Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekstas

Text

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ
yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ

Synonyms

Synonyms

yatantaḥ — stengdamiesi; yoginaḥ — transcendentalistai; ca — taip pat; enam — tą; paśyanti — gali matyti; ātmani — savajame „aš“; avasthitam — būdami; yatantaḥ — stengdamiesi; api — net jei; akṛta-ātmānaḥ — dvasiškai nesusivokę; na — ne; enam — tai; paśyanti — mato; acetasaḥ — turintys neišlavintą protą.

yatantaḥ — sich bemühend; yoginaḥ — Transzendentalisten; ca — auch; enam — dies; paśyanti — können sehen; ātmani — im Selbst; avasthitam — verankert; yatantaḥ — sich bemühend; api — obwohl; akṛta-ātmānaḥ — diejenigen ohne Selbstverwirklichung; na — nicht; enam — dies; paśyanti — sehen; acetasaḥ — unentwickeltes Bewußtsein habend.

Translation

Translation

Atsidėję savo reikalui ir dvasiškai susivokę transcendentalistai visa tai aiškiai mato. Tačiau neišlavėjusio proto ir dvasiškai nesusivokę žmonės net ir labai stengdamiesi nesupras to, kas vyksta.

Die strebenden Transzendentalisten, die in Selbstverwirklichung verankert sind, können all dies deutlich erkennen. Doch diejenigen, deren Bewußtsein nicht fortgeschritten ist und die nicht selbstverwirklicht sind, können nicht sehen, was vor sich geht, auch wenn sie sich darum bemühen.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Dvasinės savivokos keliu žengia daug transcendentalistų, tačiau tik dvasiškai susivokusieji gali suprasti, kaip gyvosios esybės kūne vyksta pokyčiai. Šiuo atveju labai svarbus žodis yoginaḥ. Pastaruoju metu atsirado labai daug yogų ir nemažai tokių pat yogos draugijų, tačiau dvasinės savivokos dalykuose jie iš tikrųjų akli. Juos tedomina tam tikri gimnastikos pratimai ir jie visiškai pasitenkina tuo, kad jų kūnas gerai sudėtas ir sveikas. Kitokių žinių jie neturi. Jie vadinami yatanto ‘py akṛtātmānaḥ. Nors jie ir siekia vadinamosios yogos aukštumų, tačiau nesuvokė savojo „aš“. Tokie žmonės nepajėgia perprasti sielos persikėlimo proceso. Tik tie, kurie praktikuoja tikrą yogą ir suvokė savąjį „aš“, pasaulį ir Aukščiausiąjį Viešpatį, kitaip sakant, bhakti-yogai, mintis sutelkę į Kṛṣṇos ir tarnaujantys Jam su besalyginiu atsidavimu – tik jie gali suprasti, kaip viskas vyksta.

ERLÄUTERUNG: Es gibt viele Transzendentalisten auf dem Pfad der spirituellen Selbstverwirklichung, doch jemand, der nicht tatsächlich selbstverwirklicht ist, kann nicht verstehen, wie sich der Körper des Lebewesens wandelt. Das Wort yoginaḥ ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Heutzutage gibt es viele sogenannte yogīs und viele sogenannte yoga-Gesellschaften, doch in bezug auf Selbstverwirklichung sind sie eigentlich blind. Sie sind nur an irgendwelchen gymnastischen Übungen interessiert und sind zufrieden, wenn ihr Körper gut gebaut und gesund ist. Weiter reicht ihr Wissen nicht. Sie werden als yatanto ’py akṛtātmānaḥ bezeichnet. Obwohl sie sich bemühen, in einem sogenannten yoga-System Fortschritt zu machen, sind sie nicht selbstverwirklicht. Solche Menschen können den Vorgang der Seelenwanderung nicht verstehen. Nur diejenigen, die tatsächlich im yoga-System verankert sind und das Selbst, die Welt und den Höchsten Herrn verstanden haben, mit anderen Worten, die bhakti-yogīs oder diejenigen, die im reinen hingebungsvollen Dienst, im Kṛṣṇa-Bewußtsein, beschäftigt sind, können diesen Vorgang richtig verstehen.