Skip to main content

第5節

ТЕКСТ 5

テキスト

Текст

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ
----
на ча мат-стха̄ни бхӯта̄ни
пашя ме йогам аишварам
бхӯта-бхр̣н на ча бхӯта-стхо
мама̄тма̄ бхӯта-бха̄ванах̣

Synonyms

Дума по дума

na — 決して~でない; ca — もまた; mat-sthāni — 私の中に位置して; bhūtāni— 全創造; paśya — 見よ; me —私の; yogam aiśvaram— とらえがたい神秘力; bhūta-bhṛt — 全ての生物を養う御方; na —決して~でない; ca — もまた; bhūta-sthaḥ — 宇宙現象の中; mama — 私の; ātmā —自身;bhūta-bhāvanaḥ — 全現象の源

на – никога; ча – също; мат-стха̄ни – установено в мен; бхӯта̄ни – цялото творение; пашя – просто виж; ме – моята; йогам аишварам – невъобразима мистична сила; бхӯта-бхр̣т – поддръжникът на всички живи същества; на – никога; ча – също; бхӯта-стхах̣ – в космичното проявление; мама – моята; а̄тма̄ – същност; бхӯта-бха̄ванах̣ – източникът на всички проявления.

Translation

Превод

だが、創造物のすべてを私が保持しているのではない。わが豊潤なる神秘を見よ!私は全生物の維持者であり、あらゆる所に在るが、私は宇宙現象の一部ではなく、まさに私こそが創造の源泉なのだ。

И все пак всичко сътворено е извън мен. Виж мистичното ми великолепие! Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, Аз не съм част от това космично проявление – Аз съм източникът на творението.

Purport

Коментар

主は「すべてのものは私が保持している」“マト・スターニ・サルヴァ・ブーターニ”とおっしゃる。このことを誤っては解釈してはいけない。主は、この物質現象の維持存続に、直接タッチしているわけではないのだ。時々私たちは、地球を肩にかついでいるアトラスの絵を見ることがある。土でできた大きなこの惑星を背負った彼は、いかにもくたびれたような表情をしている。この創造宇宙を支えているクリシュナに、このイメージをあてはめてはいけない。彼は、「すべてのものは私が保持しているのだが、私はそれから離れている」と言う。惑星が宇宙に漂う。この宇宙は至上主のエネルギーである。しかし、彼は宇宙ではない。彼は別な存在である。だから、主はおっしゃるのだ。「物質宇宙は想像を絶した私のエネルギーによって展開したものだが、私はバガヴァーンとして、それから超然と離れている。」これが、想像を絶した豊潤さなのだ。

Бог казва, че всичко пребивава в него (мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни). Това не трябва да се разбира погрешно. Бог не се занимава непосредствено с поддържането на материалното проявление. Всички сме виждали изображение на Атлас, крепящ земното кълбо на раменете си; той изглежда много уморен от тежестта на огромната планета Земя. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение на Кр̣ш̣н̣а, който поддържа сътворената Вселена. Кр̣ш̣н̣а казва, че макар всичко да се крепи на него, Той остава настрана. Планетарните системи плуват в пространството, а това пространство е енергия на Върховния Бог. Но Той се различава от него. Той е различно установен. Ето защо Господ казва: „Въпреки че те се намират в моята невъобразима енергия, като Върховна Божествена Личност, Аз оставам настрана от тях“. В това е невъобразимото великолепие на Бога.

『ニクルティ』というヴェーダの辞典には、こう書いてある。「至上主は御自分のエネルギーを放出展示して、想像を絶したおどろくべき遊戯をなさっている。」彼は様々な力のあるエネルギーに溢れ、人物である彼の決断が即、事実となって現れる。バガヴァーンとはそのよう御方であると理解される。私たちが何かしようと思っても、実に様々な障害があって、なかなか自分の思った通りに事が運ばないことがある、しかし、クリシュナが何かしようと欲すれば、そう思っただけで、この上なく完全にそのことは成就するのだ。どうしてそんなふうになったのか、考えも及ばぬほど見事に現実化するのだ。主はそれについてこう説明される。「全物質現象は私によって維持され存続しているが、私がこの物質現象に直接タッチしているわけではない。」彼の至上意志だけによってすべてのことは現象し、存続し、また消滅する。彼の心と彼御自身は不異である。(私たち自身と、私たちの現在の物質的心とは違うけれども)なぜなら、主は絶対的精神だからである。同時に主はあらゆるもののなかに存在される。このことはわかっても、主が個人的にも存在しているということが、一般の人には理解できない。すべては主によって保持されているが、彼はこの物質現象を離れている。これを、ヨガム・アイシュヴァラム“バガヴァーンの神秘力”としてここに説明しているのだ。

Във ведическия речник Нирукти се казва: юджяте 'нена дургхат̣еш̣у ка̄рйеш̣у – „Върховният Бог извършва невъобразимо удивителни забавления, разгръщайки енергиите си“. Той е изпълнен с могъщи енергии и всяко негово намерение от само себе си става реалност. Така би трябвало да се разбира Божествената Личност. Ние решаваме да направим нещо, но се появяват толкова пречки, че много често е невъзможно да постъпим както желаем. Но когато Кр̣ш̣н̣а поиска да направи нещо, самото му желание осъществява всичко така съвършено, че не можем да си обясним как е било направено. Бог обяснява този факт – Той поддържа цялото материално проявление, но въобще не се докосва до него. Единствено по върховната му воля всичко се създава, всичко се поддържа и всичко се унищожава. Няма разлика между неговия ум и него самия (но има разлика между нас и нашия материален ум), защото Той е абсолютен дух. Бог присъства едновременно във всичко, но обикновеният човек не може да разбере как е представен и като личност. Той е различен от това материално проявление, но всичко се намира в него. Това е обяснено тук като йогам аишварам, мистичната сила на Върховната Божествена Личност.