Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Tekstas

Text

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyms

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — durch die Barmherzigkeit Vyāsadevas; śrutavān — habe gehört; etat — dies; guhyam — vertraulich; aham — ich; param — die höchste; yogam — Mystik; yoga-īśvarāt — vom Meister aller Mystik; kṛṣṇāt — von Kṛṣṇa; sākṣāt — direkt; kathayataḥ — sprechend; svayam — persönlich.

Translation

Translation

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

Durch die Barmherzigkeit Vyāsas habe ich dieses höchst vertrauliche Gespräch direkt vom Meister aller Mystik, Kṛṣṇa, gehört, der persönlich zu Arjuna sprach.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

ERLÄUTERUNG: Vyāsa war der spirituelle Meister Sañjayas, und Sañjaya erklärt, daß er nur durch die Barmherzigkeit Vyāsas die Höchste Persönlichkeit Gottes verstehen konnte. Dies bedeutet, daß man Kṛṣṇa nicht direkt verstehen kann, sondern nur durch das Medium des spirituellen Meisters. Der spirituelle Meister ist das transparente Medium, doch dies bedeutet nicht, daß die Erfahrung des Schülers nicht direkt ist. Dies ist das Mysterium der Schülernachfolge. Wenn der spirituelle Meister echt ist, kann man, wie Arjuna, die Bhagavad-gītā direkt hören. Es gibt überall auf der Welt viele Mystiker und yogīs, doch Kṛṣṇa ist der Meister aller yoga-Systeme. Kṛṣṇas Unterweisung in der Bhagavad-gītā ist deutlich – man muß sich Kṛṣṇa ergeben. Wer dies tut, ist der höchste yogī. Dies wird im letzten Vers des Sechsten Kapitels bestätigt: yoginām api sarveṣām.

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

Nārada ist der direkte Schüler Kṛṣṇas und der spirituelle Meister Vyāsas. Deshalb ist Vyāsa genauso autorisiert wie Arjuna, denn er befindet sich in der Schülernachfolge, und Sañjaya ist der direkte Schüler Vyāsas. Durch die Gnade Vyāsas wurden Sañjayas Sinne geläutert, und er konnte Kṛṣṇa direkt sehen und hören. Jemand, der Kṛṣṇa direkt hört, kann dieses vertrauliche Wissen verstehen. Wenn sich jemand nicht an die Schülernachfolge wendet, kann er Kṛṣṇa nicht verstehen; deshalb bleibt sein Wissen immer unvollkommen, zumindest was das Verständnis der Bhagavad-gītā betrifft.

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

In der Bhagavad-gītā werden alle yoga-Systeme erklärt – karma-yoga, jñāna-yoga und bhakti-yoga. Kṛṣṇa ist der Meister all dieser Arten von Mystik, und Arjuna hatte das große Glück, Kṛṣṇa direkt zu verstehen. Aber wie aus diesem Vers hervorgeht, war auch Sañjaya, durch die Gnade Vyāsas, imstande, direkt von Kṛṣṇa zu hören. Im Grunde genommen macht es keinen Unterschied, ob man direkt von Kṛṣṇa oder direkt von einem echten spirituellen Meister wie Vyāsa über Kṛṣṇa hört. Der spirituelle Meister ist auch der Stellvertreter Vyāsadevas. Deshalb feiern die Schüler am Geburtstag des spirituellen Meisters gemäß dem vedischen Brauch eine Zeremonie, die man Vyāsa-pūjā nennt.