Skip to main content

第27節

TEXT 27

テキスト

Tekst

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

Synonyms

Synonyms

yāvat — どんなものでも; sañjāyate — 存在する; kiñcit —何か; sattvam — 存在するもの; sthāvara — 動かないもの;jańgamam —動くもの; kṣetra — 肉体の; kṣetra-jña — そして肉体を知る人; saḿyogāt — その結合によって; tat viddhi — それをしなくてはならない; bharata-ṛṣabha — バーラタ族の首長よ

yāvat — hvad end; sañjāyate — der bliver til; kiñcit — hvilken som helst; sattvam — eksistens; sthāvara — ubevægelig; jaṅgamam — og bevægelig; kṣetra — af kroppen; kṣetra-jña — og kroppens kender; saṁyogāt — gennem foreningen; tat viddhi — du bør forstå det; bharata-ṛṣabha — O du bedste blandt Bhārataer.

Translation

Translation

バラタの一族の首長よ、動くものも動かぬものも存在する全て、活動の田野と知田者との結合であることを知れ。

O du bedste blandt Bhārataer, du må forstå, at hvad du end ser eksistere, det være sig bevægeligt såvel som ubevægeligt, er det intet andet end en kombination af handlingsfeltet og handlingsfeltets kender.

Purport

Purport

Both material nature and the living entity, which were existing before the creation of the cosmos, are explained in this verse. Whatever is created is but a combination of the living entity and material nature. There are many manifestations like trees, mountains and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combinations of material nature and the superior nature, the living entity. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. The relationship between material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is effected by the Supreme Lord; therefore He is the controller of both the superior and inferior natures. The material nature is created by Him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus all these activities and manifestations take place.

FORKLARING: Både den materielle natur og det levende væsen, der begge eksisterede før skabelsen af kosmos, bliver forklaret i dette vers. Alt det, der er skabt, er intet andet end en kombination af det levende væsen og den materielle natur. Der er mange manifestationer som træer, bjerge og bakker, der ikke bevæger sig, og der findes mange ting, der bevæger sig, og alle er de intet andet end kombinationer af den materielle natur og den højere natur, det levende væsen. Ingenting kan vokse uden kontakten med den højere natur, det levende væsen. Forbindelsen mellem den materielle natur og den højere natur går for evigt for sig, og denne kombination bevirkes af den Højeste Herre. Derfor står både den højere og den lavere natur under Hans kontrol. Den materielle natur skabes af Ham, og den højere natur bliver anbragt i denne materielle natur. På den måde finder alle aktiviteter og manifestationer sted.