Skip to main content

TEXT 68

제68절

Tekstas

원문

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
야 이담 빠라맘 구햠 ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
맏-박떼슈바비다샤띠 mad-bhakteṣv abhidhāsyati
박띰 마이 빠람 끄릿바 bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
맘 에바이샤땨삼샤야하 mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

동의어

yaḥ — tas, kuris; idam — šią; paramam — pačią; guhyam — didžiausią paslaptį; mat — Mano; bhakteṣu — bhaktams; abhidhāsyati — aiškina; bhaktim — pasiaukojimo tarnystę; mayi — Man; parām — transcendentinę; kṛtvā — atlikdamas; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyati — ateina; asaṁśayaḥ — be abejonės.

야하: 누구나, 이담: 이것, 빠라맘: 가장, 구햠: 은밀한 비밀, 맛: 내 것의, 박떼슈: 헌애자들 가운데, 아비다샤띠: 설명하다, 박띰: 봉헌, 마이: 나에게, 빠람: 초월적인, 끄릿바: 행하는, 맘: 나에게, 에바: 분명히, 에샤띠: 오다, 아삼샤야하: 의심의 여지 없이.

Translation

번역

Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta, ir galiausiai jis grįš pas Mane.

이 최고의 비밀을 헌애자에게 설명하는 자에게는 순수한 봉헌이 보장되며 결국 나에게 돌아올 것이니라.

Purport

주석

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti „Bhagavad-gītą“ tiktai su bhaktais, nes nebhaktai nesupras nei Kṛṣṇos, nei „Bhagavad-gītos“. Nepripažįstantieji Kṛṣṇos ir „Bhagavad-gītos“ tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, neturėtų kaip jiems patinka aiškinti „Bhagavad-gītos“ ir taip daryti įžeidimus. „Bhagavad-gītą“ reikia aiškinti tiktai tiems, kas pasiruošę pripažinti Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Ši knyga yra skirta tiktai bhaktams, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo, atgal pas Dievą.

일반적으로 바가바드 기따는 헌애자들 사이에서만 논의되어야 한다고 하는데,  그 이유는 헌애자가 아니면 끄리쉬나도 바가바드 기따도 이해할 수 없기 때문이다. 끄리쉬나와 바가바드 기따를 있는 그대로 받아들이지 않는 자들은 자기 마음대로 바가바드 기따를 설명하려는 잘못을 저질러서는 안 된다. 바가바드 기따는 끄리쉬나를 최고인격신으로 받아들일 준비가 된 사람들에게 설명되어야 한다. 그것은 헌애자들을 위한 주제를 다루고 있으므로 철학적 관념론자들을 위한 것이 아니다. 바가바드 기따를 있는 그대로 진실되게 보여주려는 자는 누구나 봉헌에 전진할 것이고 순수한 봉헌의 삶에 이를 것이다. 그러한 순수한 봉헌의 결과로 그는 틀림없이 영원한 고향, 절대신께로 돌아갈 것이다.