Skip to main content

DEŠIMTAS SKYRIUS

KAPITOLA DESIATA

Absoliuto turtingumas

Majestát Absolútneho

TEXT 1:
Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Vėl klausyk, o tvirtaranki Arjuna. Esi Mano brangus draugas, todėl toliau kalbėsiu tavo labui ir suteiksiu tau žinias, dar vertingesnes, negu lig šiolei bylojau.
VERŠ 1:
Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť riekol: „Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, počúvaj ďalej Moje slová. Si Môj drahý priateľ, a preto ti k tvojmu prospechu zverím ešte úplnejšie poznanie, než to, ktoré som ti doposiaľ vysvetlil.
TEXT 2:
Nei pusdievių pulkai, nei didieji išminčiai nežino Mano kilmės, turtų ir galybės, nes kad ir kaip žvelgsi, Aš esu pusdievių ir išminčių pradžia.
VERŠ 2:
Ani davy polobohov, ani veľkí mudrci nepoznajú Môj pôvod alebo Moje vlastnosti. Ja som v každom ohľade zdrojom polobohov a veľkých mudrcov.
TEXT 3:
Kas žino Mane kaip negimusį, bepradį, Aukščiausiąjį visų pasaulių Viešpatį, tas vienintelis iš žmonių yra nepaklydęs ir išsivaduoja iš visų nuodėmių.
VERŠ 3:
Iba ten, kto Ma pozná ako nezrodeného, bez počiatku a ako zvrchovaného Pána všetkých svetov, nepodlieha ilúzii a je zbavený všetkých následkov hriechu.
TEXTS 4-5:
Intelektą, žinojimą, abejonių ir iliuzijos nebuvimą, atlaidumą, teisingumą, juslių ir proto valdymą, laimę ir kančią, gimimą ir mirtį, baimę ir bebaimiškumą, prievartos atsisakymą, pusiausvyrą, pasitenkinimą, asketiškumą, labdaringumą, šlovę ir nešlovę – visas tas įvairiausias gyvųjų būtybių savybes sukūriau Aš vienas.
VERŠ 4 – 5:
Inteligencia, poznanie, odpútanosť od pochybnosti a ilúzie, schopnosť odpúšťať, pravdivosť, ovládanie zmyslov, ovládanie mysle, šťastie, zármutok, zrodenie, smrť, strach, nebojácnosť, nenásilie, vyrovnanosť, uspokojenie, pokánie, štedrosť, pocta i potupa — všetky tieto rôzne vlastnosti živých bytostí som stvoril Ja.
TEXT 6:
Septynetas didžiųjų išminčių ir dar keturi didieji išminčiai prieš juos bei Manu [žmonijos protėviai] gimė iš Manęs, juos sukūrė Mano protas, o iš jų kilo gyvosios būtybės, gyvenančios įvairiose planetose.
VERŠ 6:
Okrem štyroch svätcov zo Mňa povstali, zrodení z Mojej mysle, siedmi veľkí mudrci a Manuovia (praotcovia ľudstva) a z nich pochádzajú všetky živé bytosti obývajúce rôzne planéty.
TEXT 7:
Kas iš tiesų žino Mano turtus ir mistinę galią, tas atsideda tyrai pasiaukojimo tarnystei – tuo nereikia abejoti.
VERŠ 7:
Kto vskutku pozná Môj majestát a mystickú moc, zapojí sa do čistej oddanej služby. O tom niet pochýb.
TEXT 8:
Aš – visų dvasinių ir materialių pasaulių pradžia. Viskas kyla iš Manęs. Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, pasiaukojamai Man tarnauja ir garbina Mane iš visos širdies.
VERŠ 8:
Som zdrojom všetkých duchovných i hmotných svetov. Všetko pochádza zo Mňa. Múdri, ktorí to dokonale vedia, Mi oddane slúžia a uctievajú Ma z celého srdca.
TEXT 9:
Mano tyri bhaktai mintimis pasinėrę į Mane, visas jų gyvenimas paskirtas tarnauti Man, jie patiria didžiulį pasitenkinimą ir palaimą, nuolat šviesdami vienas kitą ir kalbėdami apie Mane.
VERŠ 9:
Myšlienky Mojich čistých oddaných sú pohrúžené iba do Mňa, plne Mi odovzdávajú svoje životy, aby Mi slúžili. Radosť a spokojnosť nachádzajú v tom, že si Ma navzájom pripomínajú a neustále o Mne hovoria.
TEXT 10:
Tiems, kurie su pasiaukojimu ir meile visada Man tarnauja, Aš suteikiu supratimą, kuris atveda juos pas Mane.
VERŠ 10:
Tým, ktorý sú Mi neustále oddaní a s láskou Ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku Mne dospejú.
TEXT 11:
Norėdamas suteikti jiems ypatingą malonę, Aš, glūdėdamas jų širdyse, švytinčiu žinių žibintu išsklaidau iš neišmanymo kylančią tamsybę.
VERŠ 11:
Prebývam v ich srdciach a zo súcitu k nim rozptyľujem temnotu zrodenú z nevedomosti žiarivou pochodňou poznania.“
TEXTS 12-13:
Arjuna tarė: Tu esi Aukščiausiasis Dievo Asmuo, galutinė buveinė, skaisčiausias, Absoliuti Tiesa. Tu – amžina, transcendentinė, pirminė asmenybė, negimęs, didžiausias. Visi didieji išminčiai, tarp jų – Nārada, Asita, Devala ir Vyāsa, patvirtina šią tiesą apie Tave, o dabar ir Tu Pats ją man skelbi.
VERŠ 12 – 13:
Arjuna riekol: „Si Najvyššia Božská Osobnosť, si konečné útočisko, si neobmedzený a najčistejší, si Absolútna Pravda. Si prvotná, večná, transcendentálna, nezrodená, zvrchovaná a pôvodná osoba. Všetci veľkí svätci — Nārada, Asita, Devala a Vyāsa to o Tebe hlásajú a teraz mi to hovoríš Ty sám.
TEXT 14:
O Kṛṣṇa, viską, ką Tu bylojai, aš laikau gryniausia tiesa. Nei pusdieviai, nei demonai, o Viešpatie, negali perprasti Tavo asmenybės.
VERŠ 14:
Ó, Kṛṣṇa, všetko, čo mi hovoríš, prijímam bezozvyšku ako pravdu. Ani polobohovia, ani démoni, ó Pane, nepoznajú Tvoju Osobnosť.
TEXT 15:
Iš tiesų, tik Tu vienas per Savo vidinę galią pažįsti Save, o Aukščiausioji Asmenybe, visa ko šaltini, visų būtybių Valdove, dievų Dieve, visatos Viešpatie!
VERŠ 15:
Len Ty poznáš sám Seba Svojou vnútornou silou, ó, Najvyššia Osoba, zdroj všetkého, Pane všetkých tvorov, Bože bohov, vládca vesmíru.
TEXT 16:
Prašau, papasakok man smulkiai apie Savo dieviškąsias vertenybes, kuriomis Tu persmelki visus šiuos pasaulius.
VERŠ 16:
Rozprávaj mi, prosím, podrobne o Svojich božských silách, ktorými prestupuješ všetky svety.
TEXT 17:
O Kṛṣṇa, o aukščiausias mistike, kaip man nuolatos mąstyti apie Tave ir kaip pažinti Tave? Kuriais iš gausybės Tavo pavidalų atsiminti Tave, o Aukščiausioji Dievo Asmenybe?
VERŠ 17:
Ó, Kṛṣṇa, ó, najvyšší mystik, ako mám na Teba neustále myslieť a ako Ťa môžem poznať? Na ktorú z Tvojich rozmanitých podôb sa mám sústrediť, ó, Najvyššia Božská Osobnosť?
TEXT 18:
O Janārdana, dar kartą išsamiai papasakok apie Savo vertenybes ir jų mistinę galią. Man nepabosta klausytis apie Tave, nes kuo daugiau išgirstu, tuo labiau trokštu Tavo žodžių nektaro.
VERŠ 18:
Ó Janārdana, prosím, porozprávaj mi ešte raz podrobne o mystickej sile Tvojich vznešených vlastností. Nikdy nie som nasýtený počúvaním Tvojich lahodných slov.“
TEXT 19:
Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Gerai, Arjuna, Aš papasakosiu tau apie nuostabias Savo apraiškas, tačiau paminėsiu tik svarbiausias, nes Mano turtingumas bekraštis.
VERŠ 19:
Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Áno, poviem ti o Svojich úžasných prejavoch, ale len o tých, ktoré sú významné, ó, Arjuna. Moja vznešenosť nemá konca.
TEXT 20:
O Arjuna, Aš – Supersiela, glūdinti visų gyvųjų esybių širdyse. Aš – visų būtybių pradžia, vidurys ir pabaiga.
VERŠ 20:
Ó, Arjuna, som Naddušou sídliacou v srdci všetkých živých bytostí. Som počiatkom, stredom i koncom všetkých tvorov.
TEXT 21:
Iš Ādityų esu Viṣṇu, iš šviesulių – spindulingoji Saulė, iš Marutų Aš – Marīcis, o iš žvaigždžių esu Mėnulis.
VERŠ 21:
Medzi Ādityami som Viṣṇu, zo svetelných zdrojov som žiarivým Slnkom, medzi Marutami som Marīci a Mesiac medzi hviezdami.
TEXT 22:
Iš Vedų Aš – Sāma Veda, iš pusdievių Aš – Indra, dangaus valdovas, iš juslių Aš – protas. Aš – gyvųjų būtybių gyvybės jėga [sąmonė].
VERŠ 22:
Medzi Vedami som Sāma Veda, medzi polobohmi som Indra, kráľ nebies, medzi zmyslami som myseľ a v živých bytostiach som silou života (vedomím).
TEXT 23:
Iš Rudrų Aš – Viešpats Śiva, iš Yakṣų ir Rākṣasų – lobių valdovas [Kuvera], iš Vasų Aš – ugnis [Agnis], iš kalnų – Meru.
VERŠ 23:
Medzi Rudrami som Śiva, medzi Yakṣasmi a Rākṣasmi som pánom bohatstva (Kuvera), medzi Vasuami som oheň (Agni) a z hôr som hora Meru.
TEXT 24:
O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.
VERŠ 24:
Vedz, ó, Arjuna, že spomedzi kňazov som veľkňaz Bṛhaspati, medzi vojvodcami som Kārtikeya a z vodných nádrží som oceán.
TEXT 25:
Iš didžių išminčių Aš – Bhṛgu, iš garso virpesių – transcendentinis oṁ. Iš aukų atnašavimų Aš – šventųjų vardų kartojimas [japa], o iš nejudamų kūnų – Himālayai.
VERŠ 25:
Medzi veľkými mudrcami som Bhṛgu, medzi vibráciami som transcendentálne oṁ. Z obetí som spievanie svätých mien (japa) a z nehybných vecí som Himālaye.
TEXT 26:
Iš medžių Aš – banjanas, iš išminčių tarp pusdievių – Nārada. Iš Gandharvų esu Citraratha ir iš tobulybę pasiekusių būtybių Aš – išminčius Kapila.
VERŠ 26:
Spomedzi všetkých stromov som posvätným banyanovníkom, spomedzi všetkých svätcov medzi polobohmi som Nārada. Z nebeských pevcov, Gandharvov, som Citraratha a medzi dokonalými som svätec Kapila.
TEXT 27:
Žinok, kad iš žirgų Aš esu Uccaiḥśravā, kuris išniro iš vandenyno, kai tas buvo plakamas, siekiant gauti nektarą. Iš kilmingųjų dramblių Aš – Airāvata, o iš žmonių Aš – karalius.
VERŠ 27:
Vedz, že spomedzi koní som Uccaiḥśravā, ktorý povstal pri stĺkaní oceánu. Z ušľachtilých slonov som Airāvata a z ľudí som kráľ.
TEXT 28:
Iš ginklų Aš – žaibas, tarp karvių – surabhi, iš giminės pratęsimo priežasčių Aš – Kandarpa, meilės dievas, o iš gyvačių – Vāsukis.
VERŠ 28:
Spomedzi zbraní som blesk, medzi kravami som surabhi oplývajúca hojnosťou mlieka, z ploditeľov som Kandarpa, boh lásky, a z hadov som Vāsuki, hadí kráľ.
TEXT 29:
Iš daugiagalvių Nāgų Aš – Ananta, iš vandenų gyventojų Aš – pusdievis Varuṇa. Iš išėjusių protėvių Aš – Aryamā, o iš teisingumo valdytojų esu Yama, mirties dievas.
VERŠ 29:
Medzi mnohohlavými Nāgmi som Ananta, z bytostí žijúcich vo vode som poloboh Varuṇa, zo zosnulých predkov som Aryamā a z prísnych sudcov som Yama, pán smrti.
TEXT 30:
Iš demonų Daityų Aš – dievotasis Prahlāda, iš naikinančių jėgų Aš – laikas, iš žvėrių esu liūtas, o iš paukščių Aš – Garuḍa.
VERŠ 30:
Medzi démonskými Daityami som čistý oddaný Prahlāda, medzi podmaniteľmi som čas, medzi zvieratami lev a medzi vtákmi som Garuḍa.
TEXT 31:
Iš valančių jėgų Aš – vėjas, iš valdančių ginklą Aš – Rāma, iš žuvų esu ryklys, o iš tekančių upių – Ganga.
VERŠ 31:
Zo všetkého, čo očisťuje, som vietor, z bojovníkov som Rāma, z rýb som žralok a z tečúcich riek som Ganga.
TEXT 32:
Aš – visų kūrinių pradžia, pabaiga ir vidurys, o Arjuna. Iš mokslų Aš – dvasinis mokslas apie savąjį „aš“, iš logikos Aš – galutinė tiesa.
VERŠ 32:
Ó, Arjuna, som počiatok, stred i koniec všetkých stvorení. Medzi všetkými vedami som duchovnou vedou o vlastnom ja a pre logikov som konečná pravda.
TEXT 33:
Iš raidžių Aš – raidė „A“, o iš sudėtinių žodžių Aš – dvinaris. Aš esu nesibaigiantis laikas, o iš kūrėjų Aš – Brahmā.
VERŠ 33:
Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.
TEXT 34:
Aš – viską ryjanti mirtis, bet Aš ir kuriantis pradas viso to, kas bus. Iš moterų Aš – šlovė, sėkmė, grakšti kalba, atmintis, išmintis, pastovumas bei kantrybė.
VERŠ 34:
Som všepohlcujúca smrť, som prvotný princíp všetkého, čo sa kedy stane. Medzi ženami som sláva, šťastena, spanilá reč, pamäť, inteligencia, vytrvalosť a trpezlivosť.
TEXT 35:
Iš Sāma Vedos himnų Aš – Bṛhat-sāma, iš poezijos posmų – Gāyatrī. Iš mėnesių Aš – Mārgaśīrṣa [lapkritis-gruodis], o iš metų laikų Aš – žydintis pavasaris.
VERŠ 35:
Medzi hymnami Sāma Vedy som Bṛhat-sāma, z poézie som Gāyatrī. Z mesiacov som Mārgaśīrṣa (november-december) a z ročných období kvitnúca jar.
TEXT 36:
Iš suktybių Aš – azartinis lošimas, Aš – spindesys to, kas spindi, Aš – pergalė, Aš – nuotykis ir stipruolio jėga.
VERŠ 36:
Som tiež hra o šťastie medzi podvodmi a nádhera v nádhere. Som víťazstvo, úsilie a sila silných.
TEXT 37:
Iš Vṛṣṇio ainių esu Vāsudeva, iš Pāṇḍavų – Arjuna. Iš išminčių Aš – Vyāsa, o iš didžių mąstytojų Aš – Uśanā.
VERŠ 37:
Z Vṛṣṇiovcov som Vāsudeva a z Pāṇḍuovcov Arjuna. Medzi svätcami som Vyāsa a z veľkých mysliteľov som Uśanā.
TEXT 38:
Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš – bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš – dorovė. Iš paslapčių Aš – tyla, iš išminčių Aš – išmintis.
VERŠ 38:
Zo všetkých spôsobov potlačovania nezákonnosti som trest, pre tých, ktorí túžia zvíťaziť, som morálnym chovaním, z tajomstiev som mlčaním a pre múdrych som múdrosťou.
TEXT 39:
Maža to, o Arjuna, Aš – sėkla, pradedanti visas būtybes. Nė viena būtybė – judanti ar nejudanti – negali gyvuoti be Manęs.
VERŠ 39:
Ďalej som, ó, Arjuna, semenom všetkého jestvujúceho. Niet bytosti, či už pohyblivej alebo nehybnej, ktorá by mohla jestvovať bezo Mňa.
TEXT 40:
O galingasis priešų nugalėtojau, Mano dieviškoms apraiškoms nėra nei galo, nei krašto. Tos, apie kurias tau kalbėjau – tik maža begalinių Mano turtų ir galybės dalis.
VERŠ 40:
Ó, mocný hubiteľ nepriateľov, Moje božské prejavenia nemajú konca. To, čo som ti vyjavil, je iba malý náznak Môjho nekonečného majestátu.
TEXT 41:
Žinok, jog visi turtingi, puikūs ir šlovingi kūriniai kyla iš vienui vienos Mano didybės kibirkštėlės.
VERŠ 41:
Vedz, že všetky bohaté, krásne a slávne výtvory povstali iba z malého zlomku Mojej nádhery.
TEXT 42:
Tačiau ar būtina, Arjuna, taip nuodugniai viską žinoti? Juk viena mažyte dalele Savęs Aš persmelkiu ir palaikau visą šią visatą.
VERŠ 42:
Načo ti je však celé toto podrobné poznanie, ó Arjuna? Jedinou Svojou čiastočkou prestupujem celý vesmír a udržiavam ho.“