Skip to main content

第14節

ТЕКСТ 14

テキスト

Текст

サタタンキールタヤントマーン
ヤタンタシュチャドゥルダハヴラター
ナマシャンタシュチャマーンバクテャー
ニチャユクターウパーサテ
сататам кӣртаянто ма̄м
ятанташ ча др̣д̣ха-врата̄х̣
намасянташ ча ма̄м бхактя̄
нитя-юкта̄ упа̄сате

Synonyms

Дума по дума

satatam —常に; kīrtayantaḥ —唱えて; mām —私について; yatantaḥ —完全に努力している; ca — も; dṛḍha-vratāḥ —決意を持ってnamasyantaḥ —尊敬の礼を捧げる; ca— そして; mām — 私を; bhaktyā — 献身で; nitya-yuktāḥ —永久に従事して; upāsate —崇拝

сататам – винаги; кӣртаянтах̣ – възпяват; ма̄м – за мен; ятантах̣ – напълно устремени; ча – също; др̣д̣ха-врата̄х̣ – с решителност; намасянтах̣ – отдават почит; ча – и; ма̄м – мен; бхактя̄ – с преданост; нитя-юкта̄х̣ – постоянно заети; упа̄сате – обожават.

Translation

Превод

常に私の栄光を唱え、堅い決心で努力し、私の前に恭しく身をかがめる――かかる偉大な魂たちは永久に献身的に私を崇拝する。

Тези велики души постоянно възпяват моето величие, действат решително и целеустремено, покланят ми се и ме обожават с преданост.

Purport

Коментар

偉大な魂(マハートマー)は普通の人間にゴム印を押したからといってつくられるものではない。彼の特徴がここに書いてある。マハートマーは常に至高主クリシュナの栄光を唱えている。この他に彼の仕事はないのだ。彼は常に主の栄光を賛美している。つまり彼がマーヤーヴァーディーではないということだ。人は何を賛美すればいいのか?至上主を賛美すべきである。主の聖なる御名と、永遠の姿と、超越的な質と、非凡な遊戯(リーラ)を、ほめ讃えるべきなのだ。人はこれらすべてを讃えなければいけない。故にマハートマーはバガヴァーンを恋慕している人のことなのだ。

ПОЯСНЕНИЕ: Обикновеният човек не може да стане маха̄тма̄ просто като му се удари печат за това. Качествата на един маха̄тма̄ са описани тук: той винаги възпява величието на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а. Той няма други занимания. Постоянно е зает с възхвала на Бога. Казано другояче, той не е имперсоналист. Когато става дума за възхвала, тя е насочена към Върховния Бог, към неговото свято име, неговата вечна форма, трансценденталните му качества и необикновени забавления. Маха̄тма̄ възхвалява всичко това и така се привързва към Върховната Божествена Личност.

至上主の非人格的相であるブラフマジョーティに執着している人は、『バガヴァッド・ギーター』のなかでマハートマーと呼ばれていない。彼らについては次の節で別な方法で説明してある。マハートマーは常に様々な形で献身奉仕の活動をしている。『シュリーマド・バーガヴァタム』に書いてあるように、デーヴァや人間についてではなくヴィシュヌについて聞き、唱える。これが献身というものだ。シュラヴァナム・キルタナム・ヴィシュノ、そしてスマラナム、主を想い出すこと。このようなマハートマーは、5つの超越的な関係(ラサ)のなかのどれかで至上主と交際するという究極の目的に達しようと堅い決心をしている。それを成功させるために彼は心でも体でも声でも、あらゆる手段を使って至上主クリシュナに奉仕しているのだ。これを完全なクリシュナ意識と呼ぶ。

Този, който е привързан към безличностния аспект на Бога, брахмаджьоти, не е описан като маха̄тма̄ в Бхагавад-гӣта̄. Той е описан по друг начин в следващия стих. Един маха̄тма̄ извършва различни дейности в преданото служене, разяснени в Шрӣмад Бха̄гаватам. Той слуша и възхвалява Виш̣н̣у, а не някой полубог или човешко същество. Това е преданост: шраван̣ам кӣртанам виш̣н̣ох̣ и смаран̣ам, да помним Виш̣н̣у. Маха̄тма̄ притежава непоколебима решителност да постигне общуване с Върховния в някоя от петте трансцендентални раси. За целта той подчинява дейностите на ума, тялото, гласа си и всичко друго в служене на Бога, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Това се нарича пълно Кр̣ш̣н̣а съзнание.

献身奉仕のなかには、月の満ち欠けの11日目とか、主の降誕した日に断食するというような特定の活動というものがあるが、そういったものは行うのが困難であったとしても実行しなければならない。これらの規定原則は、超越的な世界においてバガヴァーンとの交際を得る資格を真実に求めている人々のために、偉大なアーチャーリヤたちが捧げてくれたものだ。偉大な魂(マハートマー)たちはこれらの規定原則をすべて厳格に守るので、必ず願望を達成することができるのだ。

В преданото служене някои дейности изискват решителност; например постене в определени дни, като единайсетия лунен ден, Ека̄дашӣ, както и на рождения ден на Бога. Тези правила и предписания са наложени от великите а̄ча̄рии за желаещите истинско общуване с Върховната Божествена Личност, в трансценденталния свят. Маха̄тма̄, великите души, стриктно следват тези предписания и затова е сигурно, че ще постигнат желания резултат.

この章の第二節で説明したように、この献身奉仕は簡単にできるばかりでなく、至って楽しいムードで行じられるのだ。厳しい苦行をする必要もない。彼はこの人生を、熟達し
グルた精神の師の指導を受けながら献身奉仕をしてすごせばよいのだ。どんな立場にいる人でも、世帯者でもサニャーシーでもブラフマチャーリーでも、世界中のどこにいる人でも、バガヴァーンヘのこの献身奉仕をすることができる。そして実際に偉大な魂になるのだ。

Както се каза във втория стих на настоящата глава, преданото служене не само че е лесно, но и носи радост; не са необходими строги отречения и въздържания. Човек може да изживее този живот в преданост, воден от опитен духовен учител, независимо от положението си на семеен, сання̄сӣ или брахмача̄рӣ; може да служи на Бога, Върховната Личност, навсякъде по света и по такъв начин да стане наистина маха̄тма̄, велика душа.