Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Tekstas

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synoniemen

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — door de genade van Vyāsadeva; śrutavān — heb gehoord; etat — dit; guhyam — vertrouwelijke; aham — ik; param — de allerhoogste; yogam — mystiek; yoga-īśvarāt — van de meester van alle mystiek; kṛṣṇāt — van Kṛṣṇa; sākṣāt — direct; kathayataḥ — sprekend; svayam — persoonlijk.

Translation

Vertaling

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

Door de genade van Vyāsa heb ik dit zeer vertrouwelijke gesprek rechtstreeks gehoord van de meester van alle mystiek, Kṛṣṇa, die persoonlijk tot Arjuna sprak.

Purport

Betekenisverklaring

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa was de spiritueel leraar van Sañjaya, die erkent dat het door de genade van Vyāsa was dat hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kon begrijpen. Dit betekent dat men Kṛṣṇa niet rechtstreeks moet proberen te begrijpen, maar via een tussenpersoon, namelijk de spiritueel leraar. De spiritueel leraar is de transparante tussenpersoon, hoewel de ervaring niettemin rechtstreeks is. Dit is het mysterie van de opeenvolging van discipelen. Als de spiritueel leraar bonafide is, kan men de Bhagavad-gītā rechtstreeks horen zoals Arjuna deze hoorde.

Over de hele wereld zijn er veel mystici en yogī’s, maar Kṛṣṇa is de meester van alle yogamethoden. In de Bhagavad-gītā wordt de instructie van Kṛṣṇa duidelijk vermeld: geef je over aan Kṛṣṇa. Wie dat doet, is de allerhoogste yogī. Dit wordt bevestigd in de laatste tekst van het zesde hoofdstuk: yoginām api sarveṣām.

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

Nārada is de directe discipel van Kṛṣṇa en de spiritueel leraar van Vyāsa. Vyāsa is daarom net zo bonafide als Arjuna, omdat hij deel uitmaakt van de opeenvolging van discipelen. Sañjaya is de directe discipel van Vyāsa en door de genade van Vyāsa werden zijn zintuigen gezuiverd, zodat hij Kṛṣṇa rechtstreeks kon zien en horen. Wie rechtstreeks van Kṛṣṇa hoort, kan deze vertrouwelijke kennis begrijpen. Wie niet in contact staat met de opeenvolging van discipelen, kan niet van Kṛṣṇa horen; daarom is de kennis van zo iemand altijd onvolmaakt, althans wat het begrijpen van de Bhagavad-gītā betreft.

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

In de Bhagavad-gītā worden alle yogamethoden — karma-yoga, jñāna-yoga en bhakti-yoga — uitgelegd. Kṛṣṇa is de meester van al deze mystieke stelsels. Maar net zoals Arjuna fortuinlijk genoeg was om Kṛṣṇa rechtstreeks te begrijpen, was Sañjaya, door de genade van Vyāsa, ook in staat om rechtstreeks van Kṛṣṇa te horen. In wezen bestaat er geen verschil tussen rechtstreeks van Kṛṣṇa horen en rechtstreeks van Kṛṣṇa horen via een bonafide spiritueel leraar als Vyāsa. De spiritueel leraar is ook de vertegenwoordiger van Vyāsadeva. Volgens het Vedische systeem wordt er daarom op de verjaardag van de spiritueel leraar door de discipelen een ceremonie georganiseerd die Vyāsa-pūjā wordt genoemd.