Skip to main content

제31절

TEXT 31

원문

Verš

아캬히 메 꼬 바반 우그라-루뽀 ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo
나모’스뚜 떼 데바-바라 쁘라시다 namo ’stu te deva-vara prasīda
비갸뚬 잇차미 바반땀 아댬 vijñātum icchāmi bhavantam ādyaṁ
나 히 쁘라자나미 따바 쁘라브릿띰 na hi prajānāmi tava pravṛttim
ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo
namo ’stu te deva-vara prasīda
vijñātum icchāmi bhavantam ādyaṁ
na hi prajānāmi tava pravṛttim

동의어

Synonyma

아캬히: 설명해 주소서, 메: 나에게, 까하: 누구, 바반: 당신, 우그라-루빠하: 사나운 형상, 나마 아스뚜: 경배, 떼: 당신에게, 데바-바라: 오 데바들 가운데 위대한 분이여, 쁘라시다: 인자한, 비갸뚬: 알다, 잇차미: 나는 소망한다, 바반땀: 당신, 아댬: 기원, 나: 아닌, 히: 확실히, 쁘라자나미: 내가, 따바: 당신의, 쁘라브릿띰: 사명.

ākhyāhi — prosím vysvětli; me — mně; kaḥ — kdo; bhavān — Ty; ugra-rūpaḥ — strašlivá podoba; namaḥ astu — poklony; te — Tobě; deva-vara — ó vznešený mezi polobohy; prasīda — buď milostivý; vijñātum — poznat; icchāmi — přeji si; bhavantam — Tebe; ādyam — původní; na — ne; hi — jistě; prajānāmi — znám; tava — Tvé; pravṛttim — poslání.

번역

Překlad

오 주들의 주여, 너무나 사나운 형상을 하고 계신 분이시여, 부디 당신이 누구신지 제게 말씀해 주소서. 저는 당신께 경배합니다. 부디 제게 자비를 베푸소서. 당신은 원초적 주이십니다. 당신의 임무가 무엇인지 제가 모르기에, 저는 당신에 관해 알고 싶습니다.

Ó Pane pánů, strašlivá podobo, řekni mi prosím, kdo jsi. Klaním se Ti a prosím Tě, buď ke mně milostivý. Jsi původní Pán a já Tě chci poznat — vůbec nevím, jaké je Tvé poslání.