Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Tekstas

Texto

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Palabra por palabra

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — por la misericordia de Vyāsadeva; śrutavān — he oído; etat — esto; guhyam — confidencial; aham — yo; param — el supremo; yogam — misticismo; yoga-īśvarāt — del amo de todo misticismo; kṛṣṇāt — de Kṛṣṇa; sākṣāt — directamente; kathayataḥ — hablando; svayam — personalmente.

Translation

Traducción

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

Por la misericordia de Vyāsa, he oído estas conversaciones muy confidenciales directamente de labios del amo de todo misticismo, Kṛṣṇa, quien le estaba hablando personalmente a Arjuna.

Purport

Significado

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa era el maestro espiritual de Sañjaya, y Sañjaya admite que fue por la misericordia de Vyāsa que pudo entender a la Suprema Personalidad de Dios. Eso significa que uno no tiene que entender a Kṛṣṇa directamente, sino por intermedio del maestro espiritual. El maestro espiritual es el medio transparente, si bien es verdad que la experiencia es directa. Ese es el misterio de la sucesión discipular. Cuando el maestro espiritual es genuino, uno puede entonces oír el Bhagavad-gītā directamente, tal como lo oyó Arjuna. Hay muchos místicos y yogīs por todas partes del mundo, pero Kṛṣṇa es el amo de todos los sistemas de yoga. La instrucción de Kṛṣṇa se da explícitamente en el Bhagavad-gītā: entréguese a Kṛṣṇa. Aquel que así lo hace, es el yogī más elevado de todos. Eso se confirma en el último verso del capítulo seis. Yoginām api sarveṣām.

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

Nārada es un discípulo directo de Kṛṣṇa y es el maestro espiritual de Vyāsa. Por consiguiente, Vyāsa es tan genuino como Arjuna, ya que viene en la sucesión discipular, y Sañjaya es un discípulo directo de Vyāsa. Luego por la gracia de Vyāsa, los sentidos de Sañjaya se purificaron, y él pudo ver y oír a Kṛṣṇa directamente. Aquel que puede oír a Kṛṣṇa directamente, puede entender este conocimiento confidencial. Si uno no acude a la sucesión discipular, no puede oír a Kṛṣṇa; por lo tanto, su conocimiento siempre será imperfecto, al menos en lo que respecta a entender el Bhagavad-gītā.

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

En el Bhagavad-gītā se explican todos los sistemas de yoga: el karma-yoga, el jñāna-yoga y el bhakti-yoga. Kṛṣṇa es el amo de todo ese misticismo. Sin embargo, se ha de saber que así como Arjuna fue lo suficientemente afortunado como para entender a Kṛṣṇa directamente, así mismo, por la gracia de Vyāsa, Sañjaya también pudo oír a Kṛṣṇa del mismo modo. A decir verdad, no hay ninguna diferencia entre oír a Kṛṣṇa directamente, y oír a Kṛṣṇa directamente a través de un maestro espiritual genuino, tal como Vyāsa. El maestro espiritual también es el representante de Vyāsadeva. En consecuencia, según el sistema védico, en el día del cumpleaños del maestro espiritual, los discípulos realizan la ceremonia llamada Vyāsa-pūjā.