Skip to main content

제17절

VERSO 17

원문

Texto

끼리띠남 가디남 짜끄리남 짜 kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
떼조-라심 사르바또 딥띠만땀 tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
빠샤미 뜨밤 두르니릭샴 사만딷 paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
딥따날라르까-듀띰 아쁘라메얌 dīptānalārka-dyutim aprameyam
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

동의어

Sinônimos

끼리띠남: 헬맷을 쓰고, 가디남: 창을 가지고, 짜끄리남: 원반을 가지고, 짜: 그리고, 떼자하-라심: 광채, 사르바따하: 사방에서, 딥띠-만땀: 빛나는, 빠샤미: 나는 본다, 뜨밤: 당신, 두르니릭샴: 보기 어려운, 사만땃: 모든 곳에서, 딥따-아날라: 타오르는 불, 아르까: 태양의, 듀띰: 햇빛, 아쁘라메얌: 측정할 수 없는.

kirīṭinam — com elmos; gadinam — com maças; cakriṇam — com discos; ca — e; tejaḥ-rāśim — refulgência; sarvataḥ — de todos os lados; dīptimantam — reluzente; paśyāmi — vejo; tvām — a Você; durnirīkṣyam — difícil de ver; samantāt — em toda a parte; dīpta-anala — fogo ardente; arka — do Sol; dyutim — o brilho do sol; aprameyam — imensurável.

번역

Tradução

당신의 형상은 타오르는 불꽃이나 태양의 무한한 빛처럼 사방으로 퍼지는 광채 때문에 보기 어렵습니다. 하지만 저는 여러 왕관과 곤봉, 그리고 원반으로 장식된 이 빛나는 형상을 모든 곳에서 봅니다.

É difícil ver Sua forma devido a esta refulgência deslumbrante e onidirecional, como o fogo ardente ou o imensurável resplendor do sol. Entretanto, em toda a parte vejo esta forma reluzente, adornada com várias coroas, maças e discos.