Skip to main content

第9課 

Текст девети

テキスト

Текст

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
ваикун̣т̣ха̄дж джанито вара̄ мадху-пурӣ
татра̄пи ра̄сотсава̄д
вр̣нда̄ран̣ям уда̄ра-па̄н̣и-раман̣а̄т
татра̄пи говардханах̣
ра̄дха̄-кун̣д̣ам иха̄пи гокула-патех̣
према̄мр̣та̄пла̄вана̄т
куря̄д ася вира̄джато гири-тат̣е
сева̄м вивекӣ на ках̣

Synonyms

Дума по дума

vaikuṇṭhāt – than Vaikuṇṭha, the spiritual world; janitaḥ – because of birth; varā – better; madhu-purī – the transcendental city known as Mathurā; tatra api – superior to that; rāsa-utsavāt – because of the performance of the rāsa-līlā; vṛndā-araṇyam – the forest of Vṛndāvana; udāra-pāṇi – of Lord Kṛṣṇa; ramaṇāt – because of various kinds of loving pastimes; tatra api – superior to that; govardhanaḥ – Govardhana Hill; rādhā-kuṇḍam – a place called Rādhā-kuṇḍa; iha api – superior to this; gokula-pateḥ – of Kṛṣṇa, the master of Gokula; prema-amṛta – with the nectar of divine love; āplāvanāt – because of being overflooded; kuryāt – would do; asya – of this (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ – situated; giri-taṭe – at the foot of Govardhana Hill; sevām – service; vivekī – who is intelligent; na – not; kaḥ – who.

ваикун̣т̣ха̄т отколкото Ваикун̣т̣ха, духовния свят; джанитах̣ поради раждане; вара̄ по-добър; мадху-пурӣ трансценденталният град Матхура̄; татра апи по-висш от това; ра̄са-утсава̄т поради изпълнението на ра̄са лӣла̄; вр̣нда̄-аран̣ям гората Вр̣нда̄вана; уда̄ра-па̄н̣и на Бог Кр̣ш̣н̣а; рамана̄т поради различни любовни забавления; татра апи по-висше от това; говардханах̣ хълмът Говардхана; ра̄дха̄-кун̣д̣ам мястото Ра̄дха̄ кун̣д̣а; иха апи по-висше от това; гокула-патех̣ на Кр̣ш̣н̣а, господаря на Гокула; према-амр̣та в нектара на божествената любов; а̄пла̄вана̄т тъй като е потопен; куря̄т ще направи; ася на това (Ра̄дха̄ кун̣д̣а); вира̄джатах̣ разположен; гири-тат̣е в нозете на хълма Говардхана; сева̄м служене; вивекӣ този, който е интелигентен; на не; ках̣ този, който.

Translation

Превод

マトゥーラーとして知られる聖地は、超越的な世界であるヴァイクンターに優ります。主がそこにお現れになったからです。マトゥーラー・プリーよりも優れているのは、ヴリンダーヴァンの超越的な森です。クリシュナのラーサ・リーラーの娯楽のためです。そして、ヴリンダーヴァンの森よりも優れているのは、ゴヴァルダーナの丘です。それはシュリー・クリシュナの聖なる手によって持ち上げられたからであり、そこは主の様々な愛情ある娯楽の場だったからです。そして、極めて素晴らしいシュリー・ラーダー・クンダは至高です。それはゴクラの主シュリー・クリシュナへの、天上のかぐわしい蜜のような純粋な愛で溢れているからです。それでは、ゴヴァルダーナの丘の麓にあるこの神聖なるラーダー・クンダに奉仕をする気のない知性的な人はどこにいるでしょう? 

Святата местност Матхура̄ е духовно по-висша от Ваикун̣т̣ха, трансценденталния свят, защото там се появява Богът. По-висша от Матхура̄ пурӣ е трансценденталната гора Вр̣нда̄вана, заради забавленията ра̄са лӣла̄ на Кр̣ш̣н̣а. А по-висш от гората Вр̣нда̄вана е хълмът Говардхана, защото е бил повдигнат от прелестната ръка на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а и е място на разнообразните му любовни забавления. И над всичко стои най-прекрасното Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а, защото е преизпълнено с амброзията на нектарната према на Бога на Гокула, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Ще се намери ли разумен човек, който да не иска да служи на прелестното Ра̄дха̄ кун̣д̣а, разположено в нозете на хълма Говардхана?

Purport

Коментар

霊的な世界は、至高の人格神の創造全体の中の4分の3を占めます。そして、それは最も崇高な場所です。霊的な世界は、もともと物質世界より優れたところです。しかし、マトゥーラーおよび、その隣接する地域は、物質世界に現れているにも関わらず、霊的な世界よりも優れていると考えられています。至高の人格神ご自身がマトゥーラーにお現れになったからです。ヴリンダーヴァンの奥地の森は、マトゥーラーよりも優れていると考えられています。主の様々な娯楽で知られるターラヴァン、マドゥーヴァン、そしてバフラーヴァンなどの12の森(ドヴァーダーシャヴァン)が存在するからです。このように、ヴリンダーヴァンの奥地の森はマトゥーラーより優れていると考えられていますが、これらの森よりも優れているのはゴヴァルダーナの丘です。怒った半神たちの王インドラによって送られた豪雨からご自分の仲間たち、ヴラジャの高貴な娘たちを守るために、クリシュナがご自分の蓮のような美しい手でゴヴァルダーナの丘を持ち上げ、傘のようにかざしていらしたからです。クリシュナがご自分の牛飼いの友人たちと共に牛の世話をするのもゴヴァルダーナの丘です。そしてまた、主はそこでご自分の最も愛するシュリー・ラーダーと密会し、彼女と愛情ある娯楽を楽しまれました。ゴヴァルダーナの麓にあるラーダー・クンダは、これらのすべてにもまして優れています。クリシュナへの愛が溢れ出るのはそこだからです。発達した献身者はラーダー・クンダに住むことを望みます。この場所はクリシュナとラーダーの間の永遠の愛情ある交換の思い出の場所だからです。(ラティ・ヴィラーサ) 

Духовният свят, най-висшата област, представлява три четвърти от цялото творение на Върховната Божествена Личност. Той, естествено, е по-висш от материалния свят, обаче Матхура̄ и околностите ѝ, макар и да са в материалния свят, се смятат за по-висши от духовния, защото там се появява самият Върховен Бог. Вр̣нда̄вана е по-висша от Матхура̄, заради присъствието на дванадесетте гори (два̄даша вана), като Та̄лавана, Мадхувана и Бахула̄вана, прочути с разнообразните забавления на Бога. Затова гората Вр̣нда̄вана се смята за по-висшестояща от Матхура̄, но божественият хълм Говардхана превъзхожда тези гори, защото Кр̣ш̣н̣а го е повдигнал като чадър с красивата си лотосова ръка, за да предпази придружителите си, жителите на Враджа, от поройните дъждове, които изпратил разгневеният цар на полубоговете Индра. На хълма Говардхана Кр̣ш̣н̣а пасял кравите с приятелите си пастирчетата, там са ставали срещите и любовните му забавления с най-любимата му Шрӣ Ра̄дха̄. Ра̄дха̄ кун̣д̣а в нозете на Говардхана превъзхожда всичко, защото там любовта към Кршна е в изобилие. Напредналите предани предпочитат да живеят край Ра̄дха̄ кун̣д̣а, защото това място пази много спомени за вечните любовни забавления на Кр̣ш̣н̣а и Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ (рати вила̄са).

チャイタンニャ・チャリタームリタ(マデャー・リーラー)には、シュリー・チャイタンニャ・マハープラブが最初にヴラジャブーミの地域を訪れたとき、主は最初はラーダークンダの場所を見つけられなかった、と書かれています。これは、シュリー・チャイタンニャ・マハープラブはラーダー・クンダの正確な位置を実際に探していらしたということを意味します。ついに主は聖なる場所を発見なさいました。そしてそこには小さな池がありました。主はその小さな池で沐浴をなさり、ご自分の献身者たちに、本当のラーダー・クンダがそこに位置しているとおっしゃいました。後に、その池はルーパやラグーナーター・ダーサなどの6人のゴスヴァーミーたちに率いられた主チャイタンニャの献身者たちによって掘り広げられました。現在は、そこにはラーダー・クンダとして知られる大きな湖があります。シュリーラ・ルーパ・ゴスヴァーミーはラーダー・クンダの重要性を大いに強調なさいました。それを見つけたいというシュリー・チャイタンニャの願望のためです。それでは、誰がラーダー・クンダを放棄して他に住もうとするでしょうか?超越的な知性を持つ者は、誰もそんなことはしません。しかし、ラーダー・クンダの重要性は他のヴァイシュナヴァ・サムプラダーヤによっては理解され得ません。主チャイタンニャ・マハープラブへの奉仕に興味のない者も、ラーダー・クンダの霊的な重要性と神聖な性質を理解することはできません。このため、ラーダー・クンダは主に主チャイタンニャ・マハープラブの信者であるゴーディヤ・ヴァイシュナヴァによって崇拝されています。 

В Чайтаня чарита̄мр̣та (Мадхя лӣла̄) се казва, че когато Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху посетил за пръв път местността Враджабхӯми, той не могъл веднага да открие Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху търсил точното местонахождение на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Накрая намерил святото място, където имало малко езеро. Той се изкъпал в езерото и казал на преданите си, че това е Ра̄дха̄ кун̣д̣а. По-късно езерото било разширено от преданите на Бог Чайтаня, водени от шестимата Госва̄мӣ, като Рӯпа и Рагхуна̄тха да̄са. Сега там има голямо езеро, известно като Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ е отдал толкова голямо значение на Ра̄дха̄ кун̣д̣а заради желанието на Шрӣ Чайтаня Маха̄прабху да открие това място. Кой тогава би изоставил Ра̄дха̄ кун̣д̣а, за да живее другаде? Човек, притежаващ трансцендентална интелигентност, не би направил това. Обаче другите ваиш̣н̣ава сампрада̄и и хората, които не се интересуват от преданото служене на Бог Чайтаня Маха̄прабху, не могат да разберат духовното значение и божествената природа на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Затова Ра̄дха̄ кун̣д̣а е обожавано главно от Гауд̣ӣя ваиш̣н̣авите, последователите на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а Чайтаня Маха̄прабху.