Skip to main content

マントラ16

Мантра шестнадесета

テキスト

Текст

プーシャン エーカルシェー ヤマ スーリャ プラージャーパテャ
ヴューハ ラシュミーン サムーハ
テージョー ヤトゥ テー ルーパン カリャーナ・タマン
タトゥ テー パッシャーミ ヨー サーヴ アサウ プルシャハ ソー ハン アスミ
пӯш̣анн екарш̣е яма сӯря пра̄джа̄патя
вйӯха рашмӣн самӯха теджо
ят те рӯпам каля̄н̣а-тамам
тат те пашя̄ми йо 'са̄в асау пуруш̣ах̣ со 'хам асми

Synonyms

Дума по дума

pūṣan—維持者よ; eka-ṛṣe—根源の哲学者; yama—規定原則; sūrya—スーリ・偉大な献愛者たちの目的地; prājāpatya—プラジャーパティ(人類の祖先)の幸福を願う方; vyūha—どうか取りのぞいてください; raśmīn—その光; samūha—どうか取りのぞいてください;tejaḥ—光輝; yat—そうすることで; te—あなた様の; rūpam—姿; kalyāṇa-tamam—もっとも吉兆な; tat—その; te—あなた様の; paśyāmi—私が見ることができる; yaḥ—~である者; asau—太陽のような; asau—その; puruṣaḥ—人格主神; saḥ—私自身; aham—私;
asmi—である。

пӯш̣ан – поддръжник; ека-р̣ш̣е – предвечният философ; яма – водещият принцип; сӯря – местоназначението на сӯрите (великите предани); пра̄джа̄патя – доброжелателят на Праджа̄патите (прародителите на човечеството); вюха – милостиво отстрани; рашмӣн – лъчите; самӯха – прибери; теджах̣ – сияние; ят – така че; те – твоята; рӯпам – форма; каля̄н̣а-тамам – благоприятна; тат – това; те – твоята; пашя̄ми – да видя; ях̣ – този, който е; асау – като слънцето; асау – тази; пурушах̣ – Божествена Личност; сах̣ – себе си; ахам – аз; асми – съм.

Translation

Превод

主よ。原初の哲学者、宇宙を維持する方よ。規定原則であり、純粋な献愛者たちが目指す方であり、人類の祖先の幸福を願う方よ。どうか、あなた様の至福の姿を私が見られますよう、その超越的光の輝きを取りのぞいてください。太陽とその光が同じ質を持つように、あなた様は太陽のような永遠なる至高人格主神であり、私は同じ精神的質を持つあなた様の部分体です。

О, Господи, предвечни философе! Ти поддържаш Вселената и си водещият принцип; Ти си местоназначението на чистите предани и доброжелателят на прародителите! Моля те, отстрани сиянието на трансценденталните си лъчи, за да мога да видя блажената ти форма. Ти си вечната Върховна Божествена Личност, която е като слънце в сравнение с мен.

Purport

Коментар

太陽と太陽光線は質的に同じです。同じように主と生命体も質的には同じです。太陽は一つしかありませんが、その太陽から出される光線の分子はおびただしい数にのぼります。光線は太陽の一部であって、太陽と太陽光線が合わさって完全な太陽となります。太陽の中には太陽神が住んでいるように、ブラフマジョーティの光輝が発出されている至高の精神惑星・ゴーローカ・ヴリンダーヴァンの中で、主クリシュナは永遠な娯楽を楽しんでいます。このことは『ブラフマ・サムヒター』(第5章・第29節)で次のように確証されています。Brahma-saṁhitā (5.29):

Между слънцето и лъчите му няма качествена разлика. По същия начин Бог и живите същества са еднакви по качество. Слънцето е едно, но молекулите на слънчевите лъчи са неизброими. Слънчевите лъчи са част от слънцето, а слънцето и лъчите му, взети заедно, представляват цялото слънце. Както на слънчевата планета се намира слънчевият бог, така на върховната духовна планета, Голока Вр̣нда̄вана, излъчваща сияйното брахма-джьоти, Бог се наслаждава на вечните си забавления. Брахма самхита̄ (5.29):

チンターマニ ・プラカラ ・サドゥマス カルパ ・ヴリクシャ・
ラクシャーヴリテーシュ スラビヒル アビヒパーラヤンタン
ラクシュミー・サハスラ・シャタ ・サンブフラマ ・セーヴャマーナン
ゴーヴィンダン アーディ・プルシャン タム アハン バハジャーミ
чинта̄ман̣и-пракара-садмасу калпа-вр̣кш̣а-
лакш̣а̄вр̣теш̣у сурабхӣр абхипа̄лаянтам
лакш̣мӣ-сахасра-шата-самбхрама-севяма̄нам

говиндам а̄ди-пурушам там ахам бхаджа̄ми

「私は根源の主、ゴーヴィンダを崇める。主は最初の先祖であり、牛を飼い、精神的な宝石と無数の望みの木に囲まれた住居ですべての望みを叶えている。主は、数え切れない幸運の女神・ラクシュミー(Lakñmé)たちの深い敬意と愛情に包まれた奉仕をいつも受けている」

„Обожавам Говинда, изначалния Бог, първия прародител, който се грижи за кравите сурабхи в домовете, изградени от философски камък, сред множество дървета на желанието. Той е заобиколен от хиляди богини на щастието, които му служат с почит и благоговение.“

『ブラフマ・サムヒター』では、ブラフマジョーティについて「太陽球体から太陽光線が出ているように、ブラフマジョーティは、最高の精神惑星ゴーローカ・ヴリンダーヴァンから出されている光輝である」とも述べられています。ブラフマジョーティの光を超えなければ、主の国を知ることはできません。ブラフマジョーティの光に目を眩まされた非人格論の哲学者は、主の住居も主の超越的な姿も悟れません。そのような非人格論者は知識が乏しいために、至福にあふれた主クリシュナの超越的姿を理解することができません。だからこそ『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』は、純粋な献愛者が至福に満ちた主の姿が見ら
れるように、ブラフマジョーティのきらめく光を取りはらうようこの祈りの中で嘆願しているのです。

Брахма самхита̄ представя брахма-джьоти като лъчи излъчвани от върховната духовна планета, Голока Вр̣нда̄вана, подобно на слънчевите лъчи излъчвани от слънчевия диск. Докато не преодолее сияйното брахма-джьоти, човек няма достъп до знанието за земята на Бога. Философите-имперсоналисти, заслепени от брахма-джьоти, не могат да разберат нито истинската обител на Бога, нито трансценденталната му форма – те остават в плен на оскъдните си познания. Затова Шрӣ Ӣшопаниш̣ад с тази молитва към Бога го моли да отстрани сияйните лъчи на брахма-джьоти, за да може чистият предан да види всеблажената му трансцендентална форма.

非人格的なブラフマジョーティを悟った人は、至高者の吉兆な様相を体験し、至高者の遍在する様相・パラマートマーを悟った人は、さらに吉兆な喜びを感じます。しかし、人格主神自身と対面した献愛者は、至高者のもっとも吉兆な姿を体験します。主は「根源の哲学者」や「維持者」、また「宇宙の維持者」あるいは「宇宙の幸福を願う方」と呼びかけられているのですから、至高真理者に姿がないはずがありません。これが『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』の結論です。プーシャン(püñan)「維持する者」という言葉はとくに重要です。なぜなら、主はあらゆる存在物を維持しますが、献愛者を特に維持しているからです。非人格的ブラフマジョーティの光を超え、主に人格としての姿、すなわち主のもっとも吉兆で永遠な姿を自らの目で見るとき、献愛者は絶対真理者を完全に悟ります。

Като осъзнае безличностното брахма-джьоти, човек преживява благоприятния аспект на Върховния; като осъзнае Парама̄тма̄, всепроникващият му аспект, той получава още по-висше просветление, а като види Личността на Бога лице в лице, преданият осъзнава най-благоприятния аспект на Върховния. Тъй като е наречен философ, поддръжник, доброжелател и пр., Върховният не може да е безличностен. Това е заключението на Шрӣ Ӣшопаниш̣ад. Думата пуш̣ан (поддръжник) има особено значение: на своя предан Бог дава специална подкрепа, макар че поддържа всички живи същества. След като преодолее безличностното брахма-джьоти и види личностния облик на Бога и най-благоприятната му вечна форма, преданият изцяло осъзнава Абсолютната Истина.

『バガヴァトゥ・サンダルバ』で、シュリーラ・ジーヴァ・ゴースヴァーミーが述べています。「絶対真理者の完全な概念は人格主神において悟られる。なぜなら、主は全能で完全な超越的勢力を持っているからである。絶対真理者の完全な勢力は、ブラフマジョーティの境地で悟られるものではない。ゆえに、ブラフマンの悟りは人格主神の部分的悟りである。学識ある聖者たちよ、bhagavänの最初の(bha・バハ)には2つの意味がある。最初は「完全に維持する人物」、2番目が「保護者」である。2番目の音節(ga・ガ)には「導く」「指導者」「創造者」の意味がある。Vän(ヴァーン)という音節には「全生命体は主の内に住
む、そして主も全生命体の内に住む」という意味が含まれている。言いかえれば、bhagavän(バガヴァーン)という超越的な音は、無限の知識・勢力・エネルギー・富・力・影響力を表わしており、その中に物質的な陶酔感情は微塵もない」

В Бхагават сандарбха Шрӣла Джӣва Госва̄мӣ казва: „Завършена представа за Абсолютната Истина ни дава Личността на Бога, защото Той е всемогъщ и притежава съвършени трансцендентални енергии. Цялостната енергия на Абсолюта не може да се осъзнае в брахма-джьоти, затова Брахман представлява само частично осъзнаване на Божествената Личността. О, учени мъдреци, първата сричка на думата Бхагава̄н (бха) има две значения: едното е „този, който поддържа всичко“, а другото – „пазител“. Втората сричка (га) означава „принцип“, „предводител“ или „създател“. Сричката ван означава, че всяко живо същество живее в него и Той живее във всяко същество. С други думи, трансценденталният звук бхагава̄н изобразява безкрайното знание, могъщество, енергия, богатство, сила и влияние, напълно лишени от материални замърсявания.“

主は純粋な献愛者たちを完全に維持し、彼らが献愛奉仕を完成させられるよう道案内をします。献愛者たちを導く方として、主は自ら献愛者たちのまえに現われ、彼らの献愛奉仕に報います。献愛者たちは、主の純粋で絶対的な慈悲によって主と対面することができます。こうして主は、献愛者が最高の精神惑星ゴーローカ・ヴリンダーヴァンに辿りつけるよう助けます。主は創造者として、献愛者が自分のもとに来られるようにするため、必要なすべての資質を授けます。主はすべての原因のその原因です。主の原因となったものはなにもなく、主こそが本来の原因です。したがって、主は自らの内なる勢力(精神界)を表わし、自分自身を楽しみます。外的勢力(物質界)は主自身が直接手をくだして表わされたのではありません。主は自分をプルシャ(puruña)として拡大させ、この姿をとおして物質現象界を維持しています。そうした拡張体によって主は宇宙現象界を創造し、維持し、消滅させています。

Бог се грижи изцяло за безкористните си предани и ръководи напредъка им по пътя към съвършената преданост. Като техен водач, Той ги възнаграждава с желания резултат от преданото служене и им дава себе си. По безпричинната му милост преданите виждат Бога лице в лице и така Той им помага да достигнат най-висшата духовна планета, Голока Вр̣нда̄вана. Като върховен творец, Той може да дари преданите с всички необходими качества, така че накрая да го достигнат. Бог е причината на всички причини; казано другояче, след като за него самия няма причина, Той е изначалната причина. И се наслаждава на себе си, като проявява собствената си вътрешна енергия. Външната енергия не се проявява непосредствено от него; Той се разширява в пуруш̣ите и чрез тях поддържа различните части на материалното проявление. С тези експанзии Той създава, поддържа и унищожава космическото проявление.

生命体も主自身の別の形の拡張体であり、支配者になって至高主の真似をしようとする生命体もいるため、主は彼らが宇宙創造界に入り、自然を支配しようとする傾向を充分に満たすことを許します。このように、主の部分体である生命体がひしめきあっているために、現象世界全体が活動や反動であふれています。生命体たちには物質自然を支配するための充分な便宜が与えられているのですが、究極的な支配者は、主の完全な姿でプルシャの一つでもあるパラマートマー・超霊魂です。

Живите същества също са обособени негови експанзии. Понеже някои от тях искат да бъдат господари, подражавайки на Върховния господар, Той им разрешава да проникнат в космическото творение, където им е предоставена възможност да осъществят склонността си към господство. Поради съществуването на тези частици от Бога, живите същества, целият осезаем свят се движи по закона на действията и последствията. Живите същества получават възможността да господстват над материалната природа, но крайният повелител е самият Бог в пълния си аспект Парама̄тма̄ – един от пуруш̣ите.

このように、生命体(ätmä・アートマー)と支配する主(Paramätmä・パラマートマー)、すなわち魂と超霊魂とのあいだには大きな違いがあります。パラマートマーは支配する者、アートマーは支配される者であり、したがって互いに違った次元で存在しています。パラマートマーはアートマーと完全に協調するため、パラマートマーは生命体の永遠の伴侶としても知られています。

Следователно съществува огромна разлика между живото същество, наречено а̄тма̄, и управляващия Бог, Парама̄тма̄ – т.е. между душата и Свръхдушата. Парама̄тма̄ управлява, а а̄тма̄ е подчинена; затова те не могат да бъдат на едно ниво. Парама̄тма̄ винаги помага на а̄тма̄ и по тази причина е неизменният спътник на живото същество.

すべてに遍在する主の姿をブラフマン(Brahman)といいます。それは目ざめているときも眠っているときも、無意識のときも存在し、jéva-çakti(ジーヴァ・シャクティ・生命力)は条件づけられた魂や解放された魂としてもブラフマンから生じます。主はパラマートマーとブラフマン双方の根源ですから、主はすべての生命体の根源であり、それ以外のすべての存在体の根源といえます。このことをよく知っている人は主にただちに献愛奉仕をします。そのような純粋な心を持ち、主のことをよく知っている献愛者は、心の底から主に魅かれ、ほかの献愛者たちと集うときには、いつも主の超越的な活動を讃える話題に没頭します。し
かしこうした純粋な献愛者ほど完璧ではなく、主のブラフマンやパラマートマーの姿だけを悟った人には、完璧な献愛者が見せるふるまいの意味は理解できません。主は純粋な献愛者の心の中に必要な知識を与え、特別の恩寵をもって彼らの無知の闇を取りのぞいてくれます。いつも推論にふけっている哲学者やヨーギーたちにはこうしたことは想像さえできません。なぜなら彼らは多かれ尐なかれ自分自身の力に頼っているため、『カタ・ウパニシャッド』(第1編・第2章・第23節)で言われているように、主に好まれた者だけが主を知り、そうでない者にはわかりません。主のそうした特別な好意は純粋な献愛者だけに与えられます。『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』は、ブラフマジョーティの領域を超える主の恩寵に私たちを導いています。

Всепроникващият аспект на Бога – Брахман, съществува във всички състояния на будност, сън и непроявеност. От него джӣва-шакти (жизнената сила) се проявява като обусловени и освободени души. Бог, източникът на Парама̄тма̄ и на Брахман, е източник на живите същества и на всичко съществуващо. Този, който знае това, се посвещава на предано служене. Такива чисти, напълно осъзнати предани, са привързани към Бога с цялото си сърце и когато се съберат заедно, не вършат нищо друго, освен да възхваляват трансценденталните му дейности. Осъзналите само аспекта Брахман или Парама̄тма̄ не могат да оценят поведението на съвършените предани. Бог винаги помага на чистите предани, като разкрива в сърцата им необходимото знание и с особено благоволение разпръсква мрака на невежеството. Умозрителните философи и йогӣте не могат да си представят това, защото разчитат повече или по-малко на собствените си сили. Както се казва в Кат̣ха Упаниш̣ад (1.2.23), Бог може да бъде узнат само от тези, към които прояви благоразположението си, и от никой друг. С това особено благоволение Той дарява единствено чистите си предани. Тук Шрӣ Ӣшопаниш̣ад насочва вниманието ни към благоволението на Бога, който се намира отвъд обсега на брахма-джьоти.