Skip to main content

제38절

ТЕКСТ 38

원문

Текст

둠에나브리야떼 바흐니르 dhūmenāvriyate vahnir
야타다르쇼 말레나 짜 yathādarśo malena ca
야톨베나브리또 가르바스 yatholbenāvṛto garbhas
따타 떼네담 아브리땀 tathā tenedam āvṛtam
дхӯмена̄врияте вахнир
ятха̄даршо малена ча
ятхолбена̄вр̣то гарбхас
татха̄ тенедам а̄вр̣там

동의어

Дума по дума

둠에나: 연기에 의해, 아브리야떼: 가려진, 바흐니히: 불, 야타: 것처럼, 아다르샤하: 거울, 말레나: 먼지에 의해, 짜: 또한, 야타: 것처럼, 울베나: 자궁에 의해, 아브리따하: 가려진, 가르바하: 태아, 따타: 그렇게, 떼나: 그 욕망으로, 이담: 이것, 아브리땀: 가려진.

дхӯмена – с дим; а̄врияте – е покрит; вахних̣ – огън; ятха̄ – както; а̄даршах̣ – огледало; малена – с прах; ча – също; ятха̄ – както; улбена – от утробата; а̄вр̣тах̣ – е покрит; гарбхах̣ – ембриона; татха̄ – така; тена – с тази похот; идам – това; а̄вр̣там – е покрито.

번역

Превод

연기에 가려진 불처럼, 먼지에 덮인 거울처럼, 자궁에 갇힌 태아처럼 생명체는 다른 정도의 욕망으로 가려져 있느니라.

Както огънят е покрит от дим, както огледалото е покрито от прах, а ембрионът – от утробата, така и живото същество в различна степен е покрито от похотта.

주석

Коментар

생명체의 순수한 의식은 세 가지 등급으로 가려져 있다. 이 덮개는 불의 연기, 거울의 먼지, 그리고 태아를 감싸는 자궁처럼 서로 다른 모양을 하고 있지만 욕망일 뿐이다. 욕망이 연기에 비유될 때는 살아 있는 불꽃이 잘 감지되지 않음을 의미한다. 다시 말해, 생명체 안의 끄리쉬나 의식이 약간 나타날 때 연기에 가려진 불에 비유되는 것이다. 연기가 있는 곳에는 반드시 불이 있지만 초기에는 불의 확실한 모습이 없다. 이 단계는 끄리쉬나 의식의 시작과 같은 것이다. 거울의 먼지는 여러 가지 영적 수행으로 마음의 거울을 깨끗하게 닦는 과정을 의미한다. 최고의 방법은 주의 신성한 이름들을 구송하는 것이다. 자궁에 둘러싸여 있는 태아는 무력한 상황을 나타내는 비유로, 자궁 속의 태아는 제대로 움직일 수조차 없기 때문이다. 이 단계의 삶은 나무에 비유될 수 있다. 나무 또한 생명체이지만 그들은 과도한 욕망으로 인해 의식이 거의 없는 상태에 놓이게 되었다. 먼지 덮인 거울은 새와 짐승에 비유되고, 연기 덮인 불은 인간에 비유된다. 인간의 형상을 하고 있을 때 생명체는 끄리쉬나 의식을 조금이라도 부활할 수 있고, 더욱 발전시킨다면 불이 활활 타오를 수 있다. 그러므로 인간 형태의 삶은 생명체가 물질적 존재의 속박에서 벗어날 수 있는 절호의 기회이다. 인간 형태의 삶에서 올바른 지도를 받아 끄리쉬나 의식을 배양함으로써 욕망이라는 적을 정복할 수 있다.

Чистото съзнание на живото същество е покрито на три степени. Това е похотта в различни проявления – като дима в огъня, прахта върху огледалото и утробата около ембриона. Когато похотта е сравнявана с дим, това означава, че огънят на живата искра в материалното тяло става забележим. С други думи, когато живото същество започва да проявява проблясъци на Кр̣ш̣н̣а съзнание, то е сравнено с огъня, покрит от дим. Въпреки че там, където има дим, има и огън, в началото огънят почти не се вижда. Това е пробуждането на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Примерът за прахта, покриваща огледалото, напомня, че трябва да почистваме огледалото на ума си чрез различни духовни методи – най-добрият е повтарянето на святите имена на Бога. Ембрионът, покрит от утробата на майката, е аналогия, която илюстрира нашата безпомощност – детето в утробата е толкова безпомощно, че дори не може да се движи. Това житейско положение може да бъде сравнено с живота на дърветата. Те също са живи същества, докарани до такова състояние на живот поради прекомерна проява на похот, така че са почти лишени от съзнание. Прашното огледало символизира птиците и животните, а покритият от дима огън – човешкото същество. В човешката форма, живото същество може да пробуди малко Кр̣ш̣н̣а съзнание и ако успее да го развие по-нататък, огънят на духовния живот ще просветне. Но ако димът внимателно се отвежда, огънят ще лумне. Затова човешката форма на живот е възможност за живото същество да се измъкне от плена на материалното съществуване. В човешка форма то може да победи своя враг – похотта, като развие Кр̣ш̣н̣а съзнание под авторитетно ръководство.