Skip to main content

第5節

TEXT 5

テキスト

Verš

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ
----
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Synonyms

Synonyma

na — 決して~でない; ca — もまた; mat-sthāni — 私の中に位置して; bhūtāni— 全創造; paśya — 見よ; me —私の; yogam aiśvaram— とらえがたい神秘力; bhūta-bhṛt — 全ての生物を養う御方; na —決して~でない; ca — もまた; bhūta-sthaḥ — 宇宙現象の中; mama — 私の; ātmā —自身;bhūta-bhāvanaḥ — 全現象の源

na — nikdy; ca — také; mat-sthāni — spočívá ve Mně; bhūtāni — celé stvoření; paśya — pohleď; me — na Moji; yogam aiśvaram — nepochopitelnou mystickou moc; bhūta-bhṛt — opora všech živých bytostí; na — nikdy; ca — také; bhūta-sthaḥ — ve vesmírném projevu; mama — Moje; ātmā — vlastní Já; bhūta-bhāvanaḥ — zdroj všech projevů.

Translation

Překlad

だが、創造物のすべてを私が保持しているのではない。わが豊潤なる神秘を見よ!私は全生物の維持者であり、あらゆる所に在るが、私は宇宙現象の一部ではなく、まさに私こそが創造の源泉なのだ。

A přesto ve Mně vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu — Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.

Purport

Význam

主は「すべてのものは私が保持している」“マト・スターニ・サルヴァ・ブーターニ”とおっしゃる。このことを誤っては解釈してはいけない。主は、この物質現象の維持存続に、直接タッチしているわけではないのだ。時々私たちは、地球を肩にかついでいるアトラスの絵を見ることがある。土でできた大きなこの惑星を背負った彼は、いかにもくたびれたような表情をしている。この創造宇宙を支えているクリシュナに、このイメージをあてはめてはいけない。彼は、「すべてのものは私が保持しているのだが、私はそれから離れている」と言う。惑星が宇宙に漂う。この宇宙は至上主のエネルギーである。しかし、彼は宇宙ではない。彼は別な存在である。だから、主はおっしゃるのだ。「物質宇宙は想像を絶した私のエネルギーによって展開したものだが、私はバガヴァーンとして、それから超然と離れている。」これが、想像を絶した豊潤さなのだ。

Pán říká, že vše spočívá na Něm (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Tomu je třeba správně porozumět. On sám se nezabývá udržováním a zachováváním hmotného projevu. Někdy vídáme obrázek Atlase, který drží na svých bedrech zeměkouli a vypadá značně unaveně. Není správné si představovat, že Kṛṣṇa podobně drží tento stvořený vesmír. Říká, že i když na Něm vše spočívá, sám je stranou všeho. Planetární soustavy se vznášejí v prostoru a ten je energií Nejvyššího Pána. Pán se však od něho liší; je mimo něj. Proto říká: “Třebaže všechny soustavy spočívají na Mé nepochopitelné energii, Já sám, Nejvyšší Osobnost Božství, jsem od nich vzdálen.” Tak vypadá Pánovo nepochopitelné bohatství.

『ニクルティ』というヴェーダの辞典には、こう書いてある。「至上主は御自分のエネルギーを放出展示して、想像を絶したおどろくべき遊戯をなさっている。」彼は様々な力のあるエネルギーに溢れ、人物である彼の決断が即、事実となって現れる。バガヴァーンとはそのよう御方であると理解される。私たちが何かしようと思っても、実に様々な障害があって、なかなか自分の思った通りに事が運ばないことがある、しかし、クリシュナが何かしようと欲すれば、そう思っただけで、この上なく完全にそのことは成就するのだ。どうしてそんなふうになったのか、考えも及ばぬほど見事に現実化するのだ。主はそれについてこう説明される。「全物質現象は私によって維持され存続しているが、私がこの物質現象に直接タッチしているわけではない。」彼の至上意志だけによってすべてのことは現象し、存続し、また消滅する。彼の心と彼御自身は不異である。(私たち自身と、私たちの現在の物質的心とは違うけれども)なぜなら、主は絶対的精神だからである。同時に主はあらゆるもののなかに存在される。このことはわかっても、主が個人的にも存在しているということが、一般の人には理解できない。すべては主によって保持されているが、彼はこの物質現象を離れている。これを、ヨガム・アイシュヴァラム“バガヴァーンの神秘力”としてここに説明しているのだ。

Ve védském slovníku Nirukti stojí: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu, “Nejvyšší předvádí svou energii v nepochopitelně úžasných výjevech.” Pán oplývá mnoha mocnými energiemi, a cokoliv si přeje, se stává skutečností. Tak je třeba chápat Osobnost Božství. My sami můžeme chtít něco udělat, ale čeká nás mnoho překážek a někdy nemůžeme jednat, jak bychom si přáli. Když chce ale něco udělat Kṛṣṇa, samotnou silou Jeho vůle se vše uskuteční tak dokonale, že ani nevnímáme, jak se to děje. Pán to vysvětluje: přestože udržuje celý hmotný projev a je jeho oporou, není s ním ve styku. Vše je stvořeno, zaopatřováno, udržováno a zničeno Jeho svrchovanou vůlí. Jelikož je absolutní duchovní bytostí, není rozdíl mezi Jeho myslí a Jím samotným (zatímco mezi námi a naší nynější hmotnou myslí rozdíl je). Pán je současně přítomen ve všem, ale pro obyčejného člověka je nepochopitelné, jak může být přítomen také osobně. Liší se od hmotného projevu, a přesto na Něm vše spočívá. To je zde popsáno slovy yogam aiśvaram, vyjadřujícími mystickou moc Nejvyšší Osobnosti Božství.