opschudding zorgt en dat kan goed of slecht zijn. Wie zich niet van zijn stuk laat brengen door zulke materiële ophef en zich niet laat beïnvloeden door goed of kwaad, wordt beschouwd als onwankelbaar in Kṛṣṇa-bewustzijn. Zolang men in de materiële wereld is, bestaat er altijd kans op goed en kwaad, omdat deze wereld vol dualiteiten is. Maar wie verankerd is in Kṛṣṇa-bewustzijn wordt niet beïnvloed door goed en kwaad, omdat hij alleen maar bezig is met Kṛṣṇa, die het absoluut goede is. Zo’n bewustzijn dat vervuld is van Kṛṣṇa, plaatst iemand in een volmaakt transcendentale positie, die technisch gesproken samādhi wordt genoemd.