Skip to main content

第27節

TEXT 27

テキスト

Tekstas

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

Synonyms

Synonyms

yāvat — どんなものでも; sañjāyate — 存在する; kiñcit —何か; sattvam — 存在するもの; sthāvara — 動かないもの;jańgamam —動くもの; kṣetra — 肉体の; kṣetra-jña — そして肉体を知る人; saḿyogāt — その結合によって; tat viddhi — それをしなくてはならない; bharata-ṛṣabha — バーラタ族の首長よ

yāvat — kas tik; sañjāyate — atsiranda; kiñcit — visa; sattvam — kas egzistuoja; sthāvara — nejudančio; jaṅgamam — judančio; kṣetra — kūnui; kṣetra- jña — kūną pažįstančiam subjektui; saṁyogāt — susijungus; tat viddhi — žinok tai; bharata-ṛṣabha — o geriausias iš Bhāratų.

Translation

Translation

バラタの一族の首長よ、動くものも動かぬものも存在する全て、活動の田野と知田者との結合であることを知れ。

O geriausias iš Bhāratų, žinok – visa, kas egzistuoja, visa, ką matai judant ar nejudant – tėra veiklos lauko ir lauką pažįstančio subjekto jungtis.

Purport

Purport

Both material nature and the living entity, which were existing before the creation of the cosmos, are explained in this verse. Whatever is created is but a combination of the living entity and material nature. There are many manifestations like trees, mountains and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combinations of material nature and the superior nature, the living entity. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. The relationship between material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is effected by the Supreme Lord; therefore He is the controller of both the superior and inferior natures. The material nature is created by Him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus all these activities and manifestations take place.

KOMENTARAS: Posmas kalba apie materialią gamtą ir apie gyvąją esybę, kurios egzistavo prieš sukuriant kosmosą. Bet koks kūrinys tėra gyvosios esybės ir materialios gamtos jungtis. Medžiai, kalvos ir kalnai nejuda, bet yra daug judančių būtybių, ir visos šios apraiškos yra ne kas kita, kaip materialios gamtos ir aukštesnės gamtos, gyvųjų esybių, jungtis. Be sąlyčio su aukštesne gamta, gyvąja esybe, niekas negali augti. Savitarpio ryšys tarp materijos ir aukštesnės gamtos – amžinas, o jas vieną su kita jungia Aukščiausiasis Viešpats. Todėl Jis yra ir aukštesnės, ir žemesnės gamtos valdovas. Jis sukuria materialią gamtą, į kurią patalpina aukštesnę gamtą. Taip gimsta įvairios materialaus pasaulio apraiškos ir jame prasideda veikla.