Skip to main content

マントラ16

МАНТРА ШІСТНАДЦЯТА

テキスト

Текст

プーシャン エーカルシェー ヤマ スーリャ プラージャーパテャ
ヴューハ ラシュミーン サムーハ
テージョー ヤトゥ テー ルーパン カリャーナ・タマン
タトゥ テー パッシャーミ ヨー サーヴ アサウ プルシャハ ソー ハン アスミ
пӯшанн екарше йама сӯрйа пра̄джа̄патйа
вйӯха раш́мı̄н самӯха теджо
йат те рӯпам̇ калйа̄н̣атамам̇ тат те паш́йа̄мі
йо ’са̄в асау пурушах̣ со ’хам асмі

Synonyms

Послівний переклад

pūṣan—維持者よ; eka-ṛṣe—根源の哲学者; yama—規定原則; sūrya—スーリ・偉大な献愛者たちの目的地; prājāpatya—プラジャーパティ(人類の祖先)の幸福を願う方; vyūha—どうか取りのぞいてください; raśmīn—その光; samūha—どうか取りのぞいてください;tejaḥ—光輝; yat—そうすることで; te—あなた様の; rūpam—姿; kalyāṇa-tamam—もっとも吉兆な; tat—その; te—あなた様の; paśyāmi—私が見ることができる; yaḥ—~である者; asau—太陽のような; asau—その; puruṣaḥ—人格主神; saḥ—私自身; aham—私;
asmi—である。

пӯшан—опертя усього; екарше—первинний філософ; йама—той Вищий, що все впорядковує; сӯрйа—мета сурів, великих відданих; пра̄джа̄патйа—той, хто зичить добра пра̄джа̄паті, пращурам людства; вйӯха—усунь, будь ласка; раш́мін—промені; самӯха—будь ласка, відведи; теджах̣—сяйво; йат—так, щоб; те—Твою; рӯпам—форму; калйа̄н̣а-тамам—найбільш сприятливу; тат—ту; те—Твою; паш́йа̄мі—я міг би побачити; йах̣—той, хто; асау—подібний до сонця; асау—той; пурушах̣—Бог-Особа; сах̣—я сам; ахам—я; асмі—є.

Translation

Переклад

主よ。原初の哲学者、宇宙を維持する方よ。規定原則であり、純粋な献愛者たちが目指す方であり、人類の祖先の幸福を願う方よ。どうか、あなた様の至福の姿を私が見られますよう、その超越的光の輝きを取りのぞいてください。太陽とその光が同じ質を持つように、あなた様は太陽のような永遠なる至高人格主神であり、私は同じ精神的質を持つあなた様の部分体です。

О мій Господь, первинний філософе, опертя всесвіту, вищий судіє, місце призначення чистих відданих, доброзичливце пращурів людства, будь ласка, відведи сяйво Своїх трансцендентних променів, щоб я міг побачити Твою форму блаженства. Ти є вічний Верховний Бог-Особа, подібний до сонця, як і я.

Purport

Коментар

太陽と太陽光線は質的に同じです。同じように主と生命体も質的には同じです。太陽は一つしかありませんが、その太陽から出される光線の分子はおびただしい数にのぼります。光線は太陽の一部であって、太陽と太陽光線が合わさって完全な太陽となります。太陽の中には太陽神が住んでいるように、ブラフマジョーティの光輝が発出されている至高の精神惑星・ゴーローカ・ヴリンダーヴァンの中で、主クリシュナは永遠な娯楽を楽しんでいます。このことは『ブラフマ・サムヒター』(第5章・第29節)で次のように確証されています。Brahma-saṁhitā (5.29):

Подібно до того, як якісно єдиними є Сонце і його промені, так само якісно єдині Господь і живі істоти. Сонце одне, але корпускул сонячного світла — безліч. Сонячні промені складають частину Сонця, сонячна ж куля разом з промінням складає загальне Сонце, всередині якого перебуває бог Сонця. Подібно до цього і на найвищій планеті Ґолоці Вр̣нда̄вана, що випромінює сяєво брахмаджйоті, перебуває вічний Господь, про що свідчить Брахма-сам̇гіта (5.29), де про Нього сказано так:

チンターマニ ・プラカラ ・サドゥマス カルパ ・ヴリクシャ・
ラクシャーヴリテーシュ スラビヒル アビヒパーラヤンタン
ラクシュミー・サハスラ・シャタ ・サンブフラマ ・セーヴャマーナン
ゴーヴィンダン アーディ・プルシャン タム アハン バハジャーミ
чінта̄ман̣і-пракара-садмасу калпа-вр̣кша-
лакша̄вр̣тешу сурабгı̄р абгіпа̄лайантам
лакшмı̄-сахасра-ш́ата-самбграма-севйама̄нам̇
ґовіндам а̄ді-пурушам̇ там ахам̇ бгаджа̄мі

「私は根源の主、ゴーヴィンダを崇める。主は最初の先祖であり、牛を飼い、精神的な宝石と無数の望みの木に囲まれた住居ですべての望みを叶えている。主は、数え切れない幸運の女神・ラクシュミー(Lakñmé)たちの深い敬意と愛情に包まれた奉仕をいつも受けている」

«Трансцендентна обитель Господа Кр̣шн̣и — це земля філософського каменю, з якого там зроблені будинки, що стоять у затінку від дерев бажань. Господь доглядає в тому царстві корів сурабгі, а тисячі богинь процвітання, з шанобою схиляючись перед Ним, завжди слугують Йому».

『ブラフマ・サムヒター』では、ブラフマジョーティについて「太陽球体から太陽光線が出ているように、ブラフマジョーティは、最高の精神惑星ゴーローカ・ヴリンダーヴァンから出されている光輝である」とも述べられています。ブラフマジョーティの光を超えなければ、主の国を知ることはできません。ブラフマジョーティの光に目を眩まされた非人格論の哲学者は、主の住居も主の超越的な姿も悟れません。そのような非人格論者は知識が乏しいために、至福にあふれた主クリシュナの超越的姿を理解することができません。だからこそ『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』は、純粋な献愛者が至福に満ちた主の姿が見ら
れるように、ブラフマジョーティのきらめく光を取りはらうようこの祈りの中で嘆願しているのです。

Такою в Брахма-сам̇гіті описано обитель Господа Кр̣шн̣и і сказано також, що брахмаджйоті — це сяєво цієї духовної планети Ґолоки Вр̣ндавана, подібно до того, як сонячна куля випромінює сонячні промені. Не подолавши сліпучого сяєва брахмаджйоті, не можна нічого довідатись про Господнє царство. Філософи-імперсоналісти, засліплені сяєвом брахмаджйоті, не спроможні досягнути обителі Господа Кр̣шн̣и, істинної реальності, і побачити Його трансцендентної форми. Такі мислителі, з їхнім обмеженим запасом знань, не здатні бачити сповненого блаженства трансцендентного образу Ш́рı̄ Кр̣шн̣и. Ш́рı̄ Īш́опанішад благає Господа усунути сліпучі промені брахмаджйоті, щоб чистий відданий зміг побачити Його трансцендентний, всеблаженний образ.

非人格的なブラフマジョーティを悟った人は、至高者の吉兆な様相を体験し、至高者の遍在する様相・パラマートマーを悟った人は、さらに吉兆な喜びを感じます。しかし、人格主神自身と対面した献愛者は、至高者のもっとも吉兆な姿を体験します。主は「根源の哲学者」や「維持者」、また「宇宙の維持者」あるいは「宇宙の幸福を願う方」と呼びかけられているのですから、至高真理者に姿がないはずがありません。これが『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』の結論です。プーシャン(püñan)「維持する者」という言葉はとくに重要です。なぜなら、主はあらゆる存在物を維持しますが、献愛者を特に維持しているからです。非人格的ブラフマジョーティの光を超え、主に人格としての姿、すなわち主のもっとも吉兆で永遠な姿を自らの目で見るとき、献愛者は絶対真理者を完全に悟ります。

Осягнувши безособистісне брахмаджйоті, людина на досвіді відчуває цей сприятливий вияв Господа, а осягнувши Парама̄тму, експансію Господа, що проникає у все, вона дізнає ще більшого просвітлення. Але зустрівшись віч-на-віч з Верховним Богом-Особою, відданий пізнає найсприятливіший аспект Всевишнього. До Абсолютної Істини звертаються як до первісного філософа, охоронця й благодійника всесвіту, отже, Її не можна вважати безособистісною. Таким є судження Ш́рı̄ Īш́опанішад. Слово пӯшан — «той, хто все підтримує», є дуже важливим, бо воно стосується Господа, який, хоча і підтримує всі істоти, особливо опікується Своїми відданими. Подолавши імперсональне брахмаджйоті і споглядаючи особистісний аспект Господа в його найбільш сприятливій вічній формі, відданий повністю усвідомлює Абсолютну Істину.

『バガヴァトゥ・サンダルバ』で、シュリーラ・ジーヴァ・ゴースヴァーミーが述べています。「絶対真理者の完全な概念は人格主神において悟られる。なぜなら、主は全能で完全な超越的勢力を持っているからである。絶対真理者の完全な勢力は、ブラフマジョーティの境地で悟られるものではない。ゆえに、ブラフマンの悟りは人格主神の部分的悟りである。学識ある聖者たちよ、bhagavänの最初の(bha・バハ)には2つの意味がある。最初は「完全に維持する人物」、2番目が「保護者」である。2番目の音節(ga・ガ)には「導く」「指導者」「創造者」の意味がある。Vän(ヴァーン)という音節には「全生命体は主の内に住
む、そして主も全生命体の内に住む」という意味が含まれている。言いかえれば、bhagavän(バガヴァーン)という超越的な音は、無限の知識・勢力・エネルギー・富・力・影響力を表わしており、その中に物質的な陶酔感情は微塵もない」

Ш́рı̄ла Джı̄ва Ґосва̄мı̄ в своїй книзі Бгаґавад-сандарбга стверджує:

татга̄ чаівам̇ ваісш́іст̣йе пра̄пте пӯрн̣а̄вірбга̄ватвена̄кган̣д̣а-таттва-рӯпо ’сау бгаґава̄н брахма ту спгут̣ам апракат̣іта-ваіш́ішт̣йа̄ка̄ратвена тасйаіва̄самйаґ а̄вірбга̄ва ітй а̄ґа̄там

самбгартеті татга̄ бгарта̄
бга-ка̄ро ’ртга-двайа̄нвітах̣
нета̄ ґамайіта̄ срашт̣а̄
ґа-ка̄ра̄ртгас татга̄ муне


аіш́варйасйа самаґрасйа
вı̄рйасйа йаш́асах̣ ш́рійах̣
джн̃а̄на-ваіра̄ґйайош́ ча̄пі
ш́анн̣а̄м̇ бгаґа ітін̇ґана̄


васанті татра бгӯта̄ні
бгӯта̄тманй акгіла̄тмані
са ча бгӯтешв аш́еш́ешу
ва-ка̄ра̄ртгас тато ’вйайах̣


джн̃а̄на-ш́акті-балайш́варйа-вı̄рйа-те джа̄м̇сй аш́ешатах̣
бгаґавач-чгабда-ва̄чйа̄ні віна̄ хейаір ґуна̄дібгіх̣


«Досконале усвідомлення Абсолютної Істини полягає в тому, щоб пізнати Бога-Особу, бо Він всемогутній і володіє всіма трансцендентними потенціями. Довершеність потенцій Абсолютної Істини не реалізується в брахмаджйоті, отже, усвідомлення Брахмана є лише частковим осягненням Бога-Особи. О вчені мудреці, перший склад слова бгаґава̄н має подвійне значення: «той, хто все підтримує» і «той, хто опікується всім». Другий склад ґа вказує на провідника, правителя або ж творця. Склад ва або ба говорить про те, що кожна істота існує в Ньому і що Він також перебуває в кожній істоті. Іншими словами, трансцендентне слово бгаґава̄н вказує на необмежене знання, безконечні потенції, енерґію, багатства, силу й вплив і все це без жодного відтінку матеріального сп’яніння» (Бгаґавад-сандарбга 3.1, 3 – 6).

主は純粋な献愛者たちを完全に維持し、彼らが献愛奉仕を完成させられるよう道案内をします。献愛者たちを導く方として、主は自ら献愛者たちのまえに現われ、彼らの献愛奉仕に報います。献愛者たちは、主の純粋で絶対的な慈悲によって主と対面することができます。こうして主は、献愛者が最高の精神惑星ゴーローカ・ヴリンダーヴァンに辿りつけるよう助けます。主は創造者として、献愛者が自分のもとに来られるようにするため、必要なすべての資質を授けます。主はすべての原因のその原因です。主の原因となったものはなにもなく、主こそが本来の原因です。したがって、主は自らの内なる勢力(精神界)を表わし、自分自身を楽しみます。外的勢力(物質界)は主自身が直接手をくだして表わされたのではありません。主は自分をプルシャ(puruña)として拡大させ、この姿をとおして物質現象界を維持しています。そうした拡張体によって主は宇宙現象界を創造し、維持し、消滅させています。

Господь усіма сторонами піклується про тих, хто неподільно віддається Йому і веде їх шляхом вдосконалення відданого служіння. Бувши проводарем відданих, Він, зрештою, винагороджує їх найбільш бажаним плодом відданого служіння, даруючи їм Себе. Віддані з безпідставної Господньої ласки можуть бачити Його віч-на-віч, і таким чином Господь допомагає Своїм відданим досягти вищої духовної планети — Ґолоки Вр̣нда̄вана. Як творець, Він наділяє Свого відданого всіма необхідними здібностями, щоб відданий, зрештою, міг досягнути Його. Господь є причина всіх причин й немає нічого, що було б Йому причиною, Він — первинне джерело, першопричина. Він насолоджується Сам у Собі, проявляючи Свою внутрішню потенцію.

Його зовнішня потенція не є Його безпосереднім виявленням — Він спочатку проявляє Себе у формі пуруш і уже цими Своїми експансіями Він зусебічно підтримує матеріальне проявлення. Це завдяки Своїм експансіям Він творить, підтримує і знищує все космічне проявлення.

生命体も主自身の別の形の拡張体であり、支配者になって至高主の真似をしようとする生命体もいるため、主は彼らが宇宙創造界に入り、自然を支配しようとする傾向を充分に満たすことを許します。このように、主の部分体である生命体がひしめきあっているために、現象世界全体が活動や反動であふれています。生命体たちには物質自然を支配するための充分な便宜が与えられているのですが、究極的な支配者は、主の完全な姿でプルシャの一つでもあるパラマートマー・超霊魂です。

Живі істоти також є індивідуальними експансіями Самого Господа, які відділились від Нього. Деякі з них, мавпуючи Господа, намагаються панувати над природою і Він дозволяє їм увійти в космічне творіння, даруючи можливість повністю реалізувати свою схильність панувати. Внаслідок присутності Його невід’ємних часток, живих істот, все у феноменальному світі приходить до руху, все діє, взаємодіє і породжує наслідки. Живим істотам надаються всі сприятливі умови владарювати над матеріальною природою, хоча остаточним судією і вершителем залишається Сам Господь у вигляді Парама̄тми, Наддуші, Його повновладного вияву, яка є однією з пуруш.

このように、生命体(ätmä・アートマー)と支配する主(Paramätmä・パラマートマー)、すなわち魂と超霊魂とのあいだには大きな違いがあります。パラマートマーは支配する者、アートマーは支配される者であり、したがって互いに違った次元で存在しています。パラマートマーはアートマーと完全に協調するため、パラマートマーは生命体の永遠の伴侶としても知られています。

Отже, між живою істотою, а̄тмою, і Парама̄тмою, Господом, що вершить правосуддя, тобто, між душею і Наддушею, існує бездонна різниця. А̄тма̄ підчиняється Парама̄тмі і тому вони ніколи не можуть перебувати на одному й тому ж рівні. А що Парама̄тма̄ в усьому сприяє а̄тмі, то Вона відома як постійний супутник живої істоти.

すべてに遍在する主の姿をブラフマン(Brahman)といいます。それは目ざめているときも眠っているときも、無意識のときも存在し、jéva-çakti(ジーヴァ・シャクティ・生命力)は条件づけられた魂や解放された魂としてもブラフマンから生じます。主はパラマートマーとブラフマン双方の根源ですから、主はすべての生命体の根源であり、それ以外のすべての存在体の根源といえます。このことをよく知っている人は主にただちに献愛奉仕をします。そのような純粋な心を持ち、主のことをよく知っている献愛者は、心の底から主に魅かれ、ほかの献愛者たちと集うときには、いつも主の超越的な活動を讃える話題に没頭します。し
かしこうした純粋な献愛者ほど完璧ではなく、主のブラフマンやパラマートマーの姿だけを悟った人には、完璧な献愛者が見せるふるまいの意味は理解できません。主は純粋な献愛者の心の中に必要な知識を与え、特別の恩寵をもって彼らの無知の闇を取りのぞいてくれます。いつも推論にふけっている哲学者やヨーギーたちにはこうしたことは想像さえできません。なぜなら彼らは多かれ尐なかれ自分自身の力に頼っているため、『カタ・ウパニシャッド』(第1編・第2章・第23節)で言われているように、主に好まれた者だけが主を知り、そうでない者にはわかりません。主のそうした特別な好意は純粋な献愛者だけに与えられます。『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』は、ブラフマジョーティの領域を超える主の恩寵に私たちを導いています。

Усепроникаючий вияв Господа, що присутній за всіх обставин: під час сну, неспання, а також в потенційних станах, і з якого джı̄ва-ш́акті (життєва сила) породжується у формі як обумовлених, так і звільнених душ — називають Брахманом.

Господь є джерело як Брахмана, так і Парама̄тми, і тому Він є джерелом усіх живих істот і взагалі усього сущого. Той, хто пізнав це, одразу ж приступає до відданого служіння Господеві. Чисті віддані, які завжди усвідомлюють Господа, усім серцем і душею прихиляються до Нього і, зустрічаючись з такими ж чистими відданими, вже не мислять собі іншого діла, окрім вихваляння трансцендентної Господньої діяльності. Ті ж, хто ще не досягли рівня досконалості чистих відданих, а також ті, хто усвідомив лише такі аспекти Господа, як Брахман і Парама̄тма̄, не здатні правильно оцінювати вчинки досконалих відданих. Господь завжди допомагає чистим відданим і вкладає в їхні серця всі необхідні знання, й відтак, з Його особливої ласки, пітьма невігластва зникає. Цього не можуть уявити спекулятивні філософи та йоґи, тому що вони більшою чи меншою мірою покладаються лише на свої власні сили. В Катга Упанішаді сказано, що Господа можуть пізнати лише ті, до кого Він виявляє Свою особливу ласку, й ніхто інший. Такою особливою милістю Він обдаровує тільки Своїх чистих відданих. Отже, Ш́рı̄ Īш́опанішад вказує на таку Господню милість, яку являє Він, але не брахмаджйоті.