Skip to main content

PIRMAS SKYRIUS

Kurukṣetros mūšio lauke

Tekstas

dhṛtarāṣṭra uvāca
dharma-kṣetre kuru-kṣetre
samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva
kim akurvata sañjaya

Synonyms

dhṛtarāṣṭraḥ uvaca — karalius Dhṛtarāṣṭra tarė; dharma-kṣetre — šventoje vietoje; kuru-kṣetre — vietovėje, kuri vadinasi Kurukṣetra; samavetāh — susirinkę; yuyutsavaḥ — trokštantys kautis; māmakāḥ — manoji pusė (sūnūs); pāṇḍavāḥ — Pāṇḍu sūnūs; ca — ir; eva — tikrai; kim — ką; akurvata — darė; sañjaya — o Sañjaya.

Translation

Dhṛtarāṣṭra tarė: O Sañjaya, ką veikė susirinkę į šventą Kurukṣetros lauką trokštantys kautis mano ir Pāṇḍu sūnūs?

Purport

KOMENTARAS: „Bhagavad-gītā“ – tai plačiai skaitomas teistinio mokslo tekstas, apibendrintas „Gitā-māhātmyoje“ („Gītos pašlovinime“). Šis kūrinys „Bhagavad-gītą“ pataria skaityti labai atidžiai, padedant Śrī Kṛṣṇos bhaktui ir mėginant suvokti ją be subjektyvių interpretacijų. Beje, pačioje „Bhagavad-gītoje“ parodyta, kaip teisingai suvokti ją Arjunos, kuris Gītą išgirdo iš Paties Viešpaties, pavyzdžiu. Kam pavyks suvokti „Bhagavad- gītą“ tokia mokinių sekos dvasia, savaip jos neinterpretuojant, tas patirs daug daugiau, negu išstudijavęs visą Vedų išmintį ir visus pasaulio šventraščius. „Bhagavad-gītoje“ galima rasti viską, kas yra kituose šventraščiuose, ir ne tik tai; skaitytojas aptiks joje ir tas žinias, kurių niekur kitur nėra. Tai specifinis Gītos bruožas. Teistinis mokslas, kurį ji perteikia, yra tobulas, nes jį Savo lūpomis ištarė Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Viešpats Śrī Kṛṣṇa.

Dhṛtarāṣṭros ir Sañjayos dialogas „Mahābhāratoje“ sudaro šios didžios filosofijos branduolį. Ji išaiškinta Kurukṣetros mūšio lauke, kuris vediškoje visuomenėje nuo neatmenų laikų laikytas šventa vieta. Ją išsakė Viešpats, nužengęs mūsų planeton grąžinti žmoniją į doros kelią.

Žodis dharma-kṣetra (vieta, kurioje atliekamos religinės apeigos) reikšmingas tuo, kad Kurukṣetros mūšio lauke Aukščiausiasis Dievo Asmuo buvo Arjunos pusėje. Dhṛtarāṣtra, Kauravų tėvas, labai abejojo savo sūnų galimybe laimėti. Dvejodamas jis teiraujasi savo patarėjo Sañjayos: „Ką jie veikia?“ Jis įsitikinęs, kad ir jo, ir jaunesniojo brolio Pāṇḍu sūnūs susirinko į Kurukṣetros mūšio lauką nusiteikę kautis. Ir vis dėlto jo klausimas yra daug reiškiantis. Jis nepageidauja jokio kompromiso tarp pusbrolių ir brolių, nori aiškiai žinoti, kas lemta jo sūnums mūšio lauke. Kadangi kautynėms buvo pasirinktas Kurukṣetros laukas, kurį Vedos vadina garbinimo vieta, verta net ir dangaus gyventojų, Dhṛtarāṣṭṛa labai baiminosi dėl galimos šventos vietos įtakos kautynių baigčiai. Jisai neabejojo, kad Arjunai ir Pāṇḍu sūnums ši aplinkybė turės teigiamos įtakos, nes jie doro būdo. Sañjaya – Vyāsos mokinys, todėl, Vyāsos malone, Sañjaya galėjo regėti Kurukṣetros mūšio lauką iš Dhṛtarāṣṭros menių. Tai žinodamas Dhṛtarāṣṭra klausia jo apie padėtį mūšio lauke.

Dhṛtarāṣṭros klausimas atskleidžia jo kėslus, mat, tiek Pāṇḍavai, tiek ir Dhṛtarāṣtros sūnūs yra iš tos pačios giminės, o jis sąmoningai Kuru ainiais pavadina tiktai savo sūnus, tuo atskirdamas Pāṇdu sūnus nuo giminės paveldo. Tad išaiškėja ypatinga Dhṛtarāṣṭros pozicija, kurią jis buvo užėmęs santykiuose su savo sūnėnais, Pāṇdu sūnumis. Taigi, jau nuo pasakojimo pradžios juntama, kad šventame Kurukṣetros lauke, dalyvaujant pačiam religijos tėvui Śrī Kṛṣṇai, it piktžolės ryžių lauke su šaknimis bus išrauti kenksmingi augalai – tokie, kaip Dhṛtarāṣṭros sūnus Duryodhana bei kiti į jį panašūs, ir Viešpačiui padedant jų vietą užims tikrai religingi žmonės su Yudhiṣṭhira priešakyje. Tokia žodžių dharma-kṣetre bei kuru-kṣetre svarba, nenagrinėjant jų reikšmės istorijos ir vediškosios kultūros atžvilgiu.

Tekstas

sañjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ
vyūḍhaṁ duryodhanas tadā
ācāryam upasaṅgamya
rājā vacanam abravīt

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; dṛṣṭvā — apžvelgęs; tu — bet; pāṇḍava- anikam — Pāṇḍavų karius; vyūdham — išsirikiavusius falangomis; duryodhanaḥ — karalius Duryodhana; tadā — tada; ācāryam — prie mokytojo; upasaṅgamya — prieidamas; rājā — karalius; vacanam — žodžius; abravīt — pasakė.

Translation

Sañjaya tare: O valdove, apžvelgęs kariuomenę, kurios dalinius išdėstė Pāṇḍu sūnūs, karalius Duryodhana prisiartino prie savo mokytojo ir prabilo į jį tokiais žodžiais.

Purport

KOMENTARAS: Dhṛtarāṣṭra buvo aklas nuo gimimo. Deja, jis neturėjo ir dvasinio matymo. Karalius gerai žinojo, kad tokie pat akli religijos reikaluose ir jo sūnūs; jis buvo įsitikinęs, kad jie niekada neras bendros kalbos su dorovingos prigimties Pāṇḍavais. Jam vis nedavė ramybės mintis dėl šventos vietos įtakos. Sañjaya suvokė motyvus, paskatinusius Dhṛtarāṣṭrą domėtis padėtimi mūšio lauke. Norėdamas padrąsinti prislėgtą karalių, Sañjaya patikina, jog jo sūnūs nesirengia daryti jokių nuolaidų, nepaisant šventos vietos įtakos. Todėl Sañjaya ir pasakoja karaliui, kaip jo sūnus Duryodhana apžvelgė Pāṇḍavų karines pajėgas ir tučtuojau nuskubėjo pas kariuomenės vadą Droṇācāryą pranešti apie tikrąją padėtį. Nors, kaip sako posmas, Duryodhana – karalius, tačiau padėties rimtumas verčia jį kreiptis į kariuomenės vadą. Ši aplinkybė rodo jį esant gerą politiką. Tačiau išorinis diplomato šaunumas negalėjo nuslėpti baimės, kuri apėmė Duryodhaną išvydus išdėstytas Pāṇḍavų karines pajėgas.

Tekstas

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyms

paśya — pažvelk; etām — į šias; pāṇḍu-putrāṇām — Pāṇḍu sūnų; ācārya — o mokytojau; mahatīm — milžiniškas; camūm — karines pajėgas; vyūḍhām — išdėstytas; drupada-putreṇa — Drupados sūnaus; tava — tavo; śiṣyeṇa — mokinio; dhī-matā — labai sumanaus.

Translation

O mano mokytojau, pažvelki į didžiulę Pāṇḍu sūnų kariuomenę, kurią taip meistriškai išdėstė tavo sumanusis mokinys, Drupados sūnus.

Purport

KOMENTARAS: Apsukrusis diplomatas Duryodhana norėjo parodyti didžiajam brahmanui, kariuomenės vadui Droṇācāryai pastarojo neapdairumą. Droṇācārya kažkokiu politiniu klausimu susikivirčijo su karaliumi Drupada, Arjunos sutuoktinės Draupadī tėvu. Įpykęs Drupada atliko didžiulį aukų atnašavimą ir gavo palaiminimą sulaukti sūnaus, kuris galės nukauti Droṇācāryą. Droṇācārya puikiai tai žinojo, ir vis dėlto jis, kilniadvasis brahmanas, nedvejodamas atskleidė visas savo karines paslaptis Drupados sūnui Dhṛṣṭadyumnai, kai jam buvo patikėta tą jaunuolį mokyti karybos. Dabar Kurukṣetros mūšio lauke Dhṛṣṭadyumna stoja Pāṇdavų pusėn ir rikiuoja falangas, išmokęs šio meno iš Droṇācāryos. Duryodhana nurodo Droṇācāryos klaidą, norėdamas, kad pastarasis būtų budrus ir nepalenkiamas mūšyje. Parodydamas Droṇācāryos klaidą jis nori pabrėžti, kad Droṇācārya neturėtų nuolaidžiauti ir kautynėse su Pāṇdavais, kurie kaip ir Dhṛṣṭadyumna buvo jo numylėti mokiniai. Droṇācāryos mylimiausias ir gabiausias mokinys buvo Arjuna, tad Duryodhana taip pat įspėja, jog toks nuolaidžiavimas gresia pralaimėjimu.

Tekstas

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Synonyms

atra — čia; śūraḥ — didvyriai; mahā-iṣu-āsāḥ — galingi lankininkai; bhīma- arjuna — Bhīmai ir Arjunai; samāḥ — lygūs; yudhi — kovoje; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — taip pat; drupadaḥ — Drupada; ca — taip pat; mahā-rathaḥ — didis karys.

Translation

Šioje kariuomenėje daug didvyriškų lankininkų, mūšyje lygių Bhīmai ir Arjunai, tai didieji karžygiai Yuyudhāna, Virāṭa bei Drupada.

Purport

KOMENTARAS: Nors prityrusiam karybos žinovui Droṇācāryai pats Dhṛṣṭadyumna nebuvo itin rimtas priešininkas, tačiau senam kariui vertėjo pasisaugoti daugelio kitų. Duryodhanos žodžiais, jie – didelė kliūtis siekiant pergalės, nes kiekvienas jų ne mažiau grėsmingas už Bhīmą ir Arjuną. Jis žinojo Bhīmos ir Arjunos galybę, todėl ir palygino kitus karius su jais.

Tekstas

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca
śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ

Synonyms

dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ — Cekitāna; kāśirājaḥ — Kāśirāja; ca — taip pat; vīrya-vān — labai stiprus; purujit — Purujitas; kuntibhojaḥ — Kuntibhoja; ca — ir; śaibyaḥ — Śaibya; ca — ir; nara-puṅgavaḥ — didvyris tarp žmonių.

Translation

Tarp jų – didvyriai Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujitas, Kuntibhoja bei Śaibya – narsūs galiūnai karžygiai.

Tekstas

yudhāmanyuś ca vikrānta
uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca
sarva eva mahā-rathāḥ

Synonyms

yudhāmanyuḥ — Yudhāmanyu; ca — ir; vikrāntaḥ — galingasis; uttamaujāḥ — Uttamaujā; ca — ir; vīrya-vān — stipruolis; saubhadraḥ — Subhadros sūnus; draupadeyāḥ — Draupadī sūnūs; ca — ir; sarve — visi; eva — tikrai; mahā- rathāḥ — įgudę kovos vežimų kariai.

Translation

Jų gretose galingasis Yudhāmanyu, stipruolis Uttamaujā, Subhadros sūnus bei Draupadī sūnūs. Visi jie – įgudę kovos vežimų kariai.

Tekstas

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyms

asmākam — mūsų; tu — bet; viśiṣṭāḥ — ypač galingi; ye — kurie; tān — į juos; nibodha — atkreipki dėmesį, žinok; dvija-uttama — o geriausias iš brahmanų; nāyakāḥ — karvedžiai; mama — mano; sainyasya — karių; saṁjñā- artham — kad žinotum; tān — juos; bravīmi — aš sakau; te — tau.

Translation

Bet pirmiausia, o geriausias iš brahmanų, leiski paminėti tuos karvedžius, kurie ypač tinka vadovauti mano karinėms pajėgoms.

Tekstas

bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca
kṛpaś ca samitiṁ-jayaḥ
aśvatthāmā vikarṇaś ca
saumadattis tathaiva ca

Synonyms

bhavān — tu pats; bhīṣmaḥ — senolis Bhīṣma; ca — taip pat; karṇaḥ — Karṇa; ca — ir; kṛpaḥ — Kṛpa; ca — ir; samitim-jayaḥ — visad nugalintys mūšyje; aśvatthāmā — Aśvatthāmā; vikarṇaḥ — Vikarṇa; ca — o taip pat; saumadattiḥ — Somadattos sūnus; tathā — o taip pat; eva — tikrai; ca — taip pat.

Translation

Tai tu pats, o taip pat Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa, Somadattos sūnus vardu Bhūriśravā – visad nugalintys mūšyje.

Purport

KOMENTARAS: Duryodhana išvardija neeilinius, visad pasiekiančius pergalę kovoje didvyrius. Vikarṇa – tai Duryodhanos brolis, Aśvatthāmā – Droṇācāryos sūnus, o Saumadattis (dar vadinamas Bhūriśravā) – Bāhlīkų karaliaus sūnus. Karṇa yra Arjunos įbrolis, mat jis gimė Kuntī prieš jos sutuoktuves su karaliumi Pāṇḍu. Kṛpācāryos sesuo dvynė ištekėjo už Droṇācāryos.

Tekstas

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

anye — kitų; ca — taip pat; bahavaḥ — labai daug; śūrāḥ — didvyrių; mat- arthe — dėl manęs; tyakta-jīvitāḥ — pasiryžę rizikuoti savo gyvybėmis; nānā — daugeliu; śastra — ginklų; praharaṇaḥ — apsiginklavę; sarve — visi jie; yuddha-viśāradāḥ — gerai išmano karo mokslą.

Translation

Ten daug ir kitų didvyrių, pasiryžusių paguldyti už mane galvas. Visi jie puikiai apsiginklavę įvairiausiais ginklais ir gerai išmano karo mokslą.

Purport

KOMENTARAS: O dėl kitų karžygių: Jayadrathos, Kṛtavarmos ar Śalyos, tai visi jie buvo kupini ryžto atiduoti gyvybę už Duryodhaną. Kitaip sakant, jiems lemta žūti Kurukṣetros mūšyje, nes stojo nusidėjėlio Duryodhanos pusėn. Duryodhana, be abejo, tiki pasieksiąs pergalę minėtų savo draugų suvienytomis pajėgomis.

Tekstas

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

aparyāptaṁ — neišmatuojama; tat — ta; asmākam — mūsų; balam — galybė; bhīṣma — senolio Bhīṣmos; abhirakṣitam — patikimai saugoma; paryāptam — ribota; tu — tačiau; idam — visa ta; eteṣām — Pāṇḍavų; balam — stiprybė; bhīma — Bhīmos; abhirakṣitam — rūpestingai saugoma.

Translation

Mūsų stiprybė neišmatuojama, be to, mus patikimai saugo senolis Bhīṣma, o išgalės Pāṇḍavų, rūpestingai saugomų Bhīmos, ribotos.

Purport

KOMENTARAS: Šiame posme Duryodhana palygina ir įvertina jėgas. Jis mano, kad jo ginkluotųjų pajėgų galybė neišmatuojama, nes ypač pasikliauja milžinišką patirtį turinčio karvedžio, senolio Bhīṣmos apsauga. Kita vertus, jis įsitikinęs, kad Pāṇdavų jėgos ribotos, nes juos gina mažiau įgudęs karvedys Bhīma – gana menkas, lyginant jį su Bhīṣma. Duryodhana visada nekentė Bhīmos, nes puikiai žinojo, kad jeigu žus, tai tik nuo jo rankos.Vis dėlto jis tvirtai tiki savo pergale, nes kautynėse dalyvauja žymiai už Bhīmą pranašesnis karvedys Bhīṣma. Iš tiesų, Duryodhana turėjo pagrindo tikėtis laimėti šį mūšį.

Tekstas

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

ayaneṣu — strateginėse vietose; ca — taip pat; sarveṣu — visose; yathā- bhāgam — įvairiai išrikiuoti; avasthitāḥ — būdami; bhīṣmam — senoliui Bhīṣmai; eva — tikrai; abhirakṣantu — turite padėti; bhavantaḥ — jūs; sarve — visi iš eilės; eva hi — tikrai.

Translation

O dabar kiekvienas jūsų turite visomis išgalėmis paremti senolį Bhīṣmą, užėmę jums skirtas strategines vietas kariuomenės falangose.

Purport

KOMENTARAS: Duryodhana, išaukštinęs Bhīṣmos narsą, susigriebia ir norėdamas, kad kiti karvedžiai nepasijustų mažiau vertinami, su jam būdingu diplomatiškumu aukščiau minėtais žodžiais stengiasi atitaisyti padėtį. Jis pabrėžia, jog Bhīṣmadeva, be abejonių, yra didžiausias didvyris, tačiau jis nebejaunas, todėl kiekvienas turėtų gerai pagalvoti, kaip patikimai apsaugoti jį iš visų pusių. Senoliui įsitraukus į kovą, priešas gali tuo pasinaudoti ir pulti neapsaugotą užnugarį. Todėl labai svarbu, kad kiti didvyriai nepaliktų savo strateginių pozicijų ir neleistų priešininkui suardyti rikiuotės. Duryodhana gerai supranta, kad Kauravų pergalė priklauso nuo to, ar dalyvaus Bhīṣmadeva kautynėse, ar ne. Jis yra įsitikinęs, kad sulauks visapusiškos Bhīṣmadevos ir Droṇācāryos paramos mūšyje, nes gerai prisimena, kaip viešame susirinkime abu nė žodeliu neužtarė Arjunos žmonos Draupadī, kuri, patekusi į beviltišką padėtį, prievarta nurenginėjama visų didžiųjų karvedžių akivaizdoje, meldė jų pagalbos. Žinodamas, kad abu karo vadai simpatizuoja Pāṇḍavams, Duryodhana vis dėlto vylėsi, jog dabar jie visiškai pamirš savo jausmus, kaip tai buvo nutikę azartinio žaidimo kauliukais metu.

Tekstas

tasya sañjanayan harṣaṁ
kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ
śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān

Synonyms

tasya — jo; sañjanayan — augantis; harṣam — džiugesys; kuru-vṛddhaḥ — seniausias iš Kuru dinastijos (Bhīsma); pitāmahaḥ — senolis; siṁha-nādam — garsą, primenantį liūto riaumojimą; vinadya — skleisdamas; uccaiḥ — labai garsiai; śaṅkham — kriauklę; dadhmau — papūtė; pratāpa-vān — narsusis.

Translation

Tada narsusis Kuru dinastijos senolis Bhīṣma griausmingai papūtė savo kriauklę, kuri suriaumojo it liūtas ir labai nudžiugino Duryodhaną.

Purport

KOMENTARAS: Kuru dinastijos protėvis suvokė vidinį savo vaikaičio Duryodhanos nusiteikimą ir iš gilios užuojautos, norėdamas jį padrąsinti, labai garsiai sutrimitavo savo kriaukle, tarsi patvirtindamas, jog neveltui yra lyginamas su liūtu. Netiesiogiai, pasinaudodamas kriauklės garso simbolika, jis duoda ženklą savo prislėgtam vaikaičiui Duryodhanai, kad šis neturi jokių šansų nugalėti, nes Aukščiausiasis Viešpats Kṛṣṇa yra priešininko pusėje. Tačiau nepaisant visko, jo, kaip kario, pareiga reikalauja grumtis, negailėti jėgų.

Tekstas

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyms

tataḥ — po to; śaṅkhāḥ — kriauklės; ca — taip pat; bheryaḥ — dideli būgnai; ca — ir; paṇava-ānaka — būgneliai ir litaurai; go-mukhāḥ — ragai; sahasā — netikėtai; eva — tikrai; abhyahanyanta — vienu metu sugaudė; saḥ — šis; śabdaḥ — bendras garsas; tumulaḥ — triukšmingas; abhavat — kilo.

Translation

Po to, vienu kartu netikėtai sugaudė kriauklės, litaurai, būgnai, trimitai bei ragai ir sukėlė baisingą triukšmą.

Tekstas

tataḥ śvetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva
divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ

Synonyms

tataḥ — po to; śvetaiḥ — baltais; hayaiḥ — žirgais; yukte — pakinkytame; mahati — didingame; syandane — kovos vežime; sthitau — būdami; mādhavaḥ — Kṛṣṇa (sėkmės deivės sutuoktinis); pāṇḍavaḥ — Arjuna (Pāṇḍu sūnus); ca — taip pat; eva — tikrai; divyau — transcendentines; śaṅkhau — kriaukles; pradadhmatuh — ėmė pūsti.

Translation

O kitoje lauko pusėje, Viešpats Kṛṣṇa ir Arjuna didingame baltais žirgais kinkytame kovos vežime ėmė pūsti savo transcendentines kriaukles.

Purport

KOMENTARAS: Kriauklės Kṛṣṇos ir Arjunos rankose – priešingai tai, kuria trimitavo Bhīṣmadeva – pavadintos transcendentinėmis. Transcendentinės kriauklės suskambo kaip ženklas, kad priešininkas pasmerktas pralaimėti, nes Kṛṣṇa – Pāṇḍavų pusėje. Jayas tu pāṇḍu-putrāṇām yeṣāṁ pakṣe janārdanaḥ. Pergalė visada yra su tokiais žmonėmis kaip Pāṇḍu sūnūs, nes su jais Viešpats Kṛṣṇa. Kad ir kur būtų Viešpats, visur ir visada šalia Jo bus sėkmės deivė, nes Ji nė per žingsnį nesitraukia nuo savo vyro. Vadinasi, pergalė ir pasisekimas laukė Arjunos – tokią žinią paskelbė Viṣṇu, arba Viešpaties Kṛṣṇos, kriauklės transcendentinis gausmas. Be to, kovos vežimą, kuriame abu bičiuliai sėdėjo, Arjunai dovanojo Agnis (ugnies dievas), o tai reiškė, kad juo galima pergalingai skintis kelią per visus tris pasaulius.

Tekstas

pāñcajanyaṁ hṛṣīkeśo
devadattaṁ dhanañ-jayaḥ
pauṇḍraṁ dadhmau mahā-śaṅkhaṁ
bhīma-karmā vṛkodaraḥ

Synonyms

pāñcajanyam — kriauklę, vadinamą Pāñcajanya; hṛṣīka-īśaḥ — Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa, Viešpats, valdantis Savo bhaktų jusles); devadattam — kriauklę, vadinamą Devadatta; dhanam-jayaḥ — Dhanañjaya (Arjuna, turtų laimėtojas); pauṇḍram — kriauklę, vadinamą Pauṇḍra; dadhmauh — pūtė; mahā- śaṅkham — didžiąją kriauklę; bhīma-karmā — pagarsėjęs titaniškais žygiais; vṛka-udaraḥ — besotis (Bhīma).

Translation

Viešpats Kṛṣṇa pūtė Savo kriauklę Pāñcajanyą, Arjuna pūtė savąją Devadattą, o Bhīma, titaniškais žygiais pagarsėjęs besotis, pūtė savo didžiąją Pauṇḍrą.

Purport

KOMENTARAS: Viešpats Kṛṣṇa šiame posme pavadintas Hṛṣīkeśa, nes Jis – visų juslių savininkas. Gyvosios esybės yra neatskiriamos Jo dalelės, todėl jų juslės taip pat yra neatskiriama Jo juslių dalis. Impersonalistai negali paaiškinti gyvųjų esybių juslių fenomeno, todėl jie visada stengiasi vaizduoti visas gyvąsias esybes bejausmes, beasmenes. Viešpats, glūdintis visų gyvųjų esybių širdyse, valdo jų jusles. Bet valdo jis tokiu laipsniu, kokiu gyvoji esybė atsiduoda Jo valiai, o tyro bhakto jusles Jis valdo tiesiogiai. Čia, Kurukṣetros mūšio lauke, Viešpats tiesiogiai valdo transcendentines Arjunos jusles, todėl šioje situacijoje Jis ir pavadintas Hṛṣīkeśa. Viešpats turi daug įvairių vardų, duotų pagal skirtingus Jo žygius. Pavyzdžiui, Viešpatį vadiname Madhusūdana todėl, kad Jis nudobė demoną Madhu; Govinda – nes Jis teikia džiaugsmą karvėms ir juslėms; Vāsudeva – nes atėjo Vasudevos sūnumi; Devakī-nandana – todėl, kad Devakī Jis pasirinko Savo motina; Yaśodā-nandana – dėl to, kad Yaśodai paskyrė Savo vaikystės žaidimus Vṛndāvanoje; Pārtha-sārathiu – todėl, kad buvo Savo bičiulio Arjunos vežėju. Lygiai taip Jis vadinamas ir Hṛṣīkeṣa, nes vadovavo Arjunai Kurukṣetros mūšio lauke.

Arjuna šiame posme pavadintas Dhanañjaya, nes jis padėjo savo vyresniajam broliui, karaliui, įgyti nesuskaičiuojamus turtus, kurių prireikė įvairių aukų atnašavimų išlaidoms. Bhīma gavo Vṛkodaros vardą, nes jo apetitas buvo toks pat neįtikėtinas kaip ir titaniški žygiai, pavyzdžiui, demono Hiḍimbos nužudymas. Taigi visų Pāṇḍavų bendražygių kriauklių gaudimas, o pirmiausiai Viešpaties kriauklės garsas, įkvėpė karius kovai. Priešininko pusė neturėjo tokių privalumų; su jais nebuvo nei aukščiausiojo valdovo, Viešpaties Kṛṣṇos, nei sėkmės deivės. Žodžiu, mūšyje jiems buvo lemta pralaimėti – tokią žinią skelbė kriauklių garsai.

Tekstas

anantavijayaṁ rājā
kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ
nakulaḥ sahadevaś ca
sughoṣa-maṇipuṣpakau
kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ
śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca
sātyakiś cāparājitaḥ
drupado draupadeyāś ca
sarvaśaḥ pṛthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ
śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Synonyms

ananta-vijayam — kriauklę, vadinamą Anantavijaya; rājā — karalius; kuntī- putraḥ — Kuntī sūnus; yudhiṣṭhiraḥ — Yudhiṣṭhira; nakulaḥ — Nakula; sahadevaḥ — Sahadeva; ca — ir; sughoṣa-maṇipuṣpakau — kriaukles Sughoṣą ir Maṇipuṣpaką; kāśyaḥ — Kāśio (Vārāṇasio) karalius; ca — ir; parama- iṣu-āsaḥ — didysis lankininkas; śikhaṇḍī — Śikhaṇḍis; ca — taip pat; mahā- rathaḥ — galintis kautis vienas prieš tūkstančius karių; dhṛṣṭadyumnaḥ — Dhṛṣṭadyumna (karaliaus Drupados sūnus); virāṭaḥ — Virāṭa (karalaitis, suteikęs Pāṇḍavams prieglobstį jiems besislapstant); ca — taip pat; sātyakiḥ — Sātyakis (Viešpaties Kṛṣṇos vežėjas, dar vadinamas Yuyudhāna); ca — ir; aparājitaḥ — nenugalimasis; drupadaḥ — Drupada, Pāñcālos karalius; draupadeyāḥ — Draupadī sūnūs; ca — taip pat; sarvaśaḥ — visi; pṛthivī-pate — o valdove; saubhadraḥ — Abhimanyu, Subhadros sūnus; ca — taip pat; mahā-bāhuḥ — tvirtarankis; śaṅkhān — kriaukles; dadmuḥ — ėmė pūsti; pṛthak pṛthak — kiekvienas atskirai.

Translation

Karalius Yudhiṣṭhira, Kuntī sūnus, papūtė savąją kriauklę Anantavijayą, Nakula ir Sahadeva – Sughoṣą ir Maṇipuṣpaką. Didysis lankininkas Kāśio karalius, grėsmingas karys Śikhandis, Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa bei nenugalimasis Sātyakis, taip pat Drupada, Draupadī sūnūs ir kiti didvyriai, tokie kaip puikiai apsiginklavęs Subhadros sūnus – visi, o valdove, ėmė pūsti savo kriaukles.

Purport

KOMENTARAS: Sañjaya labai taktiškai užsimena Dhṛtarāṣṭrai, kad neišmintinga karaliaus politika – bandymas apgauti Pāṇḍu sūnus ir iškelti į karalystės sostą savo sūnus – toli gražu neverta pagyrų. Ženklai aiškiai rodo visos Kuru dinastijos pražūtį didžiajame mūšyje. Nuo prosenio Bhīṣmos iki anūko Abhimanyu ir kitų karžygių, įskaitant daugelio pasaulio kraštų valdovus – visi buvo čia ir visi buvo pasmerkti. Kalčiausias dėl šios tragedijos – karalius Dhṛtarāṣṭra, kurstęs savo sūnų politiką.

Tekstas

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva
tumulo ’bhyanunādayan

Synonyms

saḥ — tas; ghoṣaḥ — gausmas; dhārtarāṣṭrāṇām — Dhṛtarāṣṭros sūnų; hṛdayāni — širdis; vyadārayat — sudrebino; nabhaḥ — dangų; ca — taip pat; pṛthivīm — žemės paviršių; ca — taip pat; eva — tikrai; tumulaḥ — triukšmingas; abhyanunādayan — nuaidėjęs.

Translation

Įvairiausių kriauklių garsai susiliejo į vientisą gausmą, nuo žemės iki dangaus, ir suvirpėjo Dhṛtarāṣṭros sūnų širdys.

Purport

KOMENTARAS: Kai Bhīṣma ir kiti Duryodhanos sąjungininkai papūtė savo kriaukles, jų garsas neįvarė siaubo Pāṇḍavams. Tekste tai neminima, o štai Dhṛtarāṣṭros sūnų širdys, sakoma posme, suvirpėjo nuo kriauklių gausmo, nuaidėjusio virš Pāṇḍavų stovyklos. To priežastis – Pāṇḍavai ir jų tikėjimas Viešpačiu Kṛṣṇa. Kas randa prieglobstį Aukščiausiajame Viešpatyje, tas nesibaimina net pakliuvęs į didžiausią negandą.

Tekstas

atha vyavasthitān dṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte
dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam
idam āha mahī-pate

Synonyms

atha — po to; vyavasthitān — įsitaisęs; dṛṣṭvā — žvelgdamas; dhārtarāṣṭṛān — į Dhṛtarāṣṭṛos sūnus; kapi-dhvajaḥ — tas, kurio vėliava pažymėta Hanumāno ženklu; pravṛtte — pasirengęs; śastra-sampāte — leisti strėles; dhanuḥ — lanką; udyamya — pakėlęs; pāṇḍavaḥ — Pāṇḍu sūnus (Arjuna); hṛṣīkeṣam — Viešpačiui Kṛṣṇai; tadā — tada; vākyam — žodžius; idam — šiuos; āha — ištarė; mahī-pate — o valdove.

Translation

Tada Pāṇḍu sūnus Arjuna, sėdintis kovos vežime, virš kurio plaikstėsi vėliava su Hanumāno atvaizdu, pakėlė lanką ir pasiruošė leisti strėles. O valdove, pažvelgęs į Dhṛtarāṣṭros sūnus kautynių rikiuotėje, Arjuna prabilo į Viešpatį Kṛṣṇą tokiais žodžiais.

Purport

KOMENTARAS: Artinosi mūšio pradžia. Ankstesnis tekstas rodo, kad Dhṛtarāṣṭros sūnūs šiek tiek apniuko, pamatę netikėtai išdėstytas Pāṇḍavų karines pajėgas. Pastarieji kautynių lauke vadovavosi tiesioginiais Viešpaties Kṛṣṇos nurodymais. Hanumāno atvaizdas Arjunos vėliavoje – dar vienas pergalės ženklas, nes Hanumānas padėjo nugalėti Viešpačiui Rāmai kautynėse su Rāvaṇa. O dabar jie abu, Rāma ir Hanumānas – Arjunos kovos vežime, pasiryžę jam pagelbėti. Viešpats Kṛṣṇa – tai Pats Rāma, o kur Viešpats Rāma, ten Jo amžinasis tarnas Hanumānas ir amžinoji sutuoktinė, sėkmės deivė Sītā. Tad Arjunai nebaisūs jokie priešai. Maža to, Pats juslių valdovas Viešpats Kṛṣṇa jam vadovauja. Taigi Arjuna lengvai gali gauti gerą patarimą bet kokiu kautynių strategijos ir taktikos klausimu. Tokios palankios sąlygos, kurias Viešpats sudaro Savo amžinam bhaktui – tikros pergalės ženklas.

Tekstas

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; senayoḥ — kariaunų; ubhayoḥ — abiejų; madhye — viduryje; ratham — kovos vežimą; sthāpaya — prašau pastatyki; me — mano; acyuta — o Patikimasis; yāvat — kolei; etān — visus juos; nirīkṣe — apžvelgsiu; aham — aš; yoddhu-kāmān — trokštančius kautis; avasthitān — išsirikiavusius kautynių lauke; kaiḥ — su kuriais; mayā — man; saha — drauge; yoddhavyam — teks susikauti; asmin — šiame; raṇa — kovos; samudyame — išmėginime.

Translation

Arjuna tarė: O Patikimasis, pastatyki mano kovos vežimą tarp dviejų kariaunų, kad regėčiau čia susirinkusius, geidžiančius kautynių – su jais man lemta sukryžiuoti ginklus šiame didingame mūšyje.

Purport

KOMENTARAS: Nors Viešpats Kṛṣṇa yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, tačiau iš nepriežastinio gailestingumo Jis tarnauja Savo bičiuliui. Jis visuomet palankus Savo bhaktams, todėl Arjuna šiame posme kreipiasi į Jį – Patikimasis. Būdamas vežėju, Viešpats privalėjo vykdyti Arjunos įsakymus, o kadangi juos vykdė nesvyruodamas, tai ir buvo pavadintas Patikimuoju. Nors Viešpats ir ėmėsi vežėjo vaidmens vardan Savo bhakto, Jo, kaip Aukščiausiojo, padėtis nekelia abejonių. Bet kokiomis aplinkybėmis Jis – Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Hṛsīkeśa, visų juslių Valdovas. Viešpatį ir Jo tarną sieja labai švelnūs ir transcendentiniai ryšiai. Kaip Viešpaties tarnas kiekvieną minutę yra pasirengęs Jam tarnauti, taip ir Viešpats visad ieško progos padaryti kokią nors paslaugą bhaktui. Kai tyras bhaktas, užimdamas pranašesnę padėtį Jam įsakinėja, Jis patiria daug didesnį pasitenkinimą, negu jei įsakinėtų Pats. Jis – valdovas, visi yra Jo įsakymų valdžioje, ir nėra nieko aukštesnio, kas drįstų Jam įsakinėti. Bet jeigu įsako tyras bhaktas, Viešpats dėl to patiria tiktai transcendentinę palaimą, nors Jis Pats yra visų aplinkybių šeimininkas.

Arjuna – tyras Viešpaties bhaktas, todėl jis nenori kovoti su savo pusbroliais ir broliais, bet užsispyrus Duryodhanai ir nepriėmus taikių derybų, jis priverstas stoti į mūšį. Štai kodėl Arjunai rūpi, kas iš vadų atvyko į kautynių lauką. Apie pastangas sudaryti taiką kautynių lauke negalėjo būti nė kalbos – karžygys tiesiog panoro dar kartą pamatyti visus ir įsitikinti, ar stiprus jų noras pradėti šį nepageidaujamą karą.

Tekstas

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyms

yotsyamānān — į tuos, kurie kausis; avekṣe — noriu pažvelgti; aham — aš; ye — kurie; ete — tie; atra — čia; samāgatāḥ — susirinkę; dhārtarāṣṭrasya — Dḥṛtarāṣṭros sūnui; durbuddheḥ — piktavaliui; yuddhe — kautynėse; priya — gero; cikīrṣavaḥ — linkintys.

Translation

Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie atvyko kautis su mumis, norėdami įsiteikti piktavaliui Dhṛtarāṣṭros sūnui.

Purport

KOMENTARAS: Niekam nebuvo paslaptis, kad Duryodhana kūrė piktus planus ir su savo tėvu Dhṛtarāṣṭra sudarė sandėrį, norėdamas pasiglemžti Pāṇḍavų karalystę. Visi palaikiusieji Duryodhanos pusę – to paties lizdo paukščiai. Arjuna trokšta pamatyti juos mūšio lauke, prieš prasidedant kovai, bet nė neketina siūlyti taikių derybų, o tik nori patirti, kas jie. Karys, aišku, nori dar kartą išvysti priešą, kad įvertintų jėgą, su kuria teks susiremti. Tačiau jis visiškai įsitikinęs pergale, nes greta jo sėdi Kṛṣṇa.

Tekstas

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — šitaip; uktaḥ — paprašytas; hṛṣīkeśaḥ — Viešpats Kṛṣṇa; guḍākeśena — Arjunos; bhārata — o Bharatos aini; senayoḥ — kariaunų; ubhayoḥ — abiejų; madhye — viduryje; sthāpayitvā — pastatęs; ratha-uttamam — puikųjį kovos vežimą.

Translation

Sañjaya tarė: O Bharatos aini, Arjunos paprašytas Viešpats Kṛṣṇa pastatė puikųjį kovos vežimą tarp abiejų kariuomenių.

Purport

KOMENTARAS: Šiame posme Arjuna pavadintas Guḍākeśa. Guḍākā – tai miegas, o tą, kuris nugalėjo miegą, vadina guḍākeśa. Miegas taip pat reiškia neišmanymą. Taigi draugystė su Kṛṣṇa padėjo Arjunai įveikti ir miegą, ir neišmanymą. Kaip didis Kṛṣṇos bhaktas, jis negalėjo Jo užmiršti nė akimirkai. Tokia bhakto prigimtis. Ir būdraudamas, ir sapnuodamas Viešpaties bhaktas be perstojo mąsto apie Kṛṣṇos vardą, pavidalą, savybes bei pramogas. Taip, nuolat galvodamas tik apie Kṛṣṇą, bhaktas įveikia ir miegą, ir neišmanymą. Tai ir yra Kṛṣṇos sąmonė, arba samādhi. Kṛṣṇa, kaip Hṛṣīkeśa, t.y. kiekvienos gyvosios esybės juslių ir minčių valdovas, suprato, kodėl Arjuna nori, kad kovos vežimas būtų sustabdytas tarp dviejų kariuomenių. Jis išpildė prašymą ir ištarė šiuos žodžius.

Tekstas

bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti

Synonyms

bhiṣma — senolio Bhīṣmos; droṇa — mokytojo Droṇos; pramukhataḥ — akivaizdoje; sarveṣām — visų; ca — taip pat; mahī-kṣitām — pasaulio valdovų; uvāca — tarė; pārtha — o Pṛthos sūnau; paśya — tik pažvelki; etān — į visus juos; samavetān — susirinkusius; kurūn — Kuru dinastijos palikuonis; iti — taigi.

Translation

Bhiṣmos, Droṇos ir kitų pasaulio valdovų akivaizdoje Viešpats prašneko: Pažvelki, o Pārtha, į visus čia susirinkusius Kuru dinastijos palikuonis.

Purport

KOMENTARAS: Viešpats Kṛṣṇa – kiekvienos gyvosios esybės Supersiela – skaitė Arjunos mintis. Žodis „Hṛṣīkeśa“, vartojamas šiame kontekste, rodo, kad Jis žino viską. Toks pat svarbus žodis ir „Pārtha“, kuriuo kreipiamasi į Arjuną. Tai reiškia „Kuntī, ar Pṛthos, sūnau“. Viešpats kaip draugas nori pasakyti Arjunai, kad sutiko būti jo vežėju, nes Arjuna – Pṛthos, kuri yra Kṛṣṇos tėvo Vasudevos sesuo, sūnus. O ką gi Kṛṣṇa turi galvoje sakydamas: „Pažvelk į Kuru“? Gal Arjuna nori sustoti ir atsisakyti kovos? Kṛṣṇa niekada nesitikėjo, kad Jo tetos Pṛthos sūnus galėtų taip padaryti. Su draugiška pašaipa Viešpats parodo numanąs Arjunos mintis.

Tekstas

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api

Synonyms

tatra — tenai; apaśyat — jis išvydo; sthitān — stovinčius; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — tėvus; atha — taip pat; pitāmahān — senelius; ācāryān — mokytojus; mātulān — dėdes iš motinos pusės; bhrātṝn — brolius; putrān — sūnus; pautrān — vaikaičius; sakhīn — draugus; tathā — taip pat; śvaśurān — uošvius; suhṛdaḥ — geranorius žmones; eva — tikrai; senayoḥ — kariaunų; ubhayoḥ — abiejų pusių; api — esančius.

Translation

Ir išvydo Arjuna abiejose kariuomenėse savo tėvus, senelius, mokytojus, dėdes iš motinos pusės, brolius, sūnus, vaikaičius, draugus, o taip pat savo uošvius bei geranorius žmones.

Purport

KOMENTARAS: Kautynių lauke Arjuna išvydo visus savo giminaičius. Jis regėjo Bhūriśravą ir kitus tėvo bendraamžius, matė savo senelius Bhīṣmą ir Somadattą, mokytojus Droṇācāryą ir Kṛpācāryą, dėdes iš motinos pusės – Śalyą ir Śakunį, brolį Duryodhaną, sūnų Lakṣmaṇą, draugą Aśvatthāmą, geranorį Kṛtavarmą etc. Abiejų armijų gretose jis taip pat matė daugelį savo draugų.

Tekstas

tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt

Synonyms

tān — visus juos; samīkṣya — pamatęs; saḥ — jis; kaunteyaḥ — Kuntī sūnus; sarvān — visokius; bandhūn — giminaičius; avasthitān — esančius; kṛpayā — užuojautos; parayā — labai stiprios; āviṣṭaḥ — apimtas; viṣīdan — sielodamasis; idam — taip; abravīt — prašneko.

Translation

Kai Kuntī sūnus Arjuna išvydo visus savo draugus bei giminaičius, gailestis suspaudė jo širdį, ir jis taip prašneko.

Tekstas

arjuna uvāca
dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa
yuyutsuṁ samupasthitam
sīdanti mama gātrāṇi
mukhaṁ ca pariśuṣyati

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; dṛṣṭvā — išvydus; imam — visus šiuos; sva- janam — giminaičius; kṛṣṇa — o Kṛṣṇa; yuyutsum — visus karingos dvasios; samupasthitam — esančius; sīdanti — virpa; mama — mano; gātrāṇi — kūno dalys; mukham — burna; ca — taip pat; pariśuṣyati — džiūsta.

Translation

Arjuna tarė: Mano brangusis Kṛṣṇa, kai regiu priešais save taip karingai nusiteikusius draugus bei giminaičius, jaučiu virpulį visame kūne ir man džiūsta burna.

Purport

KOMENTARAS: Kiekvienas Viešpačiui nuoširdžiai pasiaukojęs žmogus turi visas gerąsias savybes, kurios būdingos dievotoms asmenybėms arba pusdieviams, o štai nebhaktui, nepaisant visų jo materialių savybių, įgytų mokslu bei išsiauklėjimu – gerų savybių stinga. Pamačius kautynių lauke savo gentainius, draugus bei artimuosius, Arjunos širdį suspaudė gailestis tiems, kurie pasiryžo kovoti tarpusavy. Dėl savo karių jis nerimavo nuo pradžių, bet dabar gailisi net priešų, nuspėdamas neišvengiamą jų žūtį. Nuo tokių minčių sudrebėjo jo kūnas, perdžiūvo burna. Jį nustebino priešininkų karingumas. Iš tikrųjų prieš Arjuną pakilo visa bendruomenė, visi kraujo giminaičiai. Tai sukrėtė Arjuną – geraširdį bhaktą. Nors šiame posme apie tai neužsiminta, nesunku įsivaizduoti, kad Arjuną krėtė ne tik drebulys, džiūvo burna, bet ir iš akių ritosi gailesčio ašaros. Tokia Arjunos reakcija rodo ne silpnumą, bet jautrią širdį – savybę būdingą tyram Viešpaties bhaktui. Todėl pasakyta:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

„Tas, kuris su nepalaužiamu pasiaukojimu tarnauja Dievo Asmeniui, turi visas gerąsias pusdievių savybes. O žmogus, kuris nėra Viešpaties bhaktas, pasižymi tik materialiomis savybėmis, bet jos, kaip žinia, menkavertės. Taip yra dėl to, kad jis blaškosi proto lygyje ir pasmerktas tapti materialios energijos blizgesio auka.“ (SB 5.18.12)

Tekstas

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Synonyms

vepathuḥ — kūno virpulys; ca — taip pat; śarīre — kūno; me — mano; roma- harṣaḥ — plaukų šiaušimasis; ca — taip pat; jāyate — vyksta; gāṇḍīvam — Arjunos lankas; sraṁsate — slysta; hastāt — iš rankos; tvak — oda; ca — taip pat; eva — tikrai; paridahyate — dega.

Translation

Drebulys krečia visą mano kūną, šiaušiasi plaukai, iš rankos slysta Gāṇḍīvos lankas, dega oda.

Purport

KOMENTARAS: Dėl dviejų priežasčių kūną krečia drebulys ir dėl dviejų priežasčių šiaušiasi plaukai. Tokie reiškiniai vyksta didelės dvasinės ekstazės metu arba iš didelės baimės, kurią sukelia materialios aplinkybės. Pažinus transcendenciją baimės pojūtis išnyksta. Šioje situacijoje Arjunai pasireiškusius simptomus sukėlė materiali baimė, būtent, mirties baimė. Tai rodo ir kiti požymiai: jis taip susijaudina, kad iš rankų slysta garsus Gāṇḍīvos lankas, jaučia, kaip liepsnojanti širdis degina jo odą. Visus šiuos simptomus sukelia materiali būties samprata.

Tekstas

na ca śaknomy avasthātuṁ
bhramatīva ca me manaḥ
nimittāni ca paśyāmi
viparītāni keśava

Synonyms

na — nei; ca — taip pat; śaknomi — aš pajėgiu; avasthātum — likti; bhramati — užsimiršdamas; iva — kaip; ca — ir; me — mano; manaḥ — protas; nimittāni — priežastis; ca — taip pat; paśyāmi — aš matau; viparītāni — visiškai priešingas; keśava — o demono Keśio nugalėtojau (Kṛṣṇa).

Translation

Negaliu daugiau čia pasilikti. Temsta mano sąmonė, galvoje pinasi mintys. O Kṛṣṇa, demono Keśio nugalėtojau, priešais regiu tiktai nelaimes.

Purport

KOMENTARAS: Nerimo apimtas Arjuna jau nebepajėgė toliau būti kautynių lauke, dėl dvasios silpnumo aptemo jo sąmonė. Pernelyg stiprus potraukis materialiems dalykams įstumia žmogų į tokią sumaištį. Bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt: baimė ir proto pusiausvyros nebuvimas būdingas tiems žmonėms, kurie pasiduoda materialių sąlygų poveikiui (SB 11.2.37). Kautynių laukas žada Arjunai vien skausmingas netektis – karys numano, kad nebus laimingas net įveikęs priešą. Reikšmingi šio posmo žodžiai: nimittāni viparītāni. Kai žmogus regi žlungant visas savo viltis, jis pagalvoja: „Kodėl aš čia?“ Kiekvienas rūpinasi savimi ir savo gerove. Aukščiausias „Aš“ nerūpi niekam. Kṛṣṇos valia Arjuna parodo nesuprantąs, kas iš tikrųjų jam naudinga. Tikroji nauda yra susijusi su Viṣṇu, arba Kṛṣṇa. Sąlygota siela patiria materialias kančias, nes pamiršo tai. Arjuna mano, kad pergalė mūšyje gali sukelti jam tiktai širdgėlą.

Tekstas

na ca śreyo ’nupaśyāmi
hatvā sva-janam āhave
na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa
na ca rājyaṁ sukhāni ca

Synonyms

na — nei; ca — taip pat; śreyaḥ — gėrį; anupaśyāmi — aš įžvelgiu; hatvā — žudydamas; sva-janam — savo gentainius; āhave — kovoje; na — nei; kāṅkṣe — aš trokštu; vijayam — pergalės; kṛṣṇa — o Kṛṣṇa; na — nei; ca — taip pat; rājyam — karalystės; sukhāni — laimės iš jos; ca — taip pat.

Translation

Nesuprantu, ką gero gali duoti gentainių žudymas šiame mūšyje. Tokia kaina, mano brangusis Kṛṣṇa, aš netrokštu nei pergalės, nei karalystės, nei laimės.

Purport

KOMENTARAS: Sąlygotos sielos nežino, kad didžiausia nauda joms – tai tarnauti Viṣṇu (arba Kṛṣṇai). Jas suvilioja kūniški ryšiai ir jos tikisi per juos patirti laimę. Šitaip aklai suvokdamos gyvenimą, jos net neatmena, kokios yra materialios laimės priežastys. Atrodo, kad Arjuna bus pamiršęs ir dorovinį kṣatriyo kodeksą. Pasakyta, kad į akinančiai spindinčią Saulės planetą, kurios galia neišmatuojama, verti patekti dviejų rūšių žmonės: kṣatriyai, Kṛṣṇos įsakymu kritę mūšio lauke, ir atsižadėjusieji pasaulio bei visiškai pasišventę dvasiniam tobulėjimui asmenys. Arjuna nenori žudyti net savo priešų, jau nekalbant apie giminaičius. Jis mano, kad nukovęs savo gentainius neberas laimės gyvenime, ir nenori grumtis mūšyje, kaip ir alkio nejaučiantis žmogus nenori gamintis maisto. Jis nutaria pasitraukti į mišką ir gyventi ten vienas su savo neviltimi. Bet jam, kṣatriyui, norinčiam pragyventi, reikia valdyti karalystę, nes kṣatriyas negali daryti nieko kito. Bet Arjuna neturi karalystės. Vienintelis būdas ją išsikovoti – kautis su pusbroliais, broliais, ir jėga atgauti iš tėvo paveldėtas valdas. Tačiau to daryti jis nenori. Todėl jis mano, kad reikia pasitraukti į mišką ir vienišam ten kentėti.

Tekstas

kiṁ no rājyena govinda
kiṁ bhogair jīvitena vā
yeṣām arthe kāṅkṣitaṁ no
rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime ’vasthitā yuddhe
prāṇāṁs tyaktvā dhanāni ca
ācāryāḥ pitaraḥ putrās
tathaiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ
śyālāḥ sambandhinas tathā
etān na hantum icchāmi
ghnato ’pi madhusūdana
api trailokya-rājyasya
hetoḥ kiṁ nu mahī-kṛte
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ
kā prītiḥ syāj janārdana

Synonyms

kim — ko verta; naḥ — mums; rājyena — karalystė; govinda — o Kṛṣṇa; kim — koks; bhogaiḥ — malonumas; jīvitena — gyvenant; — arba; yeṣām — kurių; arthe — labui; kāṅkṣitam — trokštama; naḥ — mūsų; rājyam — karalystė; bhogāḥ — materialūs malonumai; sukhāni — visiška laimė; ca — taip pat; te — visi jie; ime — šie; avasthitāḥ — esantys; yuddhe — šiame mūšio lauke; prāṇān — gyvybes; tyaktvā — atiduodantys; dhanāni — turtus; ca — taip pat; ācāryāḥ — mokytojai; pitaraḥ — tėvai; putrāḥ — sūnūs; tathā — o taip pat; eva — tikrai; ca — taip pat; pitāmahāḥ — seneliai; mātulāḥ — dėdės iš motinos pusės; śvaśurāḥ — uošviai; pautrāḥ — vaikaičiai; śyālāḥ — svainiai; sambandhinaḥ — giminaičiai; tathā — o taip pat; etān — visus juos; na — niekada; hantum — nužudyti; icchāmi — noriu aš; ghnataḥ — nužudytas; api — netgi; madhusūdana — o demono Madhu nugalėtojau (Kṛṣṇa); api — net jeigu; trai-lokya — trijų pasaulių; rājyasya — karalystės; hetoḥ — mainais; kim nu — nekalbant jau; mahī-kṛte — žemės labui; nihatya — nužudžius; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭros sūnus; naḥ — mūsų; — koks; pritiḥ — džiaugsmas; syāt — bus; janārdana — o visų gyvųjų esybių globėjau.

Translation

O Govinda, ko verta karalystė, laimė, o ir pats gyvenimas, jei visi, dėl kurių to vertėtų geisti, išsirikiavo šiame kautynių lauke? O Madhusūdana, kodėl turėčiau linkėti mirties priešais stovintiems mokytojams, tėvams, sūnums, seneliams, dėdėms, uošviams, svainiams bei kitiems giminaičiams, pasiryžusiems aukoti savo gyvybes ir turtus, net jeigu ir pats žūčiau nuo jų rankos? O visų gyvųjų esybių globėjau, negaliu su jais kautis, net jei mainais už tai pelnyčiau tris pasaulius, o ką jau kalbėti apie šią žemę. Kokį džiaugsmą gali suteikti mums Dhṛtarāṣṭros sūnų žudynės?

Purport

KOMENTARAS: Arjuna kreipėsi į Viešpatį Kṛṣṇą – „Govinda“, nes karvėms ir jausmams Kṛṣṇa – džiaugsmo objektas. Kreipdamasis tokiu giliaprasmiu žodžiu, Arjuna tarsi parodo, kad Krsna supranta, kas numaldys jo jausmus. Govinda neprivalo tenkinti mūsų jausmų, bet jeigu mes stengsimės tenkinti Jo jausmus, tuo pačiu pasitenkinsime ir patys. Materialiame gyvenime kiekvienas geidžia juslinių malonumų ir nori, kad Dievas pildytų jo įgeidžius. Viešpats pildo gyvųjų esybių troškimus pagal jų nuopelnus, o ne pagal pageidavimus. Jeigu pasirenkamas priešingas kelias, stengiamasi tenkinti Govindos jausmus, nesiekiant tenkinti savųjų – tada Govindos malone išsipildo visi gyvosios esybės troškimai. Stiprią Arjunos meilę bendruomenei ir šeimos nariams, kas ryšku posme, iš dalies lemia suprantama užuojauta artimiesiems. Todėl jis dar nepasiruošęs kovai. Kiekvienas nori pasipuikuoti savo turtais prieš draugus ir gimines, tad Arjuna ir nuogąstauja, kad giminaičiams bei draugams kritus kautynių lauke, po pergalės nebus su kuo pasidalyti kovos laimikiu. Tai būdinga materialiai gyvensenai mintis. Tačiau transcendentinis gyvenimas pagrįstas kitais principais. Kadangi bhaktas siekia patenkinti Viešpaties norus, jis, Viešpačiui panorėjus, sutiks valdyti didžiausius turtus, kad Jam pasitarnautų, o jeigu Viešpats nenorės, jis nepriims nė skatiko. Arjuna netroško savo artimųjų mirties, ir vis dėlto, jeigu jie turėjo žūti, jis pageidavo, kad Kṛṣṇa nužudytų juos Savo rankomis. Tuomet Arjuna dar nežinojo, kad Kṛṣṇa jau pasmerkė juos myriop dar prieš įžengiant į kautynių lauką, kad iš jo tereikalaujama tapti įrankiu Kṛṣṇos rankose. Tai atskleidžia tolimesni skyriai. Arjuna, Viešpaties bhaktas iš prigimties, nenori keršyti savo niekšingiems pusbroliams ir broliams, bet pagal Viešpaties numatymą jie turėjo žūti. Viešpaties bhaktas nekeršija skriaudėjui, bet Viešpats neatleidžia niekšams net ir mažiausios bhaktui padarytos skriaudos. Viešpats atleis žmogui, nusikaltusiam Jam asmeniškai, tačiau niekuomet neatleis tam, kuris kenkia Jo bhaktams. Taigi nors Arjuna ir buvo linkęs atleisti nenaudėliams, Viešpats nusprendė juos nužudyti.

Tekstas

pāpam evāśrayed asmān
hatvaitān ātatāyinaḥ
tasmān nārhā vayaṁ hantuṁ
dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janaṁ hi kathaṁ hatvā
sukhinaḥ syāma mādhava

Synonyms

pāpam — nuodėmes; eva — tikrai; āśrayet — užsitrauktume; asmān — mes; hatvā — žudydami; etān — visus juos; ātatāyinaḥ — agresorius; tasmāt — todėl; na — niekad; arhāḥ — nedera; vayam — mums; hantum — žudyti; dhāṛtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭros sūnus; sa-bāndhavān — kartu ir draugus; sva-janam — gentainius; hi — tikrai; katham — kaip; hatvā — žudydami; sukhinaḥ — laimingi; syāma — būsime; mādhava — o Kṛṣṇa, sėkmės deivės sutuoktini.

Translation

Susidoroję su tais agresoriais, užsitrauksime nuodėmę. Todėl nedera mums žudyti Dhṛtarāṣṭros sūnų bei savo draugų. Ką gi mes laimėsime, o Kṛṣṇa, sėkmės deivės sutuoktini, argi būsime laimingi nužudę savo giminaičius?

Purport

KOMENTARAS: Pasak Vedų, agresoriai yra šešių rūšių: (1) nuodytojai, (2) padegėjai, (3) užpuolikai, grasinantys mirtinu ginklu, (4) turto grobstytojai, (5) svetimų žemių užkariautojai, (6) žmonų pagrobėjai. Visus minėtus agresorius reikia žudyti vietoje – jų mirtis neužtraukia nuodėmės. Eiliniam žmogui šitaip susidoroti su agresoriumi yra visai normalu, tačiau Arjuna – ne eilinis, o švento būdo žmogus, ir su priešu nori pasielgti, kaip dera šventajam. Deja, toks šventumas netinka kṣatriyui. Nors atsakingas valdžios atstovas ir privalo pasižymėti šventumu, jis neturi būti silpnadvasis. Pavyzdžiui, Viešpats Rāma buvo tokio švento būdo, kad žmonės dar ir dabar tebetrokšta gyventi Jo karalystėje (rāma-rājya), bet silpnadvasiškumas Viešpačiui Rāmai svetimas. Rāvaṇa padarė piktadarystę – pagrobė Rāmos žmoną Sītą, ir Viešpats Rāma pamokė pagrobėją taip, kaip dar nėra mačiusi pasaulio istorija. Arjunos atvejis neįprastas, nereikia pamiršti, kad agresoriai – tai jo senelis, mokytojas, draugai, sūnūs, vaikaičiai ir kiti artimieji. Būtent dėl to Arjuna manė neturįs teisės griebtis pačių rūsčiausių priemonių, naudojamų prieš įprastus agresorius. Be to, šventai asmenybei rekomenduojama atleisti, ir ši rekomendacija jai svarbesnė už bet kokią politinę būtinybę. Arjuna mano, kad religijos ir dorovės sumetimais geriau atleisti savo gentainiams skriaudą, o ne žudyti juos dėl politinių priežasčių. Vadinasi, jis nelaikė pateisinamomis tokių žudynių, kurios veda tik į trumpalaikę kūnišką laimę. Juk šitaip įgytos karalystės ir malonumai laikini, tad ar verta rizikuoti gyvybe ir amžinu išsigelbėjimu, žudant savo giminę? Arjunos kreipimasis į Kṛṣṇą „Mādhava“, t.y. „sėkmės deivės sutuoktini“, čia irgi labai reikšmingas. Jis nori atkreipti Kṛṣṇos dėmesį į tai, kad Jis, kaip sėkmės deivės sutuoktinis, neturėtų skatinti tokiems darbams, kurie galų gale atsigręš nelaimėmis. Tačiau Kṛṣṇa niekad niekam neatneša nelaimių, o juo labiau savo bhaktams.

Tekstas

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana

Synonyms

yadi — jeigu; api — netgi; ete — jie; na — ne; paśyanti — mato; lobha — godumo; upahata — apimtos; cetasaḥ — jų širdys; kula-kṣaya — žudant šeimą; kṛtaṁ — padarytą; doṣam — kaltę; mitra-drohe — susivaidijus su draugais; ca — taip pat; pātakam — atoveikį už nuodėmes; katham — kodėl; na — ne; jñeyam — turėtų būti žinoma; asmābhiḥ — mums; pāpāt — dėl nuodėmių; asmāt — šių; nivartitum — nustoti; kula-kṣaya — dinastijos naikinimą; kṛtam — atliktas; doṣam — nusikaltimas; prapaśyadbhiḥ — tų, kurie gali matyti; janārdana — o Kṛṣṇa.

Translation

O Janārdana, nors šiems godumo apakintiems žmonėms ir neatrodo, kad šeimos narių žudymas ir vaidai su draugais – nuodėmė, kodėl mes, suvokiantys, kad naikinti šeimą – nusikaltimas, turėtume atlikti tokius nuodėmingus darbus?

Purport

KOMENTARAS: Kṣatriyas, iškviestas varžovo, negali atsisakyti kovos ar lošimo. Sąlygojamas savo padėties, Arjuna negalėjo nesikauti, nes jam metė iššūkį Duryodhanos pusė. Arjuna mano, kad priešininkas ko gero apako ir nesuvokia pražūtingo iššūkio pasekmių. Tačiau jis aiškiai numano, kuo visa tai baigsis, ir negali priimti iššūkio. Įsipareigojimai saisto tik tada, kai jų pasekmės geros, bet kai pasekmės blogos, jie negalioja. Pasvėręs visus „už“ ir „prieš“, Arjuna nusprendžia nesikauti.

Tekstas

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

kula-kṣaye — sunaikinus giminę; praṇaśyanti — išnyksta; kula-dharmāḥ — giminės tradicija; sanātanāḥ — amžina; dharme — religiją; naṣṭe — sunaikinus; kulam — giminė; kṛtsnam — visa; adharmaḥ — bedievyste; abhibhavaty — virsta; uta — pasakyta.

Translation

Žlugus dinastijai, sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės dalis puola į bedievystę.

Purport

KOMENTARAS: Varṇāśramos institucija gausi religijos tradicijų, kurios padeda teisingai auklėti šeimos narius ir diegti jiems dvasinių vertybių poreikį. Už apsivalymo procesą, kuris trunka nuo gimimo iki mirties, šeimoje atsakingi vyresnieji šeimos nariai. Vyresniesiems šeimos nariams žuvus šeimos apsivalymo tradicijos būtų apleistos, ir nedorus įpročius išsiugdžiusi jaunuomenė prarastų galimybę dvasiškai išsigelbėti. Tad jokiu būdu negalima žudyti giminės vyresniųjų.

Tekstas

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyms

adharma — bedievystei; abhibhavāt — ėmus vyrauti; kṛṣṇa — o Kṛṣṇa; praduṣyanti — užsiteršia; kula-striyaḥ — giminės moterys; strīṣu — moterystei; duṣtāsu — užsiteršus; vārṣṇeya — o Vṛṣṇi aini; jāyate — pasaulį išvysta; varṇa-saṅkaraḥ — nepageidaujami palikuonys.

Translation

Kai giminėje viešpatauja bedievystė, o Kṛṣṇa, jos moterys užsiteršia. Sunykus moterystei, o Vṛṣṇi aini, pasaulį išvysta nepageidaujami palikuonys.

Purport

KOMENTARAS: Dori žmonės – pagrindinis visuomenės gyvenimo taikos, klestėjimo ir dvasinės pažangos variklis. Varṇāśramos religiniai principai sumanyti taip, kad gyventojų daugumą sudarytų dorieji – kas lemia visų valstybės ar bendruomenės narių dvasinę pažangą. Visuomenės dora priklauso nuo jos moteriškosios dalies skaistumo ir ištikimybės. Vaikai labai lengvai pasiduoda blogai įtakai, lengvai paslysta ir moterys. Todėl ir vaikams, ir moterims reikalinga vyresniųjų šeimos narių globa. Įsitraukusi į plačią religinę veiklą moteris nebus linkusi svetimauti. Pasak Cāṇakyos Paṇḍitos, moteris paprastai nepasižymi dideliu intelektu, todėl ji nėra patikima. Taigi moterys nuolat turėtų užsiimti religine veikla pagal giminės papročius. Tada jos, ištikimos ir pasiaukojusios, gimdys dorus palikuonis, kurie tinkamai įsijungs į varṇāśramos sistemos gyvenimą. Suprantama, žlugus varṇāśrama-dharmai, moterys ima laisvai, nevaržomai bendrauti su vyrais, o tai sudaro sąlygas svetimauti, iškyla grėsmė gimti nepageidaujamiems palikuonims. Neatsakingi vyrai irgi provokuoja visuomenės palaidumą. Tuo būdu žmoniją užplūsta nepageidaujami vaikai, keliantys karų bei epidemijų pavojų.

Tekstas

saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Synonyms

saṅkarah — tie nepageidaujami vaikai; narakāya — paverčia gyvenimą pragaru; eva — tikrai; kula-ghnānām — giminės naikintojams; kulasya — giminės; ca — taip pat; patanti — patiria nuopuolį; pitaraḥ — protėviai; hi — tikrai; eṣām — jų; lupta — nutraukus; piṇḍa — maisto aukų; udaka — ir vandens; kriyāḥ — atnašavimą.

Translation

Pagausėjus nepageidaujamų palikuonių, pragaru virsta visos giminės ir jos papročių laužytojų gyvenimas. Tokių pagedusių šeimų protėviai patiria nuopuolį, nes maisto ir vandens aukos jiems daugiau nebeatnašaujamos.

Purport

KOMENTARAS: Pagal karminės veiklos taisykles periodiškai reikia aukoti maistą bei vandenį šeimos protėviams. Auka įvyksta, jei pagarbinamas Viṣṇu, nes valgant Jam paaukoto maisto likučius galima visiškai išvengti nuodėmingų veiksmų pasekmių. Kartais protėviai kenčia įvairių nuodėmių atoveikį, o kartais kai kurie jų negali gauti net grubaus materialaus kūno ir taip priversti pasilikti subtiliuose kūnuose tampa vaiduokliais. Tačiau ainiai, pasotinę protėvius prasādam maisto likučiais, išgelbėja juos nuo vaiduokliško gyvenimo ir kitokių apgailėtinų egzistavimo formų. Tokia pagalba protėviams – tai giminės tradicija, ir tie, kurie su pasiaukojimu netarnauja Viešpačiui, turi atlikti šiuos ritualus. Bhaktui tai nėra būtina. Šimtus tūkstančių protėvių nuo visokiausių negandų galima išvaduoti tiesiog atliekant pasiaukojimo tarnystę. Bhāgavatam (11.5.41) tvirtinama:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

„Kas rado prieglobstį prie Mukundos, dovanojančio išsivadavimą, lotosinių pėdų, atsisakė visų pasaulietinių įsipareigojimų ir pasirinko šį kelią su didžiu rimtumu, tas nebeturi nei pareigų, nei skolų, nei įsipareigojimų pusdieviams, išminčiams, gyvosioms esybėms, šeimos nariams, žmonijai ar protėviams.“ Pasiaukojimo tarnystės Aukščiausiajam Dievo Asmeniui atlikimas savaime išpildo visus įsipareigojimus.

Tekstas

doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyms

doṣaiḥ — dėl šių kalčių; etaiḥ — visų šių; kula-ghnānām — šeimos naikintojų; varṇa-saṅkara — nepageidaujamų vaikų; kārakaiḥ — kurie yra priežastis; utsādyante — sužlugdomi; jāti-dharmāḥ — bendruomenės planai; kula- dharmāḥ — šeimos tradicijos; ca — taip pat; śaśvatāḥ — amžinos.

Translation

Žmonių, griaunančių šeimos tradicijas ir tuo skatinančių nepageidaujamų palikuonių gausėjimą, piktadarybės žlugdo visus bendruomenės planus ir darbus, skirtus šeimos gerovei.

Purport

KOMENTARAS: Bendruomenės planai, skirti keturiems žmonių visuomenės sluoksniams, o taip pat šeimos labdaringi darbai – kaip tai nustato sanātana-dharmos, arba varṇāśrama-dharmos, institucija – organizuojami taip, kad padėtų žmogui siekti galutinio išsivadavimo. Neatsakingiems vadovams pažeidus sanātana-dharmos tradicijas, visuomenėje kyla suirutė ir žmonės pamiršta, kad jų gyvenimo tikslas – Viṣṇu. Tokie vadovai yra akli ir savo pasekėjus neišvengiamai stumia į chaosą.

Tekstas

utsanna-kula-dharmāṇāṁ
manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso
bhavatīty anuśuśruma

Synonyms

utsanna — sugadinta; kula-dhārṁaṇāṁ — turinčių giminės tradicijas; manuṣyāṇām — tokių žmonių; janārdana — o Kṛṣṇa; narake — pragare; niyatam — visada; vāsaḥ — buveinė; bhavati — taip būna; iti — taip; anuśuśruma — girdėjau iš mokinių sekos.

Translation

O Kṛṣṇa, žmonių globėjau, iš mokinių sekos aš girdėjau, kad tie, kurių šeimos tradicijos sunaikintos, niekada neištrūksta iš pragaro.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna savo argumentus grindžia ne asmeniniu patyrimu, bet autoritetų liudijimais. Tai ir yra būdas tikrajam žinojimui gauti. Siekiant tikrojo žinojimo neapsieinama be žmogaus, kuris jau turi tą žinojimą. Varṇāśramos institucijoje egzistuoja tvarka, pagal kurią prieš mirtį apsivaloma nuo nuodėmių. Kas paskendęs nuodėmėse, tas turi pereiti apsivalymo nuo nuodėmių procesą, vadinamą prāyaścitta. To nepadaręs gali neabejoti, kad dėl savo nuodėmingų poelgių pateksi į pragaro planetas ir gyvensi ten kupiną kančių gyvenimą.

Tekstas

aho bata mahat pāpaṁ
kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena
hantuṁ sva-janam udyatāḥ

Synonyms

aho — deja; bata — kaip keista; mahat — dideles; pāpam — nuodėmes; kartum — padaryti; vyavasitāḥ — nutarėme; vayam — mes; yat — kadangi; rājya-sukha-lobhena — godžiai siekdami karališkų džiaugsmų; hantum — nužudyti; sva-janam — gentainius; udyatāḥ — mėginame.

Translation

Kad ir kaip keista, bet mes, deja, pasirengę didžiai nusidėti. Trokšdami karališkų džiaugsmų mes ketiname žudyti savo gentainius.

Purport

KOMENTARAS: Iš savanaudiškų paskatų žmogus gali ryžtis net tokiems nuodėmingiems poelgiams, kaip žudyti savo brolį, tėvą ar motiną. Pasaulio istorija žino nemažai tokių pavyzdžių. Bet Arjuna, tyras Viešpaties bhaktas, visada ištikimas dorovės principams, rūpestingai stengiasi išvengti tokių poelgių.

Tekstas

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synonyms

yadi — net jei; mām — mane; apratīkāram — nesipriešinantį; aśastram — beginklį; śastra-pāṇayaḥ — tie, su ginklais rankose; dhārtarāṣṭrāḥ — Dhṛtarāṣṭros sūnūs; raṇe — mūšio lauke; hanyuḥ — nužudytų; tat — tai; me — man; kṣema-taram — geriau; bhavet — būtų.

Translation

Tegul geriau Dhṛtarāṣṭros sūnūs su ginklu rankose nukaus mane mūšio lauke beginklį ir nesipriešinantį.

Purport

KOMENTARAS: Pagal kṣatriyų kovos taisykles, sudėjęs ginklus ir nesirengiantis kautis priešas nepuolamas. Tačiau Arjuna nutarė nesipriešinti, net jeigu priešas pultų jį tokioje keblioje padėtyje. Jam nė motais, kad priešinga pusė ryžtingai nusiteikusi susiremti. Visa tai rodo Arjunos širdies jautrumą, kylantį iš visiško pasiaukojimo Viešpačiui.

Tekstas

sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — taip; uktvā — kalbėdamas; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — mūšio lauke; ratha — kovos vežimo; upasthe — ant pasostės; upāviśat — vėl atsisėdo; visṛjya — padėjęs į šalį; sa-śaram — kartu su strėlėmis; cāpam — lanką; śoka — iš sielvarto; saṁvigna — kentėdamas; mānasaḥ — mintyse.

Translation

Sañjaya tarė: Mūšio lauke Arjuna ištarė šiuos žodžius, nubloškė į šalį lanką su strėlėmis ir sielvartingų minčių prislėgtas susmuko ant pasostės.

Purport

KOMENTARAS: Žvalgydamas priešininko pozicijas Arjuna stovėjo kovos vežime, tačiau jo sielvartas buvo toks didelis, kad nubloškęs į šalį lanką su strėlėmis, jis atsisėdo. Dvasinio žinojimo vertas būtent toks kilniadvasis, jautrios širdies žmogus, su pasiaukojimu tarnaujantis Viešpačiui.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti pirmąjį „Śrīmad Bhagavad-gītos“ skyrių, pavadintą „Kurukṣetros mūšio lauke“.