Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Tekstas

Texto

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyms

Palabra por palabra

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

uttamaḥ — la mejor; puruṣaḥ — personalidad; tu — pero; anyaḥ — otra; parama-ātmā — el Ser Supremo; ātmā — el ser; iti — así pues; udāhṛtaḥ — se dice; yaḥ — el cual; loka — del universo; trayam — las tres divisiones; āviśya — entrando; bibharti — manteniendo; avyayaḥ — inagotable; īśvaraḥ — el Señor.

Translation

Traducción

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

Además de esas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el Alma Suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo.

Purport

Significado

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.

El sentido de este verso se expresa muy bien en el Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) y en el Śvetāśvatara Upaniṣad (6.13). Ahí se afirma con toda claridad que, por encima de las innumerables entidades vivientes, de las cuales algunas están condicionadas y otras están liberadas, se encuentra la Personalidad Suprema, quien es Paramātmā. El verso de los Upaniṣads reza lo siguiente: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. El significado de eso es que entre todas las entidades vivientes, tanto condicionadas como liberadas, existe una suprema personalidad viviente, la Suprema Personalidad de Dios, que las mantiene y les da todas las facilidades de disfrute de conformidad con los diferentes trabajos. Esa Suprema Personalidad de Dios se encuentra en el corazón de todos como Paramātmā. Un hombre sabio que pueda entenderlo a Él es merecedor de lograr la paz perfecta, y no así otros.