Skip to main content

제31절

ТЕКСТ 31

원문

Текст

사르바-부따-스티땀 요 맘 sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
바자뗴까뜨밤 아스티따하 bhajaty ekatvam āsthitaḥ
사르바타 바르따마노’삐 sarvathā vartamāno ’pi
사 요기 마이 바르따떼 sa yogī mayi vartate
сарва-бхӯта-стхитам йо ма̄м
бхаджатй екатвам а̄стхитах̣
сарватха̄ вартама̄но 'пи
са йогӣ майи вартате

동의어

Дума по дума

사르바-부따-스티땀: 모든 이의 가슴속에 계시는, 야하: 그는, 맘: 나를, 바자띠: 봉헌하다, 에까뜨밤: 하나 속에, 아스티따하: 위치한, 사르바타: 모든 점에서, 바르따-마나하: 위치하고 있는, 아삐: 불구하고, 사하: 그는, 요기: 초월한 자, 마이: 내 안에, 바르따떼: 남아 있다.

сарва-бхӯта-стхитам – пребиваващ в сърцето на всеки; ях̣ – човек, който; ма̄м – на мен; бхаджати – служи с преданост; екатвам – в единство; а̄стхитах̣ – установен; сарватха̄ – във всяко отношение; вартама̄нах̣ – като е установен; апи – въпреки; сах̣ – той; йогӣ – трансценденталистът; майи – в мен; вартате – остава.

번역

Превод

초영혼을 숭배하는 데 전념하는 그러한 요기는 나와 초영혼이 하나라는 것을 알기에 어떠한 상황에서도 항상 내 안에 있느니라.

Такъв йогӣ, който обожава и служи на Свръхдушата, знаейки, че Аз и Свръхдушата във всички същества сме едно, винаги остава в мен, при всички обстоятелства.

주석

Коментар

초영혼에 명상하는 연습을 하는 요기는 내면에서 네 팔과 소라 나팔, 바퀴, 곤봉, 그리고 연꽃을 지니신 끄리쉬나의 완전한 부분인 비쉬누를 본다. 요기는 비쉬누와 끄리쉬나가 다르지 않다는 사실을 알아야 한다. 끄리쉬나는 이 초영혼의 형상으로 모든 이의 가슴속에 계시는 것이다. 더 나아가 무한한 생명체의 가슴속에 계시는 각각의 초영혼은 서로 아무런 차이가 없다. 끄리쉬나를 향한 초월적 사랑의 봉사에 항상 종사하는 끄리쉬나 의식의 사람과 초영혼을 명상하는 완벽한 요기 사이에도 아무런 차이가 없다. 끄리쉬나 의식의 요기는 비록 물질계에 있는 동안 다양한 활동을 할지라도 항상 끄리쉬나 안에 존재한다. 스릴라 루빠 고스와미의 박띠 라삼리따 신두(1.2.187)에서 이것은 다음과 같이 확증된다. “니킬라스바뺘바스타수 지반-묵따 사 우쨔떼(nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate).” 항상 끄리쉬나 의식으로 활동하는 주의 헌애자는 저절로 해방된다. 나라다 빤짜라뜨라(Nārada Pañcarātra)가 이것을 이렇게 확증한다.

Един йогӣ, който медитира върху Свръхдушата, вижда в себе си пълната част на Кр̣ш̣н̣а като Виш̣н̣у с четири ръце, в които държи раковина, диск, боздуган и лотос. Всеки йогӣ трябва да знае, че няма разлика между Виш̣н̣у и Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а във формата си на Свръхдуша се намира в сърцето на всекиго. Освен това няма разлика между безбройните Свръхдуши в сърцата на безбройните живи същества. Няма разлика и между Кр̣ш̣н̣а осъзнатия, постоянно зает в трансцендентално любовно служене на Кр̣ш̣н̣а, и съвършения йогӣ, медитиращ върху Свръхдушата. Един йогӣ в Кр̣ш̣н̣а съзнание, въпреки че се занимава с разнообразни дейности в материалното съществуване, остава винаги установен в Бог Кр̣ш̣н̣а. Това е казано в Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.187) на Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ: никхила̄св апй авастха̄су джӣван-муктах̣ са учяте. Преданият на Бога, винаги действащ в Кр̣ш̣н̣а съзнание, е естествено освободен. На̄рада Пан̃чара̄тра потвърждава това:

딕-깔라댜나밧친네 dik-kālādy-anavacchinne
끄리쉬네 쩨또 비다야 짜 kṛṣṇe ceto vidhāya ca
딴-마요 바바띠 끄쉬쁘람 tan-mayo bhavati kṣipraṁ
지보 브라흐마니 요자옛 jīvo brahmaṇi yojayet
дик-ка̄ла̄дй-анаваччхинне
кр̣ш̣н̣е чето видха̄я ча
тан-майо бхавати кш̣ипрам
джӣво брахман̣и йоджайет

“시공을 초월하여 두루 퍼져있는 끄리쉬나의 초월적 형상에 집중함으로써 끄리쉬나에 관한 생각에 몰입하게 되며, 그다음에는 당신과 함께 초월적으로 교류하는 행복한 상태에 이른다.”

„Като съсредоточава вниманието си върху духовната форма на Кр̣ш̣н̣а – всепроникващ и отвъд времето и пространството – човек потъва в мисли за Бога и така достига щастливото състояние на трансцендентално общуване с него.“

끄리쉬나 의식은 요가 수행의 가장 높은 단계인 삼매경과 같다. 끄리쉬나가 모든 이의 가슴속에서 빠람아뜨마로 계시는 것을 올바로 깨닫는 요기는 결점이 없다. 베다(고빨라 따빠니 우빠니샤드 Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21)에서 상상조차 할 수 없는 주의 능력을 다음과 같이 확증한다. “에꼬삐 산 바후다 요바바띠(eko ’pi san bahudhā yo ’vabhāti).” “비록 주는 한 분이지만, 당신은 무한한 가슴속에 여럿으로 계신다.” 마찬가지로 스므리띠-샤스뜨라도 이렇게 말한다.

Кр̣ш̣н̣а съзнание е най-висшето състояние на транс в йога. Разбирането, че Кр̣ш̣н̣а присъства като Парама̄тма̄ в сърцето на всекиго, прави един йогӣ съвършен. Ведите (Гопа̄ла-та̄панӣ Упаниш̣ад 1.21) утвърждават по следния начин невъобразимото могъщество на Бога: еко 'пи сан бахудха̄ йо'вабха̄ти – „Въпреки че Бог е един, Той присъства в сърцата на безброй същества“. Също така в смр̣ти-ша̄стра (Матся Пура̄н̣а) се казва:

에까 에바 빠로 비쉬누후 eka eva paro viṣṇuḥ
사르바-비아삐 나 삼샤야하 sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
아이스바리얃 루빰 에깜 짜 aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
수리아-밧 바후데야떼 sūrya-vat bahudheyate
ека ева паро виш̣н̣ух̣
сарва-вя̄пӣ на самшаях̣
аишваря̄д рӯпам екам ча
сӯря-ват бахудхеяте

“비쉬누는 한 분이지만, 분명 모든 곳에 계신다. 당신의 상상조차 할 수 없는 능력으로, 하나의 형상이지만 마치 태양이 여러 곳에 나타나듯 모든 곳에 계신다.”

„Виш̣н̣у е един и все пак е всепроникващ. С невъобразимото си могъщество, въпреки че има една форма, Той присъства навсякъде, както слънцето се появява едновременно на безброй места.“