Skip to main content

제41절

第41節

원문

テキスト

쁘라뺘 뿐야-끄리땀 로깐 prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
우쉬뜨바 샤스바띠 사마하 uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
슈찌남 스리마땀 게헤 śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
요가-브라쉬또’비자야떼 yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate
prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

동의어

Synonyms

쁘라뺘: 이룩한 다음에, 뿐야-끄리땀: 경건한 행위를 한 자들의, 로깐: 행성들, 우쉬뜨바: 거주한 다음에, 샤스바띠히: 많은, 사마하: 다년간, 슈찌남: 경건한 자의, 스리-마땀: 번영하는 자의, 게헤: 집에, 요가-브라쉬따하: 자아 인식의 길에서 벗어난 자, 아비자야떼: 태어난다.

prāpya — 達成した後; puṇya-kṛtām — 敬虔な活動を行った人; lokān — 惑星; uṣitvā — 住んだ後; śāśvatīḥ — 多くの; samāḥ — 年; śucīnām — 敬虔な人の; śrī-matām — 裕福な人の; gehe — 家に; yoga-bhraṣṭaḥ — 自己実現から落ちた人; abhijāyate — 誕生する.

번역

Translation

성공하지 못한 요기는 경건한 생명체들이 사는 행성에서 오랜 세월을 즐긴 다음, 덕망 있는 가문이나 부유한 귀족 가문에서 태어나느니라.

挫折したヨーギーは次生において信心深き者たちの住むへ往き、長い間そこの生活を楽しんだ後で徳高く豊かな貴族の家庭に生まれる。

주석

Purport

성공하지 못한 요기는 두 가지 부류로 나뉜다. 하나는 아주 약간의 발전을 이루다 타락한 자이고, 다른 하나는 오랜 기간의 수행 후 타락한 자이다. 잠시 수행 후 타락한 자는 경건한 생명체들에게만 허락되는 더 높은 행성들에 들어간다. 그곳에서 긴 생을 보낸 후, 이 지구로 다시 내려와 덕망 있는 브라흐마나 바이쉬나바 집안이나 귀족적 상인 집안에서 태어난다.

目的を達せられなかったヨーギーに二通りある。ほんの少しヨーガの道に進んだだけですべり落ちてしまった人と、長い間ヨーガの修行をし続けたが、不成功に終わった人。この節は前者の場合である。少しの間修行して挫折してしまったヨーギーは、今生が終わると地球よりもっと高等で、心も行いも純粋で清らかな生物の住む星へ行く。そこで長い間楽しく生活した後、地球へ戻ってくる。正直なヴァイシュナヴァ派のブラーフマナの家とか、徳高く皆から尊敬されている富裕な大商人の家などの子として再生してくるのである。

요가 수행의 진정한 목적은 이 장의 마지막 구절에서 설명한 바와 같이, 끄리쉬나 의식의 가장 높은 경지에 도달하는 것이다. 그러나 그 정도를 인내하지 못하고 물질적 유혹 때문에 실패하는 자는 주의 은총으로 그들의 물질적 성향을 완전히 채우도록 허락받는다. 그런 다음, 명문 가문이나 귀족 가문에서 부유한 삶을 누릴 기회를 얻는다. 이러한 가문에 태어나는 사람들은 그 편의를 이용해 완전한 끄리쉬나 의식에 다시 오르고자 노력한다.

ヨーガ修行の本当の目的は、クリシュナ意識を最高度に完成させることにある。だが、物質次元の誘惑に負けて、目的地まで行けなかった人々に対して、主なる神は慈眼をもってごらんになり、まことに好意的に扱って下さる。物質的なものにかれる彼らの性向を最大限に利用して、精神的向上のために役立てて下さるのである。それから地球に戻ってくるに際しては、心掛けの正しい家庭、高貴な家庭の子と生まれ、豊かな生活を送る機会を与えてくださる。こうした家に生まれたならば、クリシュナ意識の修行、つまり精神的向上のために大層有利なのである。