Skip to main content

TEXT 67

제67절

Tekstas

원문

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati
이담 떼 나따빠스까야 idaṁ te nātapaskāya
나박따야 까다짜나 nābhaktāya kadācana
나 짜슈스루샤베 바쨤 na cāśuśrūṣave vācyaṁ
나 짜 맘 요’뱌수야띠 na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyms

동의어

idam — tai; te — tavo; na — niekada; atapaskāya — nėra asketiškas; na — niekada; abhaktāya — nebhaktui; kadācana — bet kuriuo metu; na — niekada; ca — taip pat; aśuśrūṣave — tam, kuris neatlieka pasiaukojimo tarnystės; vācyam — turi būti sakoma; na — niekada; ca — taip pat; mām — Man; yaḥ — tas, kuris; abhyasūyati — yra pavydus.

이담: 이것, 떼: 너에 의해, 나: 결코, 아따빠스까야: 고행하지 않는 자에게, 나: 결코, 아박따야: 헌애자가 아닌 자에게, 까다짜나: 어떠한 때라도, 나: 결코, 짜: 또한, 아슈스루샤베: 봉헌에 종사하지 않는 자에게, 바쨤: 말해진, 나: 결코, 짜: 또한, 맘: 나에게, 야하: 누구나, 아뱌수야띠: 시기하는.

Translation

번역

Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra Man pasišventęs ir su pasiaukojimu Man netarnauja, o taip pat tam, kuris pavydi Man.

이 비밀스러운 지식은 고행하지 않거나 헌애하지 않거나 봉헌에 종사하지 않거나 나를 시기하는 자에게는 절대 설명될 수 없느니라.

Purport

주석

KOMENTARAS: Ši visų slaptingiausio žinojimo dalis neturi būti atskleista tiems, kurie neatliko religinio proceso askezių, kurie niekada nemėgino atlikti Kṛṣṇai skirtos pasiaukojimo tarnystės, nepatarnavo tyram bhaktui, ir ypač tiems, kurie Kṛṣṇą laiko paprasčiausia istorine asmenybe ar pavydi Jam didybės. Kartais net demoniški asmenys, pavydintys Kṛṣṇai ir visiškai kitaip jį garbinantys, imasi savaip aiškinti „Bhagavad-gītą“, siekdami iš to naudos, tačiau tas, kas iš tiesų nori suvokti Kṛṣṇą, tokių komentarų privalo vengti. Tikroji „Bhagavad-gītos“ prasmė juslinių malonumų siekiantiems žmonėms nesuvokiama. Net ir tas, kuris suvaldė savo jusles ir griežtai laikosi Vedų raštų nurodymų, bet nėra Viešpaties bhaktas, negali suprasti Kṛṣṇos. Negali Kṛṣṇos pažinti ir tie, kas dedasi bhaktais, bet neatlieka Kṛṣṇos sąmonės veiklos. Nemažai žmonių pavydi Kṛṣṇai, nes „Bhagavad- gītoje“ Jis paaiškino, kad Jis – Aukščiausiasis ir kad nieko nėra aukščiau Jo ir niekas Jam neprilygsta. Daug kas to pavydi Kṛṣṇai. Tokiems pavyduoliams nereikia persakinėti „Bhagavad-gītos“, nes jie nieko nesupras. Netikintieji negali suprasti „Bhagavad-gītos“ ir Kṛṣṇos. Nesuvokus Kṛṣṇos taip, kaip Jį aiškina autoritetas, tyras bhaktas, nereikėtų net ir mėginti komentuoti „Bhagavad-gītos“.

종교 과정의 고행을 경험하지 않은 자, 끄리쉬나 의식으로 봉헌을 행한 적 없는 자, 순수한 헌애자를 섬긴 적 없는 사람들과 특히 끄리쉬나를 역사적 인물로 간주하거나 끄리쉬나의 위대함을 시기하는 자들에게 이 가장 비밀스러운 부분의 지식을 말해서는 안 된다. 그러나 끄리쉬나를 시기하는 악마 같은 자들이나 끄리쉬나를 다른 방식으로 숭배하는 자들이 돈을 벌려고 바가바드 기따를 직업적으로 설명하는 것을 가끔 볼 수 있는데, 끄리쉬나를 실제로 이해하고자 한다면 이러한 형태의 바가바드 기따 논평을 피해야 한다. 사실 바가바드 기따의 목적은 그러한 향락적인 인간들은 이해할 수 없다. 설령 향락적이지 않고 베다 경전들의 규율을 엄격히 따른다고 하더라도, 헌애자가 되지 않으면 끄리쉬나를 이해할 수 없다. 심지어 끄리쉬나의 헌애자라고 자칭하더라도 끄리쉬나 의식 활동에 종사하지 않으면 그 역시 끄리쉬나를 이해할 수 없다. 바가바드 기따에서 끄리쉬나가 가장 높으며, 그 누구도 당신보다 높거나 동등한 위치에 있지 않다고 했기 때문에 끄리쉬나를 시기하는 사람이 많이 있다. 실제로 많은 사람이 끄리쉬나를 시기한다. 그러한 자들은 바가바드 기따를 이해할 수 없기에 바가바드 기따를 설명해서는 안 된다. 믿음 없는 자들이 바가바드 기따와 끄리쉬나를 이해할 가능성은 없다. 순수한 헌애자의 권위를 통해 끄리쉬나를 제대로 이해하지 않고, 개인적으로 바가바드 기따를 논평하려 해서는 안 된다.