Skip to main content

제10절

ТЕКСТ 10

원문

Текст

아뱌세’뺘사마르토’시 abhyāse ’py asamartho ’si
맛-까르마-빠라모 바바 mat-karma-paramo bhava
맏-아르탐 아삐 까르마니 mad-artham api karmāṇi
꾸르반 싣딤 아밥샤시 kurvan siddhim avāpsyasi
абхя̄се`пй асамартхо`си
мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи карма̄н̣и
курван сиддхим ава̄псяси

동의어

Дума по дума

아뱌세: 실천함에 있어, 아삐: 설령, 아사마르타하: 할 수 없는, 아시: 네가, 맛-까르마: 나의 일, 빠라마하: 헌신하는, 바바: 되다, 맛-아르탐: 나를 위해, 아삐: 심지어, 까르마니: 일, 꾸르반: 수행하는, 싣딤: 완성, 아밥샤시: 너는 달성할 것이다.

абхя̄се – практика; апи – дори ако; асамартхах̣ – неспособен; аси – ти си; мат-карма – моя работа; парамах̣ – посветена на; бхава – стани; мат-артхам – заради мен; апи – дори; карма̄н̣и – работа; курван – като извършваш; сиддхим – съвършенство; ава̄псяси – ти ще постигнеш.

번역

Превод

네가 만약 박띠 요가의 규정들을 실천할 수 없다면 그저 나를 위해 일하여라. 나를 위해 일함으로써 너는 완성의 경지에 이를 수 있기 때문이다.

Ако не можеш да следваш правилата на бхакти йога, тогава просто се опитай да работиш за мен, защото, като ми посветиш труда си, ще постигнеш съвършенство.

주석

Коментар

영적 스승의 지도로 박띠 요가의 규칙과 규정들을 실천할 수 없는 자도 지고한 주를 위해 일함으로써 완성의 경지에 도달할 수 있다. 어떻게 이 일을 하느냐는 제11장 55절에서 이미 설명되었다. 끄리쉬나 의식의 전파에 호의적이어야 한다. 끄리쉬나 의식의 전파에 종사하는 헌애자들이 많이 있는데, 그들은 도움이 필요하다. 그래서 박띠 요가의 규정들을 직접 실천할 수 없다 하더라도 그 일에 도움을 줄 수는 있다. 땅과 자금, 조직 그리고 노동력이 필요하다. 사업을 하려면 머물 곳, 쓸 자금, 노동력과 조직이 필요하듯이 끄리쉬나를 위한 봉사에도 이러한 것들이 요구된다. 이 둘의 차이점은 물질주의 안에서 인간은 자기 쾌락을 위해 일한다는 점이다. 그러나 똑같은 일도 끄리쉬나의 만족을 위해 할 수 있고, 이것이 영적 행위이다. 돈이 많다면 끄리쉬나 의식 전파를 위해 건물이나 사원을 짓는 데 도움을 줄 수 있다. 또는 출판을 도울 수도 있다. 여러 분야의 활동이 있고, 사람들은 그러한 활동에 관심을 가져야 한다. 끄리쉬나 의식 전파를 위해 자기 행위의 결과를 희생할 수 없다면, 그 사람은 그 결과의 일부라도 희생할 수 있다. 끄리쉬나 의식을 위한 대의에 자발적 봉사를 하는 것은 절대신을 향한 사랑의 경지에 이르게 하며 결국 인간을 완벽하게 한다.

ПОЯСНЕНИЕ: Този, който е неспособен да следва регулиращите принципи на бхакти йога под ръководството на духовен учител, може също да се издигне до съвършения стадий, като работи за Върховния Бог. Как да се извършва тази работа, вече бе обяснено в петдесет и пети стих на единайсета глава. Човек трябва да е отзивчив към разпространението на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Мнозина предани разпространяват Кр̣ш̣н̣а съзнание и се нуждаят от помощ. Ако някой не може да практикува регулиращите принципи на бхакти йога, нека се опита да подпомогне тази дейност. Всяко начинание изисква земя, капитал, организация и труд. Както в бизнеса човек се нуждае от помещение, от някакъв капитал, който да вложи, от труд и организация, така и в служенето на Кр̣ш̣н̣а са нужни същите неща. Единствената разлика е, че в материалния живот се работи за сетивно наслаждение. Същата работа може да се извършва за удовлетворение на Кр̣ш̣н̣а и това е духовна дейност. Ако някой има достатъчно пари, би могъл да помогне в изграждането на център или храм за разпространение на Кр̣ш̣н̣а съзнание, или при издаването на книги. Има различни полета за дейност в името на Кр̣ш̣н̣а и човек трябва да се стреми да участва в тези дейности. Ако не може да пожертва резултатите от труда си, би могъл да пожертва поне известен процент от тях за разпространението на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Това доброволно служене на каузата на Кр̣ш̣н̣а съзнание ще му помогне да се издигне до по-висш стадий на любов към Бога и да постигне съвършенство.