Skip to main content

제11~12절

TEXTS 11-12

원문

Текст

슈짜우 데셰 쁘라띠쉬타뺘 śucau deśe pratiṣṭhāpya
스티람 아사남 아뜨마나하 sthiram āsanam ātmanaḥ
나뜟츠리땀 나띠-니짬 nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
짜일라지나-꾸숏따람 cailājina-kuśottaram
ш́учау деш́е пратішт̣га̄пйа
стгірам а̄санам а̄тманах̣
на̄тй-уччгрітам̇ на̄ті-нı̄чам̇
чаіла̄джіна-куш́оттарам
따뜨라이까그람 마나 끄릿바 tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
야따-찟뗀드리야-끄리야하 yata-cittendriya-kriyaḥ
우빠비샤사네 윤쟏 upaviśyāsane yuñjyād
요감 아뜨마-비슏다예 yogam ātma-viśuddhaye
татраіка̄ґрам̇ манах̣ кр̣тва̄
йата-чіттендрійа-крійах̣
упавіш́йа̄сане йун̃джйа̄д
йоґам а̄тма-віш́уддгайе

동의어

Послівний переклад

슈짜우: 신성화된, 데셰: 땅, 쁘라띠쉬타뺘: 두다, 스티람: 확고한, 아사남: 자리, 아뜨마나하: 자신의, 나: 아니다, 아띠: 역시, 웃츠리땀: 높은, 나: 아니다, 아띠: 역시, 니짬: 낮은, 짜일라-아지나: 부드러운 천과 사슴 가죽, 꾸샤 :꾸샤 풀, 웃따람: 덮는, 따뜨라: 그 위에서, 에까-아그람: 한곳에 집중, 마나하: 마음, 끄릿바: 만드는, 야따-찟따: 마음을 다스리는, 인드리야: 감각들, 끄리야하: 그리고 행동들, 우빠비샤야: 앉은, 아사네: 자리 위에, 윤쟛: 수행해야 한다, 요감: 요가 수행, 아뜨마: 가슴, 비슛다예: 깨끗이 하려고.

ш́учау—в освяченому; деш́е—місці; пратішт̣га̄пйа—помістивши; стгірам—тверде; а̄санам—сидіння; а̄тманах̣—своє власне; на— не; аті—також; уччгрітам—високе; на—не; аті—також; нı̄чам— низьке; чаіла-аджіна—м’якою тканиною і шкурою оленя; куш́а— травою куш́а; уттарам—покрите; татра—з того часу; ека-аґрам—з увагою на єдиному; манах̣—розум; кр̣тва̄—роблячи так; йата-чітта—контролюючи розум; індрійа—чуття; крійах̣—і діяльність; упавіш́йа—сидячи; а̄сане—на сидінні; йун̃джйа̄т—слід виконувати; йоґам—практику йоґи; а̄тма—серця; віш́уддгайе—для очищення.

번역

Переклад

요가를 수행하려면 외딴곳에 가서 땅 위에 꾸샤 풀을 놓고, 사슴 가죽과 부드러운 천을 그 위에 덮어 자리를 만들어야 한다. 그 자리는 너무 높아도 너무 낮아도 안 되며, 성지여야 한다. 그다음, 요기는 아주 단호하게 앉아 마음과 감각, 그리고 행위를 통제하고 마음을 한곳에 집중함으로써, 가슴을 정화하는 연습을 해야 하느니라.

Щоб здійснювати йоґу, слід піти у відлюдне місце, постелити на землю траву куш́а і накрити її шкурою оленя й м’якою тканиною. Треба, щоб сидіння було не дуже високе й не дуже низьке і розташовувалось у святому місці. Потім йоґ повинен всістись на ньому дуже стійко і виконувати йоґу задля очищення серця, контролюючи розум, чуття та діяльність, і зосередивши розум в одній точці.

주석

Коментар

“성지”란 순례지를 의미한다. 인도에서 요기들, 즉 초월주의자들이나 헌애자들은 모두 집을 떠나 쁘라야가(Prayāga), 마투라(Mathurā), 브린다반(Vṛndāvana), 흐리쉬께샤(Hṛṣīkeśa)와 하르드와르(Hardwar) 같은 성지에 머물며 야무나와 갠지스 같은 신성한 강이 흐르는 곳에서 홀로 요가를 수행한다. 그러나 이것은 현실적으로 불가능하고 특히 서양인들에게는 더욱더 그러하다. 큰 도시의 소위 요가 단체들은 물질적 이득을 얻는 데는 성공할지 모르나, 진정한 요가 수행과는 거리가 멀다. 자기 마음을 다스리지 못하고 마음에 평온이 없는 자는 명상을 수행할 수 없다. 그러므로 브리한 나라디야 뿌라나(Bṛhan-nāradīya Purāṇa)에서 깔리 유가(현시대)에는 일반적으로 사람들이 수명이 짧고, 영적 깨달음이 느리며 항상 여러 걱정에 시달리므로 영적 깨달음의 최고 수단은 주의 신성한 이름을 구송하는 것이라고 했다.

«Святе місце» означає «місце прощ». В Індії всі йоґи, трансценденталісти або віддані залишають домівку й оселяються в таких святих місцях, як Прайа̄ґа, Матгура̄, Вр̣нда̄вана, Хр̣шı̄кеш́а, Хардвар і на самоті практикують йоґу там, де протікають такі священні ріки, як Йамуна̄ й Ґанґа. Але здебільшого слідувати цьому неможливо, особливо для людей на Заході. Так звані «товариства йоґи» у великих містах може і приносять матеріальну користь, однак вони зовсім не відповідають вимогам справжньої йоґи. Той, хто не володіє собою і має неспокійний розум, не може практикувати медитації. Тому в Бр̣хан-на̄радı̄йа Пура̄н̣і сказано, що в Калі- йуґу (в теперішню йуґу, або епоху), коли люди загалом живуть недовго, повільно осягають духовне й завше стривожені різними турботами, найкращим засобом духовного усвідомлення є оспівувати святі імена Господа.

하레르 나마 하레 나마 harer nāma harer nāma
하레르 나마이바 께발람 harer nāmaiva kevalam
깔라우 나스떼바 나스떼바 kalau nāsty eva nāsty eva
나스떼바 가띠라냐타 nāsty eva gatir anyathā
харер на̄ма харер на̄ма
харер на̄маіва кевалам
калау на̄стй ева на̄стй ева
на̄стй ева ґатір анйатга̄

“반목과 위선의 이 시대에 유일한 구원의 방법은 주의 신성한 이름을 구송하는 것이다. 다른 방법은 없다. 다른 방법은 없다. 다른 방법은 없다.”

«В цю епоху ворожнечі й лицемірства існує єдиний спосіб визволитися — оспівування святих Господніх імен. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху».