Skip to main content

第3節

VERŠ 3

テキスト

Verš

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synonyma

mama — 私の; yoniḥ — 誕生の源; mahat —総物質実体 ; brahma — 至高の; tasmin — その中に;garbham —妊娠; dadhāmi — 創造する; aham —私は;sambhavaḥ — 可能性; sarva-bhūtānām — 全ての生命体の; tataḥ —それ以来; bhavati — ~になる; bhārata — バーラタの息子よ

mama — Môj; yoniḥ — pôvod zrodenia; mahat — totálna hmotná existencia; brahma — najvyšší; tasmin — v tom; garbham — počatie; dadhāmi — stvoriť; aham — Ja; sambhavaḥ — možnosť; sarva-bhūtānām — všetkým živým tvorom; tataḥ — potom; bhavati — bude; bhārata — ó, potomok Bharatov.

Translation

Překlad

ブラフマンとよばれる総物質実体は誕生の源であり、わたしがその中に種子をまく。バラタの子よ、そのようにしてあらゆる生命体が生まれ出てくる。

Totálna hmotná podstata nazývaná Brahman je pôvodom zrodenia, ó, potomok Bharatov. Keď oplodním tento Brahman, umožním zrodenie všetkým živým tvorom.

Purport

Význam

 ここにこの世界のことが説明されている。何ごとによらず生起するものは全てクシェートラとクシェートラ・ギャつまり肉体と精神魂の結合によるものである。この物質自然と生命体の結合は、バガヴァーン御自身の力により可能になる。マハト・タットヴァはブラフマンと呼ばれることもあり全物質現象の全原因であり、この物質的原因の全実体の中に三様式は存在する。バガヴァーンがこの全実体を受胎なされ、そして無数の宇宙が創造可能となる。この全実体をヴェーダ文典(『ムンダカ・ウパニシャド』1-1-9)はマハト・タットヴァと記述している。至上主が生命体という種子によってそのブラフマンを受胎なさるのである。土、水、火、空気から始まる24要素は全て物質エネルギーであり、それらはマハド・ブラフマつまり大ブラフンと呼ばれている物質自然を構成している。第7章で説明されているように、その上に上位自然すなわち生命体がある。バガヴァーンの御意志により物質自然のなかに上位自然が混交し、そして物質自然に多様な生命体が誕生するのである。

Toto je vysvetlenie podstaty sveta: všetko sa deje na základe spojenia tela a duše, kṣetra a kṣetra-jña. Toto spojenie hmotnej prírody a živej bytosti umožňuje Najvyšší Pán osobne. Mahat-tattva je úplnou príčinou celého kozmického prejavu a totálna substancia hmotnej prírody, v ktorej existujú kvalitatívne zložky hmotnej prírody, sa niekedy nazýva Brahman. Najvyššia Božská Osobnosť oplodní túto hmotnú substanciu, a dá tak vzniknúť nespočetným vesmírom. Totálna hmotná substancia, mahat-tattva, je vo Vedach popísaná ako Brahman: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Najvyššia Božská Osobnosť oplodní Brahman semenom živých bytostí. Všetkých dvadsaťštyri pralátok — zem, voda, oheň, vzduch atď. tvoria mahad brahma (veľký Brahman) alebo hmotnú prírodu. V siedmej kapitole je vysvetlené, že okrem tejto hmotnej prírody jestvuje ešte iná, vyššia podstata — živé bytosti - ktorá je zmiešaná s hmotnou prírodou z vôle Najvyššej Božskej Osobnosti. Všetky živé bytosti sa potom rodia z lona tejto hmotnej prírody.

 さそりは米の中に卵を生むので、さそりが米から生まれたと言われることがよくある。だがさそりが誕生した原因は米ではない。別のさそりが卵を生んだのが原因である。同様に生命体が誕生したのは物質自然が原因ではない。種子がバガヴァーンによってまかれたのだが、生命体たちが物質自然から生まれたように見えるのである。このように生命体は過去の活動に応じた幸や不幸を享受するために、物質自然によって作られた様々な肉体を持つのである。この物質界にいる全生命体が顕現した原因は至上主御自身である。

Škorpión kladie svoje vajíčka do ryže a ľudia si niekedy myslia, že škorpióny sa rodia z ryže. Ale ryža nie je príčinou škorpióna. V skutočnosti vajíčka nakládla matka. Práve tak nie je hmotná príroda príčinou vzniku živých bytostí. Semeno pochádza od Najvyššej Božskej Osoby, a na prvý pohľad sa zdá, akoby živé bytosti vznikali z hmotnej prírody. Podľa svojich minulých činností získa živá bytosť telo stvorené hmotnou prírodou, aby sa mohla tešiť alebo trápiť v súlade so svojimi minulými činnosťami. Pán je príčinou zjavenia všetkých živých tvorov v tomto hmotnom svete.