Skip to main content

第15節

VERŠ 15

テキスト

Verš

マームペテャプナルジャンマ
ドゥカーラヤマシャースヴァタム
マープヌヴァンティマハートマーナハ
サムシッディムパラマームガタハ
mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ

Synonyms

Synonyma

mām — 私を; upetya —達して; punaḥ —再び; janma —誕生; duḥkha-ālayam —悲惨な場所; aśāśvatam — はかない; na —決して~でない; āpnuvanti —達する; mahā-ātmānaḥ—偉大な魂たち; saḿsiddhim —完成; paramām —究極の; gatāḥ —達した

mām — ku Mne; upetya — dospeli; punaḥ — opäť; janma — narodenie; duḥkha-ālayam — miesto plné utrpenia; aśāśvatam — pominuteľného; na — nie; āpnuvanti — vráti; mahā-ātmānaḥ — veľké duše; saṁsiddhim — dokonalosť; paramām — najvyššiu; gatāḥ — dosiahli.

Translation

Překlad

私のもとにきた偉大な魂たち、献身者たちは、決して再び苦悩に満ちたこのはかない世界には戻らない。彼らは最高の完成に達したのだから。

Tie veľké duše, oddaní yogīni, ktorí ku Mne dospeli, sa nikdy nevrátia do tohto pominuteľného strastiplného sveta, lebo dosiahli najvyššiu dokonalosť.

Purport

Význam

この儚い物質界は、誕生と老いと病と死にまつわる悲惨に満ちています。だから最高の完成に達して、至上の惑星クリシュナローカ、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンに到達した人は、二度とこの世に戻ってこようとは思いません。ヴェーダには、その至上の惑星のことがアヴャクタとかアクシャラ、またはパラマー・ガティとして記述してあります。つまり、この惑星は私たちの肉眼では見えず、説明することも出来ませんが、マハートマー(偉大な魂)たちにとっての最高の目的地なのである。マハートマーたちは真理を悟った献身者たちから超越的なメッセージを受けて、次第にクリシュナ意識の献身奉仕に励むようになりついには超越的な奉仕に没頭するあまり、どんな物質的な惑星に昇進することも望まなくなるばかりか、どんな精神的な惑星に往くことさえ望まなくなります。彼はただ、クリシュナと、クリシュナとの交流だけを願うのです。他には何も欲しくないのです。これこそ人生の最高の完成です。この節は特に至上主クリシュナのヴァイシュナヴァ献身者について書いてあります。こうしたクリシュナ意識の献身者たちは、人生の最高完成に達します。言葉をかえれば、彼らこそ至上の魂たちなのです。

Je pochopiteľné, že ten, kto dosiahol Najvyššiu dokonalosť a dostal sa na najvyššiu planétu, Kṛṣṇaloku alebo Goloku Vṛndāvan, sa nechce vrátiť do tohto pominuteľného hmotného sveta, ktorý je plný utrpenia v podobe rodenia sa, chorôb, staroby a smrti. Goloka Vṛndāvana je podľa vedskych písiem avyakta, akṣara a paramā gati; teda je príliš vzdialená nášmu hmotnému zraku a je považovaná za najvyšší cieľ. Mahātmovia (veľké duše) dostanú transcendentálne posolstvo od realizovaných oddaných, a tak sa postupne zapoja do oddanej služby pre uspokojenie Śrī Kṛṣṇu, do ktorej sa pohrúžia natoľko, že nielenže sa netúžia povzniesť na nebeské planéty, ale netúžia ani dospieť do duchovného sveta. Nechcú nič, len Śrī Kṛṣṇu a Jeho spoločnosť. To je najvyššia životná dokonalosť. Tento verš špecificky poukazuje na osobných oddaných Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu. Títo Kṛṣṇu si vedomí oddaní dosiahnu najvyššiu dokonalosť života. Sú to najväčšie duše.