Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Verš

アハマ カラトウr アハマ ヤジャナハ
スワダハン アハン アウシャダン
マントロ 'ハン アハン エワjヤン
アハン アgニr アハマ hウタン
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyms

Synonyma

aham —私は; kratuḥ — ヴェーダ儀式; aham —私は; yajñaḥ — スムリティ儀式; svadhā — 奉献; aham —私は; aham — 私は;auṣadham — 薬草; mantraḥ — 超越的唱名;aham — 私は; aham —私は; eva — 確かに; ājyam — 溶けたバター; aham — 私は; agniḥ — 火; aham —私は; hutam — 捧げ物

aham — Já; kratuḥ — védský obřad; aham — Já; yajñaḥ — oběť podle smṛti; svadhā — obětina; aham — Já; aham — Já; auṣadham — léčivá bylina; mantraḥ — transcendentální zpěv; aham — Já; aham — Já; eva — jistě; ājyam — rozpuštěné máslo; aham — Já; agniḥ — oheň; aham — Já; hutam — obětina.

Translation

Překlad

だが私こそヴェーダの儀式であり、スムリティの供儀であり、祖先への供養である。私は痛みを癒す薬草(ハーブ)であり、超越的聖歌(マントラ)である。また、バターであり、火であり、捧げ物である。

Jsem to však Já, kdo je obřadem, obětí, obětinou nabízenou předkům, léčivou bylinou i transcendentálním zpěvem. Já jsem máslo, oheň i obětina.

Purport

Význam

ジョティシュトマをとして知られているヴェーダの供儀(ヤグニャ)もクリシュナであるし、彼はまたスムリティに記してあるマハ―・ヤグニャでもある。ピトルローカへの供物、ピトルローカをなぐさめるために行う供儀・薬の一種とみなされている精製されたバター、これもクリシュナである。供儀の際に唱えるマントラもクリシュナである。他にも供儀の捧げ物にする様々な乳製品もクリシュナである。火もまたクリシュナである。火は物質の5元素の1つだから、クリシュナの分離エネルギーの一つなのだ。つまり、ヴェーダのカルマ・カーンダ部で奨励しているヴェーダの供儀の全部がクリシュナだということだ。また別な言葉で言えば、クリシュナに献身奉仕を捧げている人々は、ヴェーダが勧めている供儀をことごとく実行していることになるのだ。

Védská oběť zvaná jyotiṣṭoma je také Kṛṣṇa a On je i mahā-yajña uvedená ve smṛti. Obětiny nabízené předkům na Pitṛloce, jež jsou považovány za určité léčivo v podobě přepuštěného másla, či oběť konaná pro potěšení obyvatel Pitṛloky jsou také Kṛṣṇa. Rovněž mantry recitované při oběti jsou Kṛṣṇa. A Kṛṣṇa je i mnoho dalších poživatin připravených z mléčných produktů a určených k obětování. Také oheň je Kṛṣṇa, protože je jedním z pěti hmotných prvků a je tedy prohlášen za Kṛṣṇovu oddělenou energii. Jinými slovy — všechny védské oběti dohromady, které Vedy doporučují ve své části zvané karma-kāṇḍa, jsou rovněž Kṛṣṇa. To znamená, že ti, kdo prokazují oddanou službu Kṛṣṇovi, již vykonali všechny oběti doporučené ve Vedách.