Skip to main content

第15節

ТЕКСТ 15

テキスト

Текст

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati
юн̃джанн евам сада̄тма̄нам
йогӣ нията-ма̄насах̣
ша̄нтим нирва̄н̣а-парама̄м
мат-самстха̄м адхигаччхати

Synonyms

Дума по дума

yuñjan — 修行して; evam —前述のように; sadā — 絶えず; ātmānam —肉体と心と魂; yogī — 神秘的超越主義者; niyata-mānasaḥ —心を規制して; śāntim — 平和; nirvāṇa-paramām — 物質存在の停止; mat-saḿsthām — 精神界(神の王国); adhigacchati — 到達する.

юн̃джан – като практикува; евам – както се спомена по-горе; сада̄ – постоянно; а̄тма̄нам – тяло, ум и душа; йогӣ – трансценденталистът мистик; нията-ма̄насах̣ – с успокоен ум; ша̄нтим – спокойствие; нирва̄н̣а-парама̄м – прекратяване на материалното битие; мат-самстха̄м – духовното небе (царството на Бога); адхигаччхати – достига.

Translation

Превод

このように体と心と行動とを統御する修行を積み上げて、は物質界を脱却し、わがなる神のへと来るのだ。

Така с постоянен контрол над тялото, ума и дейностите си, трансценденталистът мистик, с успокоен ум, достига царството на Бога (или обителта на Кр̣ш̣н̣а), прекратявайки материалното съществуване.

Purport

Коментар

ヨーガ実修の究極目標が、ここで明白に説明されている。ヨーガは本来、肉体的な便益——美容、健康、長寿などを目的に実習するものではない。それどころか、肉体的に存在することを卒業するためにするのである。病気を治すためや、完璧な健康体に憧れてヨーガをやっている人々のことを、バガヴァッド・ギーターは「ヨーギー」とは呼ばない。そしてまた、物質界を去る、物質的存在(肉体)であることを卒業する、というのは“空”に帰することではない。“空”などと言うものは、それこその話であって、主の想像の中にはそんなものはどこを探しても無い。物質的存在の卒業は、主のである精神界へ入ることが可能、という結果になる。主のについてはまた、ギーターの中ではっきりと詳細に説明してある。では、太陽も月も、電気も必要としない。にある天体は全て、物質界における太陽のように自ら光を放って輝いている。神の王国は至るところにあるが、特に精神界とそれに属する星々を、パラン・ダーマ(高位の)と呼ぶ。

Тук ясно се обяснява основната цел на заниманието с йога. Йога практиката не е предназначена за придобиване на материални удобства, а за прекратяване на цялото материално съществуване. Човек, който иска да подобри здравето си или мечтае за материално съвършенство, не е йогӣ според Бхагавад-гӣта̄. А прекратяване на материалното съществуване не означава проникване в „пустотата“, която е само мит. В творението на Бога не съществува пустота. Напротив – прекратяването на материалното съществуване дава възможност да се влезе в духовното небе, в обителта на Кр̣ш̣н̣а. Тази обител е описана ясно в Бхагавад-гӣта̄ като място, в което няма нужда от слънце, луна или електричество. Всички планети в духовното царство са самоосветяващи се като Слънцето в материалното небе. Всичко е част от царството на Бога, но духовното небе и планетите там се наричат парам дха̄ма – висша обител.

完成したヨーギー、つまり、主クリシュナを完全に理解したヨーギーは、ここで主ご自身が明言されているように、本当に平安な境地となり、やがては主のおられる最高の(mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat-sthānam)に着くことができる。は、クリシュナ・ローカであり、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンと呼ばれている。『ブラフマ・サンヒター』(5.37)にはgolokaeva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ「主は常ゴーローカにたもうと同時に、主は全宇宙に遍満するブラフマンであり、また同時に、その精神的エネルギーの力によって、パラマートマーとして各生物のハートに臨在しておられる」とはっきり書いてある。クリシュナおよび、の完全分身であるヴィシュヌについて正しく覚知しなければ、人は精神界(ヴァイクンタ)に達し、または永遠の(ゴーローカ・ヴリンダーヴァン)に入ることはできない。だから、クリシュナ意識で働く人は、完全なヨーギーである。なぜなら、常に心をクリシュナの活動に没頭させているから(sa vai manaḥ kṛṣṇa-pādāravindayoḥ)。ヴェーダ(シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド3.8)も、こう教えている——tam eva viditvāti mṛtyumeti「バガヴァーン、シュリー・クリシュナを覚知することによってのみ、人は誕生と死の軌道から脱出することができる。」言葉を換えるとヨーガの完成とは物質的存在から解放されることであって、無知な人々をたぶらかして奇術や曲芸を教えることではない、ということだ。

Опитният йогӣ, съвършено осъзнал Бог Кр̣ш̣н̣а, както самия Господ заявява (мат-читтах̣, мат-парах̣, мат-сатха̄нам), може да постигне истински покой и най-накрая да достигне неговата върховна обител Кр̣ш̣н̣алока, наричана също Голока Вр̣нда̄вана. В Брахма самхита̄ (5.37) ясно се казва: голока ева нивасатй акхила̄тма-бхӯтах̣ – макар и винаги да пребивава в обителта си, наречена Голока, чрез висшите си духовни енергии Той е всепроникващият Брахман и локализираната Парама̄тма̄. Без правилно разбиране за Кр̣ш̣н̣а и неговата пълна експанзия, Виш̣н̣у, никой не може да достигне духовното небе (Ваикун̣т̣ха) или да влезе във вечната обител на Бога (Голока Вр̣нда̄вана). Следователно този, който работи в Кр̣ш̣н̣а съзнание, е съвършеният йогӣ, защото умът му винаги е погълнат от дейности за Кр̣ш̣н̣а (са ваи манах̣ кр̣ш̣н̣а-пада̄равиндайох̣). От Ведите (Швета̄шватара Упаниш̣ад 3.8) научаваме: там ева видитва̄ти мр̣тюм ети – „Човек може да превъзмогне пътя на раждането и смъртта единствено чрез разбиране на Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а“. С други думи, съвършенството на йога е в постигане на освобождение от материалното съществуване, а не в някакво фокусничество или гимнастически номера, с които да се заблуждават хората.