Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Tekstas

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyms

vyāsa-prasādāt — Vyāsadevos malone; śrutavān — išgirdau; etat — šį; guhyam — slaptingą; aham — aš; param — aukščiausią; yogam — misticizmą; yoga-īśvarāt — iš visų mistinių galių valdovo; kṛṣṇāt — iš Kṛṣṇos; sākṣāt — tiesiogiai; kathayataḥ — kalbančio; svayam — asmeniškai.

vyāsa-prasādāt — gennem Vyāsadevas nåde; śrutavān — har hørt; etat — denne; guhyam — fortrolige; aham — jeg; param — den højeste; yogam — mysticisme; yoga-īśvarāt — fra mesteren over al mystik; kṛṣṇāt — fra Kṛṣṇa; sākṣāt — direkte; kathayataḥ — idet han talte; svayam — personligt.

Translation

Translation

Vyāsos malone aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties Kṛṣṇos – visų mistinių galių valdovo, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.

Ved Vyāsas nåde har jeg hørt disse højst fortrolige samtaler direkte fra mesteren over al mystik, Kṛṣṇa, der personligt talte til Arjuna.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Vyāsa buvo Sañjayos dvasinis mokytojas, ir Sañjaya pripažįsta, jog būtent Vyāsos malone jis suprato Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tai reiškia, kad Kṛṣṇą reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam mokytojui. Dvasinis mokytojas – skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis mokytojas yra bona fide, „Bhagavad-gītą“ galima išgirsti tiesiogiai – kaip ją išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Kṛṣṇa – visų yogos sistemų valdovas. „Bhagavad-gītoje“ aiškiai suformuluotas Kṛṣṇos nurodymas – atsiduoti Kṛṣṇai. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas yra pats didžiausias yogas. Ši mintis patvirtinta ir paskutiniame šešto skyriaus posme. Yoginām api sarveṣām.

FORKLARING: Vyāsa var Sañjayas åndelige mester, og Sañjaya indrømmer, at det var kun ved Vyāsas barmhjertighed, at han kunne forstå Guddommens Højeste Personlighed. Dette betyder, at man skal forstå Kṛṣṇa ikke direkte, men via den åndelige mester. Den åndelige mester er det transparente medium, selv om det er sandt, at oplevelsen stadig er direkte. Deri ligger discipelrækkens mysterie. Når den åndelige mester er ægte, kan man høre Bhagavad-gītā direkte, ligesom Arjuna gjorde det.

Der er mange mystikere og yogīer over hele verden, men Kṛṣṇa er mesteren over alle yoga-systemer. Kṛṣṇas undervisning gives klart og tydeligt i Bhagavad-gītā – overgivelse til Kṛṣṇa. Den, der overgiver sig til Kṛṣṇa, er den største yogī. Dette bliver bekræftet i sidste vers af kapitel 6 (yoginām api sarveṣam).

Nārada yra tiesioginis Kṛṣṇos mokinys ir Vyāsos dvasinis mokytojas. Todėl Vyāsa yra toks pat bona fide autoritetas, kaip ir Arjuna, nes jis priklauso mokinių sekai, o štai Sañjaya yra jau tiesioginis Vyāsos mokinys. Todėl Vyāsos malone Sañjayos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai matyti bei girdėti Kṛṣṇą. Kas tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, tas supranta šį slaptingą žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Kṛṣṇos, todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie „Bhagavad-gītos“ suvokimą.

Nārada er Kṛṣṇas direkte discipel og Vyāsas åndelige mester. Derfor er Vyāsa lige så god som Arjuna, for han tilhører discipelrækken, og Sañjaya er Vyāsas direkte discipel. Sañjayas sanser blev således renset gennem Vyāsas nåde, og han kunne direkte se og høre Kṛṣṇa. Den, der hører Kṛṣṇa direkte, kan forstå denne fortrolige viden. Hvis man ikke går gennem discipelrækken, kan man ikke høre Kṛṣṇa. Ens viden vil derfor altid være ufuldkommen, i det mindste hvad angår forståelsen af Bhagavad-gītā.

„Bhagavad-gītoje“ aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jñāna- yoga, bhakti-yoga. Kṛṣṇa – visų jų valdovas. Arjunai nusišypsojo didžiulė laimė patirti Kṛṣṇą tiesiogiai. Taip pat Vyāsos malone pasisekė ir Sañjayai – jis pats girdėjo Kṛṣṇą. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus tiesiogiai girdi Kṛṣṇą, ar tiesiogiai girdi, ką Kṛṣṇa sako per bona fide dvasinį mokytoją, tokį, kaip Vyāsa. Dvasinis mokytojas yra Vyāsadevos atstovas. Todėl pagal vediškąją tradiciją, dvasinio mokytojo gimimo dieną jo mokiniai atlieka ceremoniją, vadinamą Vyāsa-pūja.

Alle yoga-systemerne (karma-yoga, jñāna-yoga og bhakti-yoga) bliver forklaret i Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa er herren over alle disse former for mystik. Man bør imidlertid forstå, at ligesom Arjuna var så heldig at forstå Kṛṣṇa direkte, kunne Sañjaya ved Vyāsas nåde også høre Kṛṣṇa direkte. I virkeligheden er der ingen forskel på at høre direkte fra Kṛṣṇa og at høre fra Kṛṣṇa direkte via en ægte åndelig mester som Vyāsa. Den åndelige mester er også Vyāsadevas repræsentant. Ifølge det vediske system afholder disciplene derfor en ceremoni, der hedder vyāsa-pūjā, på den åndelige mesters fødselsdag.