Skip to main content

제28절

第28節

원문

テキスト

사맘 사르베슈 부떼슈 samaṁ sarveṣu bhūteṣu
띠쉬탄땀 빠라메스바람 tiṣṭhantaṁ parameśvaram
비나샷스바비나샨땀 vinaśyatsv avinaśyantaṁ
야 빠샤띠 사 빠샤띠 yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

동의어

Synonyms

사맘: 동등하게, 사르베슈: 모두에, 부떼슈: 생명체, 띠쉬탄-땀: 거주하는, 빠라마-이스바람: 초영혼, 비나샷수: 파괴되는 것에, 아비나샨땀: 파괴되지 않는, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 사하: 그는, 빠샤띠: 실제로 보다.

samam — 等しく; sarveṣu — 全ての中に; bhūteṣu — 生命体;tiṣṭhan-tam — 住んで; parama-īśvaram — スーパーソウル;vinaśyatsu — 必滅の体の中に; avinaśyantam — 破壊されない; yaḥ — ~である人; paśyati — 見る; saḥ — 彼は;paśyati — 実際に見る

번역

Translation

모든 육신 속에서 개별 영혼과 함께 있는 초영혼을 보고, 소멸하는 육신 속에 있는 초영혼과 개별 영혼은 절대 소멸하지 않음을 이해하는 자가 진정으로 보는 것이다.

全ての体の中で個別魂にスーパーソウルが付き添い、必滅に体の中のこの2者が不滅であると知る者は、真実を見る者である。

주석

Purport

좋은 교류를 통해 서로 결합한 세 가지, 즉 육신과 육신의 주인(개별 영혼), 그리고 개별 영혼의 친구(초영혼)를 볼 수 있는 자는 진정으로 지식 있는 자이다. 영적 주제를 진정으로 아는 자와 교류하지 않는 한, 이 세 가지를 볼 수 없다. 이러한 교류를 하지 못하는 자는 무지하다. 그들은 단지 몸만을 보며, 몸이 없어지면 모든 것이 끝이라고 생각한다. 그러나 그렇지 않다. 몸이 없어진 다음에도 영혼과 초영혼은 모두 존재하며, 그들은 움직이고 움직이지 않는 여러 형태 속에서 영원토록 함께 간다. 영혼이 몸의 주인이고 몸의 소멸 후 다른 형태로 옮겨지기에 “빠라메스바라”라는 산스끄리뜨어는 때때로 “개별 영혼”으로 번역된다. 여기에서는 그가 주인이다. 그러나 이 ‘빠라메스바라’를 초영혼으로 해석하는 사람들도 있다. 어느 경우에든, 초영혼과 개별 영혼은 계속 존재한다. 그들은 소멸하지 않는다. 이런 식으로 볼 수 있는 자가 일어나고 있는 제 현상을 실제로 볼 수 있다.

 良い交際を持つことにより、肉体、肉体の所有者である個別魂の友という3者が結合していることを知る人は実際に知識を得た人である。精神の問題について真の理解を持っている人と交際しなけらば決してこの3つのものを理解することはできない。このような交際を持たない人は無知であり、肉体だけしか見えないので、肉体が滅べば全て終わると考えているが、それは真実ではない。肉体の死後も個別魂もスーパーソウルも永遠に存在して、動くもの動かぬもの実に様々な形態の中に転生し続ける。パラメーシュラワというサンスクリット語は個別魂と訳される場合もあるが、それは魂が肉体の主人であり、肉体の死後は別の体に移るからである。そのような意味では確かに魂を主人と呼んでもよい。しかし一方パラメーシュワラをスーパーソウルと受け入れている人々もいる。いずれにしても個別魂とスーパーソウルは生き続け決して破壊されることはない。この事実を知っている人は肉体の死に際して何が起こっているのかを実際に見ることができる。