Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Tekstas

Tekst

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyms

Synonyms

mām — Man; ca — taip pat; yaḥ — tas, kuris; avyabhicāreṇa — nenukrypdamas; bhakti-yogena — pasiaukojimo veiksmais; sevate — tarnauja; saḥ — jis; guṇān — materialios gamtos guṇų; samatītya — iškildamas aukščiau; etān — visų šių; brahma-bhūyāya — Brahmano lygmenį pasiekusiu; kalpate — tampa.

mām — til Mig; ca — også; yaḥ — en person, som; avyabhicāreṇa — uden afvigelse; bhakti-yogena — gennem hengiven tjeneste; sevate — tjener; saḥ — han; guṇān — den materielle naturs kvaliteter; samatītya — idet han hæver sig over; etān — alle disse; brahma-bhūyāya — til Brahman-platformen; kalpate — bliver ophøjet.

Translation

Translation

Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnystei nenukrypdamas jokiomis aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų ir pasiekia Brahmano lygmenį.

Den, der engagerer sig fuldstændigt i hengiven tjeneste uden afvigelse under nogen omstændigheder, hæver sig øjeblikkeligt over den materielle naturs kvaliteter og kommer således til Brahman-niveauet.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Posmas atsako į trečiąjį Arjunos klausimą, kaip galima pasiekti transcendentinę padėtį. Jau buvo aiškinta, kad materialus pasaulis juda apkerėtas materialios gamtos guṇų. Žmogaus neturėtų trikdyti gamtos guṇų veikla. Užuot kreipęs savo sąmonę į materialią veiklą, jis gali kreipti ją į veiklą, susijusią su Kṛṣṇa. Veikla, susijusi su Kṛṣṇa, vadinama bhakti-yoga – nuolatine veikla Kṛṣṇos labui. Ji gali būti skirta ne tik Kṛṣṇai, bet ir įvairioms pilnutinėms Jo ekspansijoms: Rāmai, Nārāyaṇai ir t.t. Jo ekspansijų yra nesuskaičiuojama daugybė. Žmogus, tarnaujantis bet kuriam Kṛṣṇos pavidalui ar pilnutinei Jo ekspansijai, laikomas pasiekusiu transcendentinę padėtį. Be to, būtina pažymėti, kad visi Kṛṣṇos pavidalai – absoliučiai transcendentalūs, sklidini palaimos bei žinojimo ir amžini. Dievo Asmens ekspansijos visagalės, visa žinančios ir turi visas transcendentines savybes. Taigi, jei žmogus su neišsenkamu ryžtu tarnauja Kṛṣṇai ar pilnutinėms Jo ekspansijoms, jis lengvai iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų, nors šiaip jau pakilti virš jų labai sunku. Tai jau buvo aiškinta septintame skyriuje. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų poveikio. Įsisąmoninti Kṛṣṇą, arba pasiaukojamai tarnauti – tai prilygti Kṛṣṇai. Viešpats sako, kad Jo prigimtis – amžina, palaiminga ir kupina žinojimo, o gyvoji esybė yra neatskiriama Aukščiausiojo dalelė, lygiai kaip gabalėlis aukso – aukso rūdyno dalis. Todėl gyvoji esybė pagal savo dvasinę padėtį yra gryna kaip auksas ir kokybiškai tapati Kṛṣṇai. Aukščiausiasis Dievo Asmuo ir gyvoji esybė visada yra skirtingos individualybės, kitaip negalėtų būti nė kalbos apie bhakti-yogą. Bhakti- yoga reiškia, kad egzistuoja Viešpats, egzistuoja Jo bhaktas ir kad tarp jų vyksta abipusiai meilės mainai. Taigi išlieka ir Aukščiausiojo Asmens, ir bhakto individualumas, antraip bhakti-yoga neturėtų prasmės. Jei žmogaus transcendentinė padėtis ne tokia pati, kaip Viešpaties, tarnauti Aukščiausiajam jis negalėtų. Norint tapti karaliaus asmeniniu tarnu, reikia įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Šiuo atveju, įgyti kvalifikaciją – tai tapti Brahmanu, nusiplauti visas materijos nešvarybes. Vedų raštuose sakoma: brahmaiva san brahmāpy eti. Aukščiausiasis Brahmanas pasiekiamas tapus Brahmanu. Tai reiškia, kad kokybės prasme reikia susivienyti su Brahmanu. Pasiekę Brahmano lygį mes neprarandame savo amžino dvasinio identiškumo, visada liekame individualios sielos.

FORKLARING: Dette vers er svaret på Arjunas tredje spørgsmål: Hvordan kan man komme til den transcendentale position? Som tidligere forklaret agerer den materielle verden under fortryllelse af den materielle naturs kvaliteter. Man bør ikke lade sig anfægte af aktiviteterne i naturens kvaliteter. I stedet for at fylde sin bevidsthed med den materielle naturs aktiviteter kan man overføre sin bevidsthed til Kṛṣṇa- aktiviteter. Kṛṣṇa-aktiviteter kaldes bhakti-yoga, der indebærer altid at handle for Kṛṣṇas skyld. Det indbefatter ikke bare Kṛṣṇa, men også Hans forskellige fuldstændige ekspansioner såsom Rāma og Nārāyaṇa. Kṛṣṇa har utallige ekspansioner. Den, der er engageret i tjenesten til en hvilken som helst af Kṛṣṇas former eller Hans fuldstændige ekspansioner, anses for at være transcendentalt situeret. Man bør også lægge mærke til, at alle Kṛṣṇas former er helt transcendentale, lyksalige, fulde af viden og evige. Sådanne Guddommens Personligheder er almægtige og alvidende og besidder alle transcendentale kvaliteter. Så hvis man engagerer sig i Kṛṣṇa eller en af Hans fuldstændige ekspansioners tjeneste med urokkelig beslutsomhed, kan man let hæve sig over den materielle naturs kvaliteter, selv om de er meget svære at slippe fri af. Dette blev allerede forklaret i kapitel 7. Hvis man overgiver sig til Kṛṣṇa, hæver man sig omgående over indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter. At være i Kṛṣṇa-bevidsthed eller hengiven tjeneste indebærer at blive ligestillet med Kṛṣṇa. Herren fortæller os, at Hans natur er evig, lyksalig og fuld af viden, og de levende væsener er uadskillelige dele af den Højeste på samme måde, som guldstykker er dele af en guldmine. Derfor er det levende væsen i sin åndelige tilstand kvalitativt lige så god som guld eller lige så god som Kṛṣṇa. Vi fortsætter dog med at være forskellige individuelle personer, for ellers kunne der ikke være tale om bhakti-yoga. Bhakti-yoga betyder, at Herren findes, den hengivne findes og kærlighedsudvekslingen mellem Herren og den hengivne findes. Derfor er individualiteten af to personer til stede i Guddommens Højeste Personlighed og den individuelle person, for ellers ville bhakti-yoga ikke give nogen mening. Hvis man ikke befinder sig på samme transcendentale niveau som Herren, kan man ikke tjene den Højeste Herre. For at være en personlig assistent til en konge er man nødt til at erhverve sig de rette kvalifikationer. Kvalifikationen er således at blive Brahman eller fri for enhver materiel besmittelse. I den vediske litteratur (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.6) står der, brahmaiva san brahmāpy eti. Man kan nå den Højeste Brahman ved at blive Brahman. Det betyder, at man kvalitativt skal blive ét med Brahman. Ved at opnå Brahman mister man ikke sin evige Brahman-identitet som en individuel sjæl.