Skip to main content

TEXT 3

VERSO 3

Tekstas

Texto

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Sinônimos

mama — Mano; yoniḥ — įsčios; mahat — visa materiali kūrinija; brahma — aukščiausiasis; tasmin — ten; garbham — nėštumą; dadhāmi — sukuriu; aham — Aš; sambhavaḥ — galimybė; sarva-bhūtānām — visų gyvųjų esybių; tataḥ — nuo to laiko; bhavati — tampa; bhārata — o Bharatos sūnau.

mama — Minha; yoniḥ — fonte de nascimento; mahat — a existência material total; brahma — suprema; tasmin — nessa; garbham — gravidez; dadhāmi — crio; aham — Eu; sambhavaḥ — a possibilidade; sarva-bhūtānām — de todas as entidades vivas; tataḥ — depois disso; bhavati — torna-se; bhārata — ó filho de Bharata.

Translation

Tradução

Visuminė materijos substancija, vadinama Brahmanu, yra gimimo šaltinis, ir būtent šį Brahmaną, o Bharatos sūnau, Aš apvaisinu, kad galėtų gimti visos gyvosios būtybės.

A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento, e é esse Brahman que Eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Pasaulis aiškinamas taip: viską gimdo kūno (kṣetra) ir dvasinės sielos (kṣetra-jña) jungtis. Materialios gamtos ir gyvosios esybės jungtis įmanoma tik Paties Aukščiausiojo Dievo dėka. Mahat-tattva – viso kosminio pasaulio visuminė priežastis, ir ta materialios priežasties visuminė substancija, kurioje veikia trys gamtos guṇos, kartais vadinama Brahmanu. Aukščiausiasis Asmuo apvaisina šią visuminę substanciją, ir taip atsiranda nesuskaičiuojama daugybė visatų. Vedų raštuose („Muṇḍaka Upaniṣada“ 1.1.9) visuminė materijos substancija, mahat-tattva, apibūdinta kaip Brahmanas: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. Aukščiausiasis Asmuo apvaisina šį Brahmaną gyvųjų esybių sėkla. Dvidešimt keturi pradmenys: žemė, vanduo, ugnis, oras ir kt. – visa tai yra materiali energija. Šie pradmenys sudaro tai, kas vadinasi mahad brahma, arba didysis Brahmanas, materiali gamta. Septintame skyriuje aiškinama, kad be jos egzistuoja kita, aukštesnioji gamta – gyvoji esybė. Aukščiausiojo Dievo Asmens valia materiali gamta jungiasi su aukštesniąja, ir taip materialioje gamtoje gimsta visos gyvosios esybės.

Esta é uma maneira de explicar o mundo: tudo o que acontece deve-se à combinação de kṣetra e kṣetra-jña, o corpo e a alma espiritual. O próprio Deus Supremo torna possível esta combinação da natureza material e da entidade viva. O mahat-tattva é a causa total da manifestação cósmica total; e esta substância total da causa material, na qual existem os três modos da natureza, às vezes chama-se Brahman. A Personalidade Suprema fecunda esta substância total, e assim se tornam possíveis inumeráveis universos. Esta substância material total, o mahat-tattva, é descrita como Brahman na literatura védica (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. A Pessoa Suprema deposita neste Brahman as sementes que originam as entidades vivas. Todos os vinte e quatro elementos, começando por terra, água, fogo e ar, são energia material, e constituem o que se chama mahad brahma, ou o grande Brahman, a natureza material. Como se explicou no Sétimo Capítulo, além dessa natureza, há uma outra natureza superior — a entidade viva. Pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, a natureza superior entra em contato com a natureza material, e depois todas as entidades vivas nascem desta natureza material.

Skorpionas deda kiaušinėlius į ryžių krūveles, todėl kartais sakoma, kad skorpionai gimsta iš ryžių. Tačiau ne ryžiai yra skorpiono gimimo priežastis: kiaušinius deda skorpiono patelė. Lygiai taip ir materiali gamta nėra gyvųjų esybių gimimo priežastis. Ją apvaisina Aukščiausiasis Dievo Asmuo, ir tik iš pažiūros atrodo, kad gyvąsias esybes gimdo materiali gamta. Taip kiekviena gyvoji esybė pagal savo ankstesnę veiklą turi kūną, kurį sukūrė materiali gamta, idant gyvoji esybė patirtų džiaugsmą ar kančią – ko nusipelnė pagal savo ankstesnius darbus. Viešpats yra tikroji gyvųjų esybių apsireiškimo materialiame pasaulyje priežastis.

O escorpião põe seus ovos em montes de arroz, e às vezes se diz que o escorpião nasce do arroz. Mas o arroz não é a causa do escorpião. Na verdade, os ovos foram postos pela mãe. De modo semelhante, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. A semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus, e tem-se a impressão de que elas surgem como produtos da natureza material. Assim, cada entidade viva, conforme suas atividades passadas, tem um corpo diferente, criado por esta natureza material, de modo que a entidade possa gozar ou sofrer segundo seus atos passados. O Senhor é a causa de todas as manifestações de entidades vivas neste mundo material.