Skip to main content

제17절

TEXT 17

원문

Text

끼리띠남 가디남 짜끄리남 짜 kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
떼조-라심 사르바또 딥띠만땀 tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
빠샤미 뜨밤 두르니릭샴 사만딷 paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
딥따날라르까-듀띰 아쁘라메얌 dīptānalārka-dyutim aprameyam
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

동의어

Synonyms

끼리띠남: 헬맷을 쓰고, 가디남: 창을 가지고, 짜끄리남: 원반을 가지고, 짜: 그리고, 떼자하-라심: 광채, 사르바따하: 사방에서, 딥띠-만땀: 빛나는, 빠샤미: 나는 본다, 뜨밤: 당신, 두르니릭샴: 보기 어려운, 사만땃: 모든 곳에서, 딥따-아날라: 타오르는 불, 아르까: 태양의, 듀띰: 햇빛, 아쁘라메얌: 측정할 수 없는.

kirīṭinam — with helmets; gadinam — with maces; cakriṇam — with discs; ca — and; tejaḥ-rāśim — effulgence; sarvataḥ — on all sides; dīpti-mantam — glowing; paśyāmi — I see; tvām — You; durnirīkṣyam — difficult to see; samantāt — everywhere; dīpta-anala — blazing fire; arka — of the sun; dyutim — the sunshine; aprameyam — immeasurable.

번역

Translation

당신의 형상은 타오르는 불꽃이나 태양의 무한한 빛처럼 사방으로 퍼지는 광채 때문에 보기 어렵습니다. 하지만 저는 여러 왕관과 곤봉, 그리고 원반으로 장식된 이 빛나는 형상을 모든 곳에서 봅니다.

Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading on all sides, like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs and discs.