Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekstas

Texto

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Palabra por palabra

mama — Mano; yoniḥ — įsčios; mahat — visa materiali kūrinija; brahma — aukščiausiasis; tasmin — ten; garbham — nėštumą; dadhāmi — sukuriu; aham — Aš; sambhavaḥ — galimybė; sarva-bhūtānām — visų gyvųjų esybių; tataḥ — nuo to laiko; bhavati — tampa; bhārata — o Bharatos sūnau.

mama — Mi; yoniḥ — la fuente del nacimiento; mahat — la existencia material total; brahma — supremo; tasmin — en ese; garbham — embarazo; dadhāmi — creo; aham — Yo; sambhavaḥ — la posibilidad; sarva-bhūtānām — de todas las entidades vivientes; tataḥ — después; bhavati — se vuelve; bhārata — ¡oh, hijo de Bharata!

Translation

Traducción

Visuminė materijos substancija, vadinama Brahmanu, yra gimimo šaltinis, ir būtent šį Brahmaną, o Bharatos sūnau, Aš apvaisinu, kad galėtų gimti visos gyvosios būtybės.

La sustancia material total, llamada Brahman, es la fuente del nacimiento, y es ese Brahman lo que Yo fecundo, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes, ¡oh, hijo de Bharata!

Purport

Significado

KOMENTARAS: Pasaulis aiškinamas taip: viską gimdo kūno (kṣetra) ir dvasinės sielos (kṣetra-jña) jungtis. Materialios gamtos ir gyvosios esybės jungtis įmanoma tik Paties Aukščiausiojo Dievo dėka. Mahat-tattva – viso kosminio pasaulio visuminė priežastis, ir ta materialios priežasties visuminė substancija, kurioje veikia trys gamtos guṇos, kartais vadinama Brahmanu. Aukščiausiasis Asmuo apvaisina šią visuminę substanciją, ir taip atsiranda nesuskaičiuojama daugybė visatų. Vedų raštuose („Muṇḍaka Upaniṣada“ 1.1.9) visuminė materijos substancija, mahat-tattva, apibūdinta kaip Brahmanas: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. Aukščiausiasis Asmuo apvaisina šį Brahmaną gyvųjų esybių sėkla. Dvidešimt keturi pradmenys: žemė, vanduo, ugnis, oras ir kt. – visa tai yra materiali energija. Šie pradmenys sudaro tai, kas vadinasi mahad brahma, arba didysis Brahmanas, materiali gamta. Septintame skyriuje aiškinama, kad be jos egzistuoja kita, aukštesnioji gamta – gyvoji esybė. Aukščiausiojo Dievo Asmens valia materiali gamta jungiasi su aukštesniąja, ir taip materialioje gamtoje gimsta visos gyvosios esybės.

Esa es una explicación del mundo: todo lo que ocurre se debe a la combinación del kṣetra y el kṣetra-jña, el cuerpo y el alma espiritual. Esa combinación de la naturaleza material y la entidad viviente la hace posible el propio Dios Supremo. El mahat-tattva es la causa total de toda la manifestación cósmica; y esa sustancia total de la causa material, en la cual hay tres modalidades de la naturaleza, a veces recibe el nombre de Brahman. La Personalidad Suprema fecunda esa sustancia total, y de ese modo aparecen infinidad de universos. Esa sustancia material total, el mahat-tattva, se describe como Brahman en la literatura védica (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. Ese Brahman es fecundado con las entidades vivientes por la Persona Suprema. Los veinticuatro elementos, comenzando con la tierra, el agua, el fuego y el aire, son todos energía material, llamada mahad-brahma, o el gran Brahman, la naturaleza material. Tal como se explica en el séptimo capítulo, más allá de esta naturaleza, hay otra naturaleza, que es superior: la entidad viviente. La naturaleza superior es puesta en el seno de la naturaleza material y mezclada con ella por la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios, y después de ello todas las entidades vivientes nacen de esta naturaleza material.

Skorpionas deda kiaušinėlius į ryžių krūveles, todėl kartais sakoma, kad skorpionai gimsta iš ryžių. Tačiau ne ryžiai yra skorpiono gimimo priežastis: kiaušinius deda skorpiono patelė. Lygiai taip ir materiali gamta nėra gyvųjų esybių gimimo priežastis. Ją apvaisina Aukščiausiasis Dievo Asmuo, ir tik iš pažiūros atrodo, kad gyvąsias esybes gimdo materiali gamta. Taip kiekviena gyvoji esybė pagal savo ankstesnę veiklą turi kūną, kurį sukūrė materiali gamta, idant gyvoji esybė patirtų džiaugsmą ar kančią – ko nusipelnė pagal savo ankstesnius darbus. Viešpats yra tikroji gyvųjų esybių apsireiškimo materialiame pasaulyje priežastis.

El escorpión pone sus huevos en las pilas de arroz, y a veces se dice que el escorpión nace del arroz. Pero el arroz no es la causa del escorpión. En realidad, los huevos los puso la madre. De la misma manera, la naturaleza material no es la causa del nacimiento de las entidades vivientes. La semilla la da la Suprema Personalidad de Dios, y ellas solo parecen salir como productos de la naturaleza material. Así pues, cada entidad viviente, según sus actividades pasadas, tiene un cuerpo diferente, creado por esta naturaleza material, para poder disfrutar o sufrir según sus acciones pasadas. El Señor es la causa de todas las manifestaciones de entidades vivientes que hay en este mundo material.