Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekstas

Verš

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synonyma

mama — Mano; yoniḥ — įsčios; mahat — visa materiali kūrinija; brahma — aukščiausiasis; tasmin — ten; garbham — nėštumą; dadhāmi — sukuriu; aham — Aš; sambhavaḥ — galimybė; sarva-bhūtānām — visų gyvųjų esybių; tataḥ — nuo to laiko; bhavati — tampa; bhārata — o Bharatos sūnau.

mama — Můj; yoniḥ — zdroj zrození; mahat — celková hmotná existence; brahma — nejvyšší; tasmin — v tom; garbham — těhotenství; dadhāmi — vytvářím; aham — Já; sambhavaḥ — možnost; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; tataḥ — potom; bhavati — stává se; bhārata — ó synu Bharaty.

Translation

Překlad

Visuminė materijos substancija, vadinama Brahmanu, yra gimimo šaltinis, ir būtent šį Brahmaną, o Bharatos sūnau, Aš apvaisinu, kad galėtų gimti visos gyvosios būtybės.

Celková hmotná podstata zvaná Brahman je zdrojem zrození. Tento Brahman oplodňuji a tím umožňuji zrození všech živých bytostí, synu Bharaty.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Pasaulis aiškinamas taip: viską gimdo kūno (kṣetra) ir dvasinės sielos (kṣetra-jña) jungtis. Materialios gamtos ir gyvosios esybės jungtis įmanoma tik Paties Aukščiausiojo Dievo dėka. Mahat-tattva – viso kosminio pasaulio visuminė priežastis, ir ta materialios priežasties visuminė substancija, kurioje veikia trys gamtos guṇos, kartais vadinama Brahmanu. Aukščiausiasis Asmuo apvaisina šią visuminę substanciją, ir taip atsiranda nesuskaičiuojama daugybė visatų. Vedų raštuose („Muṇḍaka Upaniṣada“ 1.1.9) visuminė materijos substancija, mahat-tattva, apibūdinta kaip Brahmanas: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. Aukščiausiasis Asmuo apvaisina šį Brahmaną gyvųjų esybių sėkla. Dvidešimt keturi pradmenys: žemė, vanduo, ugnis, oras ir kt. – visa tai yra materiali energija. Šie pradmenys sudaro tai, kas vadinasi mahad brahma, arba didysis Brahmanas, materiali gamta. Septintame skyriuje aiškinama, kad be jos egzistuoja kita, aukštesnioji gamta – gyvoji esybė. Aukščiausiojo Dievo Asmens valia materiali gamta jungiasi su aukštesniąja, ir taip materialioje gamtoje gimsta visos gyvosios esybės.

Zde je vysvětlení podstaty světa: vše se děje díky spojení těla (kṣetra) a duše (kṣetra-jña). Toto spojení hmotné přírody a živé bytosti umožňuje sám Nejvyšší Pán. Mahat-tattva je souhrnnou příčinou celého vesmírného projevu a této celkové hmotné podstatě, jež obsahuje tři kvality přírody, se někdy říká Brahman. Nejvyšší Osobnost ji oplodňuje a tím může být uvedeno do chodu nespočetně mnoho vesmírů. Celková hmotná podstata je pod názvem Brahman uvedena ve védských spisech (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. Nejvyšší Osoba oplodňuje tento Brahman živými bytostmi coby semeny. Dvacet čtyři prvků, počínaje zemí, vodou, ohněm a vzduchem, představuje hmotnou energii. Z nich se tedy skládá to, co se nazývá mahad brahma (velký Brahman) neboli hmotná příroda. Jak je vysvětleno v sedmé kapitole, mimo ni existuje jiná, vyšší přirozenost, a tou je živá bytost. Vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství je vyšší přirozenost spojena s hmotnou přírodou, z níž se potom rodí všechny živé bytosti.

Skorpionas deda kiaušinėlius į ryžių krūveles, todėl kartais sakoma, kad skorpionai gimsta iš ryžių. Tačiau ne ryžiai yra skorpiono gimimo priežastis: kiaušinius deda skorpiono patelė. Lygiai taip ir materiali gamta nėra gyvųjų esybių gimimo priežastis. Ją apvaisina Aukščiausiasis Dievo Asmuo, ir tik iš pažiūros atrodo, kad gyvąsias esybes gimdo materiali gamta. Taip kiekviena gyvoji esybė pagal savo ankstesnę veiklą turi kūną, kurį sukūrė materiali gamta, idant gyvoji esybė patirtų džiaugsmą ar kančią – ko nusipelnė pagal savo ankstesnius darbus. Viešpats yra tikroji gyvųjų esybių apsireiškimo materialiame pasaulyje priežastis.

Štír klade do hromad rýže vajíčka, a někdy se proto říká, že se štíři rodí z rýže. Rýže ale není příčinou jejich zrození. Byl to štír, který do ní nakladl vajíčka. Stejně tak není hmotná příroda příčinou zrození živých bytostí. Semeno dává Nejvyšší Osobnost Božství a živé bytosti jsou výtvory hmotné přírody jen zdánlivě. Podle svých dřívějších činností má každá živá bytost určité tělo, vytvořené hmotnou přírodou, aby si v závislosti na těchto činech mohla užívat nebo trpět. Příčinou veškerých projevení živých bytostí v hmotném světě je Nejvyšší Pán.