Skip to main content

TEXT 26

VERŠ 26

Tekstas

Verš

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyms

Synonyma

mām — Man; ca — taip pat; yaḥ — tas, kuris; avyabhicāreṇa — nenukrypdamas; bhakti-yogena — pasiaukojimo veiksmais; sevate — tarnauja; saḥ — jis; guṇān — materialios gamtos guṇų; samatītya — iškildamas aukščiau; etān — visų šių; brahma-bhūyāya — Brahmano lygmenį pasiekusiu; kalpate — tampa.

mām — Mne; ca — tiež; yaḥ — ten; avyabhicāreṇa — bez odchýlenia; bhakti-yogena — oddanou službou; sevate — slúži; saḥ — on; guṇān — kvality hmotnej prírody; samatītya — prekonáva; etān — tieto; brahma-bhūyāya — povznesený na úroveň Brahmanu; kalpate — stáva sa.

Translation

Překlad

Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnystei nenukrypdamas jokiomis aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų ir pasiekia Brahmano lygmenį.

Kto Mi slúži s úplnou oddanosťou a za žiadnych okolností sa neodchýli, ten súčasne prekonáva kvality hmotnej prírody a dospieva na úroveň Brahmanu.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Posmas atsako į trečiąjį Arjunos klausimą, kaip galima pasiekti transcendentinę padėtį. Jau buvo aiškinta, kad materialus pasaulis juda apkerėtas materialios gamtos guṇų. Žmogaus neturėtų trikdyti gamtos guṇų veikla. Užuot kreipęs savo sąmonę į materialią veiklą, jis gali kreipti ją į veiklą, susijusią su Kṛṣṇa. Veikla, susijusi su Kṛṣṇa, vadinama bhakti-yoga – nuolatine veikla Kṛṣṇos labui. Ji gali būti skirta ne tik Kṛṣṇai, bet ir įvairioms pilnutinėms Jo ekspansijoms: Rāmai, Nārāyaṇai ir t.t. Jo ekspansijų yra nesuskaičiuojama daugybė. Žmogus, tarnaujantis bet kuriam Kṛṣṇos pavidalui ar pilnutinei Jo ekspansijai, laikomas pasiekusiu transcendentinę padėtį. Be to, būtina pažymėti, kad visi Kṛṣṇos pavidalai – absoliučiai transcendentalūs, sklidini palaimos bei žinojimo ir amžini. Dievo Asmens ekspansijos visagalės, visa žinančios ir turi visas transcendentines savybes. Taigi, jei žmogus su neišsenkamu ryžtu tarnauja Kṛṣṇai ar pilnutinėms Jo ekspansijoms, jis lengvai iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų, nors šiaip jau pakilti virš jų labai sunku. Tai jau buvo aiškinta septintame skyriuje. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų poveikio. Įsisąmoninti Kṛṣṇą, arba pasiaukojamai tarnauti – tai prilygti Kṛṣṇai. Viešpats sako, kad Jo prigimtis – amžina, palaiminga ir kupina žinojimo, o gyvoji esybė yra neatskiriama Aukščiausiojo dalelė, lygiai kaip gabalėlis aukso – aukso rūdyno dalis. Todėl gyvoji esybė pagal savo dvasinę padėtį yra gryna kaip auksas ir kokybiškai tapati Kṛṣṇai. Aukščiausiasis Dievo Asmuo ir gyvoji esybė visada yra skirtingos individualybės, kitaip negalėtų būti nė kalbos apie bhakti-yogą. Bhakti- yoga reiškia, kad egzistuoja Viešpats, egzistuoja Jo bhaktas ir kad tarp jų vyksta abipusiai meilės mainai. Taigi išlieka ir Aukščiausiojo Asmens, ir bhakto individualumas, antraip bhakti-yoga neturėtų prasmės. Jei žmogaus transcendentinė padėtis ne tokia pati, kaip Viešpaties, tarnauti Aukščiausiajam jis negalėtų. Norint tapti karaliaus asmeniniu tarnu, reikia įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Šiuo atveju, įgyti kvalifikaciją – tai tapti Brahmanu, nusiplauti visas materijos nešvarybes. Vedų raštuose sakoma: brahmaiva san brahmāpy eti. Aukščiausiasis Brahmanas pasiekiamas tapus Brahmanu. Tai reiškia, kad kokybės prasme reikia susivienyti su Brahmanu. Pasiekę Brahmano lygį mes neprarandame savo amžino dvasinio identiškumo, visada liekame individualios sielos.

Tento verš je odpoveďou na tretiu Arjunovu otázku: Ako sa môže človek dostať na transcendentálnu úroveň. Už bolo vysvetlené, že v materiálnom svete sú všetky skutky konané pod vplyvom kvalít hmotnej prírody. Človek sa však nemá nechať rušiť aktivitami týchto hmotných kvalít. Namiesto toho, aby sme naše vedomie zamestnávali hmotnými činmi, mali by sme svoje vedomie nasmerovať na Kṛṣṇu. Činnosť vo vedomí Kṛṣṇu sa nazýva bhakti-yoga, neustála služba Kṛṣṇovi. Nezahŕňa však iba Kṛṣṇu, ale aj Jeho rôzne dokonalé expanzie, ako napríklad Rāmu, Nārāyaṇu apod. Kṛṣṇa má nekonečne mnoho expanzií. Ten, kto slúži ktorejkoľvek z Kṛṣṇových podôb alebo expanzií, je považovaný za človeka na transcendentálnej úrovni. Musíme si tiež uvedomiť, že všetky Kṛṣṇove podoby sú celkom transcendentálne, večné, blažené a plné poznania. Tieto Božské Osobnosti sú všemocné a vševedúce a majú všetky transcendentálne vlastnosti. Preto ak človek s neochvejným presvedčením slúži Kṛṣṇovi alebo Jeho dokonalým expanziám, ľahko môže premôcť kvality hmotnej prírody, ktoré sa inak premôcť nedajú. To bolo vysvetlené už v siedmej kapitole. Ten, kto sa odovzdá Kṛṣṇovi, je ihneď vyslobodený spod vplyvu kvalít hmotnej prírody. Byť si vedomý Kṛṣṇu alebo oddane slúžiť Kṛṣṇovi znamená tiež získať rovnakú prirodzenosť, akú má Kṛṣṇa. Pán hovorí, že je vo Svojej povahe večný, blažený a plný poznania a že živé bytosti sú Jeho čiastočkami, tak, ako je zlaté zrnko čiastočkou zlatej žily. Kvalitatívne je duchovná podstata živej bytosti totožná s Kṛṣṇom. Živá bytosť si však zachováva svoju individualitu, odlišnú od Kṛṣṇovej, inak by nemalo zmysel hovoriť o bhakti-yoge. Bhakti-yoga zahŕňa tri základné aspekty: Najvyššieho Pána, oddaného a ich vzájomné vzťahy v láskyplnej službe. Ak sa človek nenachádza na tej istej transcendentálnej úrovni ako Pán, nemôže Mu slúžiť. Aby sa niekto mohol stať osobným služobníkom kráľa, musí sa najprv kvalifikovať. Kvalifikáciou sa v našom prípade rozumie dosiahnutie Brahmanu alebo zbavenie sa všetkého hmotného znečistenia. Vo Vedach sa píše: brahmaiva san brahmāpy eti. Človek môže dosiahnuť Najvyšší Brahman tak, že sa sám stane Brahmanom. To znamená, že musí dosiahnuť kvalitatívnu totožnosť s Brahmanom. Dosiahnutím Brahmanu však živá bytosť nestráca svoju večnú identitu ako individuálna duša.