Skip to main content

TEXT 17

제17절

Tekstas

원문

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
웃따마 뿌루샤스 뜨반야하 uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
빠라마뜨메뜌다흐리따하 paramātmety udāhṛtaḥ
요 로까-뜨라얌 아비샤 yo loka-trayam āviśya
비바르띠 아뱌야 이스바라하 bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyms

동의어

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

웃따마하: 최고, 뿌루샤하: 인격, 뚜: 그러나, 안야하: 또 다른, 빠라마: 지고한, 아뜨마: 자아, 이띠: 따라서, 우다흐리따하: 라고 한다, 야하: 하는 자, 로까: 우주의, 뜨라얌: 세 가지 구분, 아비샤: 들어가는, 비바르띠: 유지하는, 아뱌야하: 소멸하지 않는, 이스바라하: 주.

Translation

번역

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

이 두 부류 외에 가장 위대한 살아있는 인격체, 지고한 영혼, 삼계에 들어가 직접 그들을 유지하는 소멸하지 않는 주가 있다.

Purport

주석

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.

이 절의 개념은 까타 우빠니샤드(2.2.13)와 스베따스바따라 우빠니샤드(6.13)에 잘 설명되어 있다. 그곳에서 속박되었거나 해방된 무수한 생명체를 초월해 빠람아뜨마인 최고 인격이 존재한다고 명백히 말한다. 우빠니샤드의 구절은 다음과 같다. “니뚀 니땨남 쩨따나스 쩨따나남(nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām).” 그 뜻은 속박되었거나 해방된 모든 생명체 중 그들을 유지하고, 그들에게 서로 다른 업에 따른 모든 종류의 즐기는 편의를 제공하는  하나의 살아있는 지고한 인격, 최고인격신이 존재한다는 의미이다. 이 최고인격신은 모든 이의 가슴속에 빠람아뜨마로 자리 잡고 계시다. 그를 이해할 수 있는 현명한 자는 완벽한 평화에 이를 자격이 있으며, 그 외 다른 누구도 여기에 이를 수 없다.